ANUNCIO sobre aprobación del Convenio entre la Generalitat y el Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para la realización de programas de formación e inserción en la modalidad de Plan de transición en el trabajo 2024-2028.

La Junta de Govern del Patronat Municipal d'Educació de data 28/05/2024, va adoptat l'acord, la part resolutiva del qual copiada literalment diu com segueix:

 

"Primer. APROVAR la minuta del conveni entre el Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i la Generalitat de Catalunya per a la realització de programes de formació i inserció (PFI), organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball, adreçats a joves de 16 a 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, per un període de 4 anys a comptar des de la data de la darrera signatura sense la possibilitat de pròrroga.

 

Segon. IMPUTAR la despesa derivada d'aquest conveni, per import de 109.348,48€ amb càrrec a les aplicacions pressupostaries del pressupost de despeses vigent següents:

 

Cost personal

051.3240.1310000

Personal laboral PFI 2023

102.656,80 €

Cost de béns i serveis corrents:

051.3240.2060000

Lloguer PFI

471,96 €

051.3240.2190000

Manteniment programes PFI

381,50 €

051.3240.2200000

Material fungible i didàctic

5.559,51 €

051.3240.2200001

Material d'oficina

278,71 €

TOTAL

109.348,48 €

 

 

Tercer. ASSUMIR EL COMPROMÍS de dotar els exercicis successius procedents amb consignació pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada pel conveni, d'acord amb l'article 174 del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i subordinar l'eficàcia del conveni per a les anualitats successives corresponents a l'aprovació definitiva en cada exercici del pressupost, de conformitat amb l'article 39.2 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Quart. DISPOSAR la formalització del conveni i de quants documents s'escaiguin per a la seva plena eficàcia per l'alcalde-president.

 

Cinquè. PUBLICAR aquest conveni, un cop signat, al tauler electrònic municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Sisè. PUBLICAR al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (per mitjà del Registre de convenis de col·laboració de la Generalitat de Catalunya) la informació relativa al conveni de col·laboració, d'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Setè. TRASLLADAR aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes oportuns.

 

 

ANNEX

"CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, I l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, MITJANÇANT L'ORGANISME MUNICIPAL D'EDUCACIÓ PATRONAT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ, PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 

REUNITS:

Pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la senyora María Mercedes Chacón Delgado, directora general de Formació Professional, nomenada pel Decret 19/2023, de 31 de gener (DOGC núm. 8846, de 02 de febrer de 2023), i actuant en virtut de la Resolució EDU/1355/2022, de 5 de maig, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Educació (DOGC núm. 8665, de 11 de maig de 2022).

Per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF P0820400J, el senyor Josep Maria Vallès Navarro en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l'article 53 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

I per l'Organisme Municipal d'Educació Patronat Municipal d'Educació (en endavant PME) de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb NIF V08901910, també el senyor Josep Maria Vallès Navarro com a President i representant de l'entitat segons consta en l'article 15 dels seus estatuts publicats en el BOPB 13.11.1992, núm. 273.

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i

 

EXPOSEN:

 

1. Que en la ciutat de Sant Cugat del Vallès, i la seva àrea d'influència existeix un col·lectiu de joves que ha finalitzat l'ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva formació en el sistema educatiu i no disposen d'una preparació professional que els permeti incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat.

Que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d'un recurs específic que permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l'inici d'un itinerari formatiu i professional.

 

2. Aquest recurs, a més de millorar les condicions d'accés dels joves al món laboral, també els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per a l'obtenció del graduat en ESO.

Que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat de millorar la formació d'aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional de primer nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com l'aprenentatge al llarg de la vida.

 

3. Que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció (DOGC núm. 6628 de 22 de maig de 2014), modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer (DOGC núm. 6815 de 20 de febrer de 2015), que amplia la vigència dels programes de formació i inserció.

 

4. La resolució EDU/377/2021, de 8 de febrer, estableix l'organització i la gestió de la modalitat de Plans de Transició al treball dels programes de formació i inserció i es deixa sense efecte, a partir del curs 2021-2022, l'apartat 8 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció.

 

5. Que d'acord amb el que estableix l'apartat 6 d'aquesta mateixa Resolució, el/s centre/s educatiu/s relacionat/s en l'annex 1 té/tenen implantat el/els PTT/s que es detallen en l'Annex 1

 

D'acord a aquests plantejaments i finalitats, les parts acorden la formalització del present conveni, de conformitat amb les següents

 

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, mitjançant el PME, per a la realització d'un Pla de Transició al Treball a la localitat de Sant Cugat del Vallès, en el marc dels programes de formació i inserció (PFI), adreçat a joves, de setze a vint-i-un anys, que han deixat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d'iniciar els programes no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

Constitueix l'objecte d'aquest Pla de Transició al Treball, d'acord als objectius dels PFI, millorar la formació dels joves per tal de facilitar-los tant l'accés a un lloc de treball en millors condicions, com la reincorporació al sistema educatiu i la seva continuïtat formativa, especialment en els cicles formatius de formació professional de grau mitjà.

 

Segona. Actuacions

Amb aquesta finalitat, s'adoptaran les mesures següents :

a) L'organització de 4 PFI, en la modalitat PTT, dels perfils d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, d'auxiliar de vivers i jardins, d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració i d'auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics, d'acord a les Resolucions que estableixen els PFI i en regulen la seva estructura i continguts, que es realitza mitjançant l'Institut FP Sant Cugat, amb codi de centre 08076637.

b) El desenvolupament de la formació corresponent, d'acord als currículums establerts per als PFI, que inclouen mòduls de formació general i mòduls de formació professional (segons cada perfil) corresponents a qualificacions professionals de nivell 1, amb l'objectiu de millorar les possibilitats d'ocupació i/o de continuïtat formativa dels joves que hi participen. Així mateix, s'inclouran les accions d'orientació i seguiment individualitzats adreçades a definir i aplicar l'itinerari professional i formatiu de cada jove, així com l'acompanyament en el seu procés d'inserció laboral o formativa en finalitzar el programa.

c) L'orientació i la derivació dels joves, sempre que les parts implicades ho considerin necessari, a altres accions formatives adequades existents a la ciutat o fora d'ella, si s'escau.

 

Tercera. Compromisos de les parts

Per tal de dur a terme les mesures enunciades, les parts implicades aportaran els recursos següents:

El Departament d'Educació es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic:

1. Cap professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

2. Cap professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT. 

3. No aporta el material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. No aporta el material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

b) Reconèixer la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i professional establert per als programes de formació i inserció.

c) Posar a disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, recursos pedagògics i metodològics, així com l'assessorament més directe de l'equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d'Educació.

 

El Departament d'Educació es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar de vivers i jardins:

1. Cap professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

2. Cap professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT. 

3. No aporta el material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. No aporta el material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

b) Reconèixer la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i professional establert per als programes de formació i inserció.

c) Posar a disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, recursos pedagògics i metodològics, així com l'assessorament més directe de l'equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d'Educació.

 

El Departament d'Educació es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració:

1. Un/una professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

2. Un/una professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT. 

3. No aporta el material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. La totalitat del material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

b) Reconèixer la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i professional establert per als programes de formació i inserció.

c) Posar a disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, recursos pedagògics i metodològics, així com l'assessorament més directe de l'equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d'Educació.

 

El Departament d'Educació es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics:

1. Un/una professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

2. Un/una professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT. 

3. No aporta el material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. La totalitat del material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

b) Reconèixer la formació rebuda pels joves, mitjançant el certificat acadèmic i professional establert per als programes de formació i inserció.

c) Posar a disposició del professorat que intervé en els programes objecte del present conveni, recursos pedagògics i metodològics, així com l'assessorament més directe de l'equip que realitza les funcions de coordinació general i territorial del Programa de Transició al Treball des del Departament d'Educació.

 

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic:

1. Un/una professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

2. Un/una professional o professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT. L'Ajuntament es farà càrrec de l'FCT a partir del mes de setembre de 2024.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

3. La totalitat del material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. La totalitat del material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquests impartiran les hores de formació corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d'equip com en les periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d'Educació. 

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquest fet no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d'Educació.

b) El suport tècnic i administratiu necessari per al desenvolupament dels programes objecte del present conveni.

 

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar de vivers i jardins:

1. Un/una professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

2. Un/una professional o professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT. L'Ajuntament es farà càrrec de l'FCT a partir del mes de setembre de 2024.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

3. La totalitat del material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. La totalitat del material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquests impartiran les hores de formació corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d'equip com en les periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d'Educació. 

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquest fet no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d'Educació.

b) El suport tècnic i administratiu necessari per al desenvolupament dels programes objecte del present conveni.

 

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració:

1. Cap professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

2. Cap professional o professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

3. La totalitat del material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. No aporta el material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquests impartiran les hores de formació corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d'equip com en les periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d'Educació. 

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquest fet no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d'Educació.

b) El suport tècnic i administratiu necessari per al desenvolupament dels programes objecte del present conveni.

 

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a:

a) Aportar, per al desenvolupament de la formació corresponent del programa d'auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics:

1. Cap professor/a amb la finalitat de dur a terme l'orientació, la formació bàsica i la tutoria del joves.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

2. Cap professional o professor/a per impartir la formació corresponent als mòduls de formació professional, inclosa l'FCT.

En cap cas, aquesta aportació de personal, conforme l'article 43 del RD Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, representa cessió de treballadors, atès que es tracta d'una activitat puntual, i en cap cas es pot subsumir en una relació laboral amb el Departament d'Educació.

3. La totalitat del material fungible necessari per a la formació corresponent als mòduls de formació general.

4. No aporta el material necessari pel desenvolupament de la formació corresponent als mòduls de formació professional.

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquests impartiran les hores de formació corresponents, i participaran tant en les reunions setmanals d'equip com en les periòdiques de xarxa territorial que convoca el Departament d'Educació. 

En cas que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aporti els professionals referits en els punts 1 i 2, aquest fet no generarà més compromisos que els acordats en aquest conveni i en cap cas produirà obligacions pròpies d'un contracte laboral o nomenament administratiu entre aquest personal i el Departament d'Educació.

b) El suport tècnic i administratiu necessari per al desenvolupament dels programes objecte del present conveni.

 

Quarta. Assegurances

1. El Departament d'Educació disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat patrimonial i civil que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus empleats i dependents en l'exercici de les seves funcions o de la seva activitat professional per compte d'aquells, per acció o omissió durant l'exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional. Disposa també d'una pòlissa d'assegurança de danys materials que cobreix el contingut dels bens immobles que utilitza, amb independència del títol que ostenti (propietat, cessió d'ús, arrendament, etc.) a fi de desenvolupar les funcions que li corresponen.

2. També disposa d'una pòlissa d'assegurances de mort o invalidesa per accidents personals que la Generalitat de Catalunya té subscrita per tal de cobrir aquests riscos.

3. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys que es puguin causar durant l'exercici de l'activitat objecte d'aquest conveni, com a conseqüència de l'estat de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans materials o de l'acció o omissió dels seus empleats i dependents.

 

Cinquena. Espais i equipaments

El Pla de Transició al Treball disposarà dels espais i equipaments següents, i relacionats a l'annex 2:

a) El Departament d'Educació, per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional dels programes d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, d'auxiliar de vivers i jardins, d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració i d'auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics,

1. Facilitarà una instal·lació (la mateixa per als quatre programes) i equipament/s necessari/s i adients per desenvolupar les accions formatives objecte d'aquest conveni,

2. Garantirà que la instal·lació facilitada compleix els requisits per al seu ús com a espai docent.

3. Vetllarà pel correcte manteniment dels espais i equipaments cedits, d'acord amb la normativa vigent, amb els permisos legals pertinents, i les inspeccions reglamentàries, i amb les condicions de salubritat, solidesa i seguretat adequades.

b) L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per al desenvolupament dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional dels programes d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, d'auxiliar de vivers i jardins, d'auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració i d'auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics,

1. No facilitarà les instal·lacions ni equipament/s necessari/s i adients per desenvolupar les accions formatives objecte d'aquest conveni, en conseqüència,

2. No garantirà que les instal·lacions posades a disposició compleixen els requisits per al seu ús com a espai docent.

3. No vetllarà pel correcte manteniment dels espais i equipaments cedits, d'acord amb la normativa vigent, amb els permisos legals pertinents, i les inspeccions reglamentàries, i amb les condicions de salubritat, solidesa i seguretat adequades.

 

Sisena. Protecció de dades

Les parts es comprometen a:

1. Complir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d'aplicació durant la vigència d'aquest conveni.

2. Complir la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa que la pugui modificar o substituir.

3. El Departament d'Educació, mitjançant l'Institut, expressament manifesta i garanteix a l'Ajuntament, que ha informat i obtingut el consentiment corresponent dels alumnes per a poder comunicar les seves dades a l'Ajuntament amb les finalitats previstes en aquest Conveni. Per la seva banda, l'Ajuntament es compromet a tractar les dades objecte de la comunicació únicament amb aquesta finalitat, si bé podrà tractar les dades amb fins addicionals si recapta el consentiment dels afectats a l'efecte.

 

Setena. Protecció dels menors

Les parts es comprometen a que el personal, sigui propi o extern, que intervingui en l'execució d'aquest conveni, compleix el que disposa l'article 57.1 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència, concretament amb el requisi de no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, així com per qualsevol delicte de tràfic d'éssers humans tipificat al títol VII bis del Codi Penal. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

 

Vuitena. Comissió de seguiment

1. Per al seguiment i coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una comissió, integrada per:

- La cap del Servei de Programes de Qualificació i Iniciació Professional de la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Educació o persona en qui delegui, i

- El/la representant de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que exerciran la presidència conjunta.

- El/la coordinador/a territorial de PFI, dels serveis territorials d'Educació als que pertany l'institut i

- La persona designada per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per al seguiment del conveni, que actuaran com a vocals.

2. Funcions de la Comissió de seguiment

a) El seguiment, vigilància i control de les actuacions previstes en el conveni, amb els objectius de donar compliment de l'objecte del conveni.

b) Fer l'anàlisi i valoració del desplegaments dels acords i els seus resultats.

c) Resoldre les qüestions sobre la interpretació i desplegament dels acords.

d) Determinar les conseqüències aplicables en el cas de que les parts incompleixin els compromisos.

e) Promoure la col·laboració entre les dues parts.

f) Promoure i controlar les activitats dins del marc d'aquest conveni i mantenir els seus estàndards de qualitat i resultats.

g) Resoldre dubtes sobre la interpretació o la modificació d'aquest conveni i controlar el seu desenvolupament amb regularitat.

3. Reunions de la Comissió de seguiment

a) La comissió es reuneix almenys un cop cada curs escolar per coordinar les actuacions i fer-ne el seguiment.

b) Els acords presos en la reunió de la Comissió de seguiment, i aquelles observacions que es considerin, s'han de registrar en acta, que és lliurada als membres de la Comissió de seguiment.

 

Novena. Compromisos comuns a les parts

a) En totes les accions relacionades amb les actuacions objecte d'aquest conveni, les parts impulsaran la difusió i promoció del programa deixant palesa la mútua col·laboració d'ambdues Administracions.

b) Cadascuna de les administracions nomenarà una persona que realitzarà la coordinació i que serà la responsable del funcionament d'aquests programes.

 

Desena. Resolució i extinció del conveni

El conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o perquè s'ha incorregut en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni.

b) L'acord unànime de tots els signants.

c) L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d'algun dels signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar al responsable de la Comissió de seguiment prevista en la clàusula vuitena del conveni. 

Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l'incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i el conveni s'entén resolt. La resolució del conveni per aquesta causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s'ha previst.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) La no impartició del programa formatiu objecte del conveni.

f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en altres lleis.

L'extinció o resolució del conveni determinarà la distribució de l'equipament i material d'acord amb el que cada part hagi aportat, segons les contribucions efectuades.

 

Onzena. Publicitat de l'acord, transparència i bon govern

El Departament d'Educació i l'Ajuntament, d'acord amb els principis de transparència i informació públiques, fan públic els acords d'aquest conveni i actuen d'acord amb els principis ètics i regles de conducta establerts a l'article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Departament d'Educació, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, publica els convenis que subscriu, al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, accessible des del Portal de la Transparència, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Dotzena. Règim de modificació del conveni

1. Les parts signatàries, per unanimitat, poden, mitjançant addenda:

- modificar o ampliar els acords d'aquest conveni

- incorporar nous programes de formació i inserció

- incorporar nous centres educatius

2. La modificació i/o ampliació de la cooperació, en cap cas, pot suposar una modificació de l'objecte del conveni de caràcter substancial ja que si aquest fos el cas caldria tramitar un nou conveni.

 

Tretzena. Vigència

Aquest conveni entra en vigor a partir de la data de l'última signatura i serà vigent durant 4 anys.

 

Catorzena. Naturalesa del conveni

a) Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d'aplicació el que s'estableix en el capítol II de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el capítol VI de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i en el Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

b) Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d'aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord en el si de la Comissió de seguiment, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.

 

Per part de l'Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Educació

La directora general de Formació Professional per delegació del conseller per Resolució EDU/1355/2022, de 5 de maig

 

Per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Patronat Municipal d'Educació

L'alcalde-president

 

 

Annex 1. Relació de programes de formació i inserció (PFI) i centres educatius objecte d'aquest conveni

 

Centre educatiu

Població

Codi de centre

Programa formatiu

Codi programa

Institut FP Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès  

08076637

Auxiliar de vivers i jardins

PFI AR03

Institut FP Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès

08076637

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

PFI CM01

Institut FP Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès

08076637

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

PFI HT03

Institut FP Sant Cugat del Vallès Sant Cugat del Vallès

08076637

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

PFI IC01

 

 

Annex 2. Relació del espais i instal·lacions

 

Aportacions per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per impartir formació general i formació professional

 

Nom espai o instal·lació Adreça Població Programa a impartir Codi programa

No es faran aportacions

 

 

Auxiliar de vivers i jardins

PFI AR03

No es faran aportacions

 

 

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

PFI CM01

No es faran aportacions

 

 

Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

PFI HT03

No es faran aportacions

 

 

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

PFI IC01

 

 

Aportacions per part del Departament d'Educació per impartir formació general i formació professional

 

Nom Institut

Codi de centre

Població

Programa a impartir

Codi programa

Institut FP

Sant Cugat del Vallès

(Carretera Rubí, 107)

08076637

Sant Cugat del Vallès

Auxiliar de vivers i jardins

PFI AR03

Institut FP

Sant Cugat del Vallès

(Carretera Rubí, 107)

08076637

Sant Cugat del Vallès

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

PFI CM01

Institut FP

Sant Cugat del Vallès

(Carretera Rubí, 107)

08076637

Sant Cugat del Vallès

Auxiliar d'hoteleria: cuina i

serveis de restauració

PFI HT03

Institut FP

Sant Cugat del Vallès

(Carretera Rubí, 107)

08076637

Sant Cugat del Vallès

Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics

PFI IC01"

 

 

Contra aquest acte, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el Ple municipal, segons allò establert en els Estatuts de l'ens que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, si escau, de la seva publicació, segons allò establert en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona o, a elecció de l'interessat, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs d' alçada es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs de tres mesos a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs s'entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sant Cugat del Vallès, 26 de juny de 2024

 

Josep Maria Vallès Navarro

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317329 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación del Convenio entre la Generalitat y el Patronato Municipal de Educación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para la realización de programas de formación e inserción en la modalidad de Plan de transición en el trabajo 2024-2028.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317329"} catalunya administración local,DOGC,DOGC 2024 nº 9202,Patronato Municipal de Educación de Sant Cugat del Vallès https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317329-anuncio-aprobacion-convenio-generalitat-patronato-municipal-educacion-ayuntamiento-sant-cugat-valles-realizacion-programas-formacion-e-insercion-modalidad-plan-transicion-trabajo-2024-2028 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.