ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Patronato de Turismo.

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària del dia 28 de juny de 2024, va acordar aprovar inicialment la modificació del Estatuts de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, esmenar les errades materials detectades en l'articulat i aprovar la refosa dels estatuts que incorpora les modificacions que són objecte d'aprovació inicial i l'esmena de les errades materials.

De conformitat amb l'article 201 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l'expedient, es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler electrònic de la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-danuncis), al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació d'al·legacions i suggeriments. Durant aquest període, la documentació de l'expedient estarà disponible a l'esmentat tauler electrònic per a la seva consulta. Així mateix, si es desitja consultar presencialment la documentació de l'expedient, caldrà dirigir-se a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona, de dilluns a divendres, en horari d'oficina (de 9 h a 14 h).

 

Tarragona, 4 de juliol de 2024

 

Josep Maria Sabaté Vidal

Secretari general

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317328 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Patronato de Turismo.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317328"} catalunya administración local,Diputación de Tarragona,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317328-anuncio-aprobacion-inicial-modificacion-estatutos-organismo-autonomo-patronato-turismo https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.