EDICTO sobre convocatoria y bases del proceso de selección, por concurso-oposición, para la provisión de nueve plazas vacantes de la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, con grupo de clasificación A, subgrupo A1, para ocupar los puestos de trabajo de técnico/a de gestión tributaria, en régimen de funcionario/a de carrera, OPO específica 2023 (exp. 2024/00011103V).

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple de data 2 de juliol de 2024, convoca el procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, de nou places vacants de l'Escala d'Administració Especial, subescala serveis especial, classe comeses especials, amb grup de classificació A, subgrup A1, per ocupar els llocs de treball de tècnic/a de gestió tributària (en execució de l'OPO específica per a l'any 2023), d'acord amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d'internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d'internet hi ha disponible la instància per prendre part en aquest procés selectiu.

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al BOPG o al DOGC.

 

Santa Coloma de Farners, 3 de juliol de 2024

 

Martí Pujals Castelló

President

 

 

ANNEX

 

Bases que regiran el procés de selecció de 9 places vacants de l'Escala d'Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, per ocupar els llocs de treball de Tècnic/a de gestió tributària, grup A1, en règim de funcionaris/àries de carrera.

 

Primera.- Objecte de la convocatòria

És objecte de les presents bases la selecció de 9 Tècnics/ques de gestió tributària , en règim de funcionaris/àries de carrera, per proveir 9 places vacants de l'Escala d'Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, amb grup de classificació A, subgrup A1, que consten a l'Oferta Pública d'Ocupació específica de l'any 2023 aprovada per la Comissió Permanent del Ple en data 21 de novembre de 2023 i publicada al DOGC núm. 234 de 7 de desembre de 2023, mitjançant sistema selectiu de concurs-oposició respectant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Els/les aspirants que superin el procés de selecció i que no obtinguin la plaça convocada quedaran en reserva durant un període de 2 anys per, si s'escau, realitzar propostes de nomenaments d'aquest lloc de treball que resultin necessàries en aquest Consell Comarcal a fi de cobrir vacants temporals que es puguin donar, de forma excepcional, i per atendre necessitats urgents i inajornables.

 

Segona.- Característiques del lloc de treball

▪ Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de gestió tributària

▪ Naturalesa: funcionarial

▪ Grup de classificació: A, subgrup A1

▪ Escala: Administració especial

▪ Subescala: Serveis especials

▪ Classe: comeses especials

▪ Jornada: 35 hores setmanals

▪ Complement de destí: nivell 21

▪ Sou brut anual: 31.945,48 euros

Funcions generals del lloc de treball:

- Col·laborar en el disseny, planificació i desenvolupament d'activitats dins dels àmbits inclosos al Departament de Gestió Tributària sota la supervisió del seu superior jeràrquic.

- Donar suport tècnic especialitzat dins del seu àmbit competencial.

- Col·laborar amb els tècnics en la redacció de projectes, l'emissió d'informes, i en totes les tasques relacionades amb el seu àmbit competencial.

- Redactar informes, memòries, fer comprovacions i emetre certificacions dins del seu àmbit.

- Atendre i informar al públic en matèries de la seva competència.

- Realitzar expedients complexos relacionats amb la gestió del departament.

- Realitzar la justificació de subvencions.

- Col·laborar en l'assessorament a la resta de departaments en aquells temes de la seva competència, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.

 

Tercera.- Publicitat de la convocatòria

Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d'anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Quarta. Requisits de les persones aspirants

Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits següents referits a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies:

a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres Estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d'aquells Estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l'Estat espanyol. Tot l'anterior, en les condicions de l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normativa complementària.

b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedeix el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.

c) Tenir complerts 16 anys i no superar l'edat màxima de jubilació.

d) Estar en possessió d'un dels següents títols universitaris de llicenciatura o grau: Dret, Economia, Direcció i Administració d'Empreses, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració i Comptabilitat i Finances, o equivalents. En el cas de títols equivalents o d'altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d'acreditar documentalment l'equivalència o el reconeixement per l'estat espanyol. Si per part dels aspirants s'acrediten altres titulacions diferents i/o homologacions degudament legislades respecte a la possibilitat de poder desenvolupar aquest lloc de treball, el tribunal valorarà l'adequació dels programes d'estudis d'aquestes o de l'homologació en concret.

e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les quals s'hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés al treball públic.

f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres d'altres estats hauran d'acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova.

g) No trobar-se afectades per cap causa d'incapacitat o d'incompatibilitat.

h) Disposar de permís de conducció tipus B.

 

Cinquena.- Taxa per la inscripció a les convocatòries de personal.

La taxa d'inscripció queda regulada a les ordenances fiscals del Consell Comarcal de la Selva. Per poder sol·licitar la inscripció a aquesta convocatòria caldrà pagar la quantia fixada a l'ordenança fiscal núm. T-18 (BOP núm. 247 de 29 de desembre de 2023).

Quantia: 26€

Quedaran exemptes del pagament d'aquesta taxa les persones que es trobin en situació d'atur acreditada mitjançant la presentació d'un certificat emès per qualsevol Servei d'Ocupació Públic en el que consti explícitament la condició de persona desocupada.

El procediment d'ingrés serà l'autoliquidació. El pagament de la taxa es pot fer mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària a l'entitat CaixaBank, al número de compte. ES4221000020070200333451, fent constar el nom i cognoms de l'aspirant i com a concepte: SeleccióTècnic/a gestió tributària. Exp. 2024/00011103V.

 

Sisena. Instàncies i admissió

El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al BOPG o al DOGC.

La sol·licitud per prendre part en aquest procés es farà, preferentment, mitjançant el tràmit específic de Recursos Humans "Sol·licitud de convocatòria per un procés de selecció", disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat), dins l'apartat de tràmits i gestions.

Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

En cas de presentació de sol·licituds per altres mitjans diferents del tràmit específic, les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d'entrada d'aquest Consell Comarcal (Ctra. de Sils, 30- 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d'atenció al públic (de 9 h a 14 h de dilluns a divendres), o en les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els/les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l'adreça: personal@selva.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d'instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l'administració o oficina de correus corresponent.

En la instància de sol·licitud de participació s'hi adjunten les declaracions responsables següents, que l'aspirant haurà de marcar en els casos de:

- No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l'administració pública mitjançant expedient disciplinari.

- No estar afectat/da per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que s'estableix a la normativa d'incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.

La instància haurà d'anar acompanyada de:

- Currículum vitae de l'aspirant.

- Còpia del comprovant d'autoliquidació de la taxa de drets d'examen, o document justificatiu de la seva exempció.

- Còpia del DNI vigent, o en cas de no tenir nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.

- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Còpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C).

- Annex II i Annex III de relació de mèrits, degudament omplerts. (En l'apartat de formació només cal relacionar aquella acabada i realitzada a partir de l'any 2013 i que tingui relació directa amb les funcions pròpies d'aquest lloc de treball).

Si s'al·lega discapacitat s'haurà de presentar, juntament amb la instància, dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució expedit per l'òrgan competent, on consti el tipus i grau de disminució. Si és necessari realitzar les proves amb unes condicions específiques s'haurà de sol·licitar i presentar un dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció pública, expedit igualment per l'òrgan competent i sol·licitar les adaptacions que considerin adequades per dur a terme les proves selectives.

Els documents de les persones aspirants que ja estiguin en poder d'aquest Consell Comarcal no caldrà tornar-los a presentar. A tal efecte l'aspirant haurà de fer constar en la instància sol·licitant prendre part en aquest procés de selecció la documentació que vol annexar a la seva sol·licitud i en quin procediment es va presentar.

 

IMPORTANT: la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en els corresponents annexos II i III, no ha de ser presentada en el moment de fer la sol·licitud de participació en la convocatòria. Abans dels nomenaments es requerirà a les persones a nomenar la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorats pel Tribunal Qualificador.

Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l'expedient, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal a difondre les dades corresponents al nom i cognom i el DNI a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (https://seu.selva.cat) i als anuncis oficials que corresponguin.

Així mateix, en acceptar aquestes bases, es dona també el consentiment de rebre totes les notificacions derivades d'aquest procés de manera electrònica a l'adreça de correu electrònic que s'indiqui en la sol·licitud de participació, com a mitjà de contacte per rebre els avisos de la posada a disposició de notificacions electròniques.

 

Setena. Llista de persones admeses i excloses.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i fetes les comprovacions oportunes, en el termini màxim d'un mes, el president aprova la llista de persones aspirants admeses i excloses, concedint un termini de cinc dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini màxim de vint dies hàbils des de la finalització del termini per presentar-les, transcorregut el qual sense que s'hagi dictat resolució, s'entendran desestimades. En el cas que no se'n presentin s'entendrà elevada a definitiva la llista provisional, sense necessitat de nova publicació.

A la mateixa resolució, el president determina la composició de l'òrgan de selecció i el lloc, dia i hora de constitució d'aquest i de començament del procés selectiu, al qual s'entendran cridades totes les persones aspirants admeses. També es determina la llista de les persones no exemptes de la realització de la prova de coneixements de català.

Tots els anuncis es publicaran en el tauler d'anuncis i a la seu electrònica del Consell

Comarcal de la Selva. Les publicacions dels actes de tràmit d'aquesta convocatòria (llistes d'admissions i exclusions, dates de les proves i actes de l'òrgan de selecció) es portaran a terme exclusivament a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva i aquestes publicacions tindran efectes de notificació. No es farà notificació personal als interessats de les resolucions dictades en el procediment.

 

Vuitena. L'òrgan de selecció.

L'òrgan de selecció tindrà la composició següent:

- Un terç designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

- Un terç funcionari/ària de carrera del Consell Comarcal de la Selva.

- Un terç de personal tècnic en la matèria, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.

La secretaria de l'òrgan de selecció recaurà en la secretària del Consell Comarcal de la Selva o persona en la que delegui.

Tots ells actuaran amb plena autonomia i professionalitat, essent personalment responsables de l'objectivitat del procediment i de l'estricte compliment de les bases de la convocatòria.

La designació nominal dels membres, que inclou la dels respectius suplents, es farà a través de la Resolució de Presidència d'aspirants admesos/es i exclosos/es i caldrà que tinguin una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

L'òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars i/o suplents.

L'òrgan de selecció està facultat per resoldre qualsevol incident, els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció, per interpretar les presents bases, per alterar l'ordre de les proves, si convé, i per prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés de selecció, en tot el que no estigui previst en aquestes bases o en la legislació vigent aplicable. Les seves decisions s'adoptaran per majoria simple, en cas d'empat el vot del president és de qualitat.

L'òrgan de selecció haurà de presentar en el termini màxim de vint dies hàbils des de l'acabament de les proves de selecció l'acta signada per tots els seus components amb una proposta motivada de nomenament, on haurà d'acreditar el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en tot el procés selectiu.

El nombre de persones proposades per al nomenament no podrà sobrepassar el nombre de vacants convocades, però es podran fer constar els noms de persones que, havent acreditat capacitat i mèrits suficients per a ser nomenats, hagin resultat amb capacitats i mèrits inferiors als de les persones proposades.

L'òrgan de selecció comptarà amb la col·laboració de personal tècnic del servei de normalització lingüística per a la preparació i correcció de la prova de coneixements de la llengua catalana. Així mateix, podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu i sense vot.

No podran formar part de l'òrgan de selecció el personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins ni el personal eventual. La pertinença als òrgans selectius serà sempre a títol individual, sense que es pugui ostentar en representació o per compte de ningú.

L'abstenció i recusació dels membres s'ajustarà al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 

Novena. Desenvolupament del procés selectiu

El procés de selecció es dividirà en les següents fases:

 

9.1 FASE PRÈVIA: Coneixement de la llengua catalana i castellana

Coneixement de la llengua catalana: els/les aspirants que no hagin acreditat el coneixement del nivell de català corresponent, hauran de desenvolupar una prova en els termes establerts a la legislació vigent en matèria de política lingüística. Aquesta prova serà eliminatòria i qualificada d'apte/a o no apte/a. Les persones no aptes quedaran eliminades d'aquest procés selectiu. Els membres de l'òrgan de selecció disposaran del suport de tècnics del servei de normalització lingüística per a la realització i correcció d'aquesta prova.

Estaran exemptes les persones candidates que durant els dotze mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, hagin participat en processos de selecció de personal del Consell Comarcal de la Selva, sempre que hi hagués establerta una prova de coneixements de la llengua catalana pel mateix nivell, i l'haguessin superada. En aquest cas, en la instància caldrà sol·licitar l'exempció de la prova de català, indicant el procés selectiu en què es va qualificar d'apte en la prova de coneixements de llengua catalana.

Coneixement de la llengua castellana: Així mateix s'efectuarà, si escau, prova de coneixement de la llengua castellana a les persones aspirants nacionals d'altres estats, per tal d'avaluar el coneixement de les tres habilitats; expressió escrita, comprensió oral i comprensió lectora adients a la plaça. Aquesta prova serà eliminatòria i qualificada d'apte/a o no apte/a. Les persones no aptes quedaran eliminades d'aquest procés selectiu.

 

9.2 FASE D'OPOSICIÓ

Aquesta fase es valorarà amb un màxim de 30 PUNTS distribuïts en els següents exercicis:

 

Primer exercici: Consisteix a desenvolupar, per escrit, un qüestionari de 50 preguntes tipus test relacionades amb el temari de l'annex. La durada màxima d'aquesta prova serà de 105 minuts.

Aquesta prova serà eliminatòria. Es puntuarà fins a un màxim de 10 PUNTS. Superaran aquesta prova aquells/es aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 PUNTS. En el cas que no se superi aquesta prova, el resultat serà NO APTE/A i l'aspirant restarà eliminat/da del procés de selecció.

Finalitzada aquesta prova per part de l'aspirant, aquest/a s'haurà d'esperar fins que el tribunal l'hagi corregida i hagi exposat el resultat al tauler d'anuncis del Consell Comarcal.

Els/les aspirants que hagin superat aquesta prova passaran a realitzar el següent exercici.

La puntuació d'aquesta prova serà la resultant de l'aplicació de la fórmula següent, tenint en compte que cada resposta correcta tindrà un valor d'un punt i cada resposta errònia tindrà un valor negatiu de 0,25 punts. Les no contestades no seran puntuades:

 

        (Rc - Re/4) x 10
Qpt = --------------------
       n

 

A on:

Qpt= qualificació prova teòrica

Rc = nombre de respostes correctes Re = nombre de respostes errònies n = nombre total de preguntes

 

Segon exercici: Aquest no es realitzarà fins que s'hagi exhaurit el temps màxim pel desenvolupament de l'exercici anterior. Consistirà en la realització, per escrit, d'un cas pràctic, entre els proposats pel tribunal, i/o preguntes a desenvolupar, i relacionat amb les funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria i el temari específic, quedant a judici del tribunal el seu contingut, característiques i forma de realització. La durada màxima per a la realització d'aquest exercici serà de 2 hores.

En aquest exercici es valorarà fonamentalment el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics, la capacitat d'anàlisi, la sistemàtica en el plantejament i la concreció sobre els aspectes relacionats amb el lloc de treball objecte d'aquesta selecció.

Aquesta prova serà eliminatòria. Es puntuarà fins a un màxim de 20 PUNTS. Superaran aquesta prova aquells/es aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 10 PUNTS. En el cas que no se superi aquesta prova, el resultat serà NO APTE/A i l'aspirant restarà eliminat/da del procés de selecció.

 

9.3 FASE: CONCURS

Només podran participar en la fase de concurs els/les aspirants que hagin superat la fase d'oposició. El concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants en els annexos II i III.

El tribunal qualificador valorarà fins a un màxim de 20 PUNTS els mèrits al·legats pels/per les candidats/es de conformitat amb l'escala següent:

 

1. Experiència professional

Per serveis prestats (en règim laboral o funcionari, amb caràcter fix o temporal), duent a terme tasques directament relacionades amb aquest lloc de treball objecte de selecció i descrites a la base segona, es puntuarà segons el barem següent i amb un màxim de 12 punts:

▪ 0,20 punts per mes treballat en l'àmbit de l'Administració Pública ▪ 0,10 punts per mes treballat en l'àmbit de l'empresa privada.

 

2. Formació

L'òrgan de selecció valorarà fins a un màxim de 8 punts la formació declarada pels/per les aspirants segons els següents barems:

2.1. Es valorarà l'assistència a cursos i/o seminaris de formació, d'especialització o de perfeccionament, impartits per organismes oficials sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca (descrites a la base segona), realitzats o acabats a partir de l'any 2013.

No es computaran cursos o seminaris que formen part d'un programa necessari per a l'obtenció del títol que s'hagi presentat com a mèrit per a ser valorat, per tal d'evitar la doble puntuació de mèrits.

Aquest apartat es puntuarà tenint en compte el barem següent:

▪ Per cada activitat formativa de durada fins a 10 hores: 0,10 punts.

▪ Per cada activitat formativa de més de 10 h i fins a 30 h: 0,25 punts

▪ Per cada activitat formativa de més de 30 h i fins a 60 h: 0,30 punts

▪ Per cada activitat formativa de més de 60 h. i fins a 100 h: 0,40 punts

▪ Per cada activitat formativa de més de 100 h: 0,45 punts.

2.2. Titulacions acadèmiques: es valoraran titulacions acadèmiques addicionals i diferents a la presentada com a requisit d'accés a aquest procés de selecció que tinguin relació amb el lloc de treball objecte d'aquest procés. Es puntuarà d'acord amb el barem següent:

▪ Grau: 1,50 punts

▪ Llicenciatura: 1,75 punts

▪ Diplomatura: 1,25 punts

▪ Postgrau universitari (30 crèdits): 0,50 punts

▪ Postgrau universitari (60 crèdits): 1 punt

▪ Màster universitari: 60 crèdits: 1,15 punts

▪ Màster universitari: 90/120 crèdits: 1,70 punts

▪ Doctorat: 1,85

2.3. Atès que el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació és transversal i necessari, sigui quina sigui la funció que hom desenvolupa a les organitzacions, els/les aspirants que acreditin estar en possessió del certificat ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat de Catalunya, obtindran una puntuació d'acord amb el barem següent:

▪ ACTIC, nivell avançat: 1 punt

▪ ACTIC, nivell mitjà: 0,75 punts

▪ ACTIC, nivell bàsic: 0,25 punts

En el cas d'estar en possessió de diferents nivells, només es tindrà en compte per a la puntuació el nivell superior acreditat.

2.4. Els aspirants que acreditin coneixements de llengua catalana amb el certificat de nivell superior de català (D/C2): 1,00 punts.

 

Desena. Llista de persones aprovades.

La puntuació final de les persones aspirants no eliminades, serà la suma resultant de les puntuacions obtingudes en les diferents fases del procés.

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, l'òrgan de selecció farà pública l'acta amb la relació de persones aprovades per ordre de puntuació final, de major a menor, d'acord amb la base vuitena.

En cas d'empat l'ordre s'establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en el segon exercici de la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, l'ordre s'establirà atenent, en segon lloc, a la persona que hagi obtingut la major puntuació en el primer exercici de la fase d'oposició. Si, així i tot, persisteix l'empat, l'ordre s'establirà atenent, en tercer lloc, a la persona que hagi obtingut la major puntuació en el concurs de mèrits. I, si tot i això, persisteix l'empat, es faculta l'òrgan de selecció per ordenar una nova prova de coneixements sobre el temari de l'oposició. La prova consistirà en preguntes curtes sobre qualsevol dels temes de l'oposició.

El tribunal qualificador proposarà el nomenament de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta. A tal efecte, l'acta final del procés selectiu s'elevarà al President del Consell Comarcal de la Selva determinant l'aspirant que es proposa nomenar.

 

Onzena. Presentació de documentació.

Les persones proposades pel nomenament han de presentar presencialment al servei de Recursos Humans del Consell Comarcal de la Selva, en el termini que se'ls indiqui per ferho i abans de la Resolució de nomenament, els documents (originals o còpies autenticades o compulsades) acreditatius dels requisits exigits a la base quarta i dels mèrits al·legats en els annexos II i III i que hagin estat valorats per l'òrgan de selecció, que seran els següents:

-DNI vigent o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, han de presentar la corresponent documentació establerta a la base sisena.

-Títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d'haver abonat els drets per a la seva expedició.

-Certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C). -Permís de conducció tipus B vigent.

-Si s'ha al·legat discapacitat, dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució expedit per l'òrgan competent, on consti el tipus i grau de disminució.

-Mèrits: Certificats i/o diplomes acreditatius dels mèrits declarats en els annexos II i III que hagin estat valorats pel Tribunal.

La documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

L'acreditació de l'experiència professional en l'àmbit de les administracions públiques es farà mitjançant presentació de certificació emesa pel/per la secretari/ària de l'entitat, on consti el període de prestació de serveis, les característiques del lloc de treball ocupat per l'aspirant i les funcions realitzades.

L'acreditació de l'experiència laboral en l'àmbit privat es farà mitjançant la presentació dels contractes laborals i certificat expedit per l'empresa contractant on constin les funcions o tasques dutes a terme per l'aspirant i el període de prestació de serveis.

Per a l'acreditació dels cursos i seminaris de formació, caldrà aportar títol, diploma i/o certificació en la qual consti l'assistència al curs i la seva durada expressada en hores lectives.

Per l'acreditació de màsters i/o postgraus universitaris caldrà aportar títol i/o certificació on consti el nombre de crèdits.

L'aspirant que dins del termini fixat, excepte en casos de força major, no presenti la documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en aquestes bases o que ha declarat falsedats, no podrà ser nomenat/da.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, sigui abans sigui després del nomenament, es podrà nomenar en règim de funcionari/ària de carrera (prèvia superació del període de pràctiques) l'aspirant en reserva que hagi obtingut la major puntuació per ordre correlatiu de major a menor.

Aquesta persona haurà d'aportar la documentació abans esmentada, en el termini que se li indiqui des del servei de RRHH i abans de la Resolució de nomenament.

 

Dotzena. Nomenament, període de pràctiques i presa de possessió

Exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini d'un mes, el president del Consell Comarcal de la Selva nomenarà funcionari/ària en pràctiques la persona proposada per l'òrgan de selecció.

El/la proposat/da per al nomenament haurà d'estar en disposició de prendre possessió i incorporar-se a les seves funcions el dia que se'l/ se la convoqui per fer-ho, o en el termini màxim d'un mes des de la data del nomenament llevat de causa de força major documentada fefaentment.

L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la corporació en el termini establert, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a funcionari/ària de carrera.

L'assignació al lloc de treball vacant per cobrir, es realitzarà d'acord amb les necessitats dels serveis del Consell Comarcal de la Selva.

El nomenament inclou un període de pràctiques serà de 6 mesos i es realitzarà sota la supervisió d'un/a tutor/a designat/da a tal efecte per la Presidència del Consell Comarcal, que serà la persona responsable de supervisar el treball de l'aspirant. Si per causes justificades no es pogués completar el període de pràctiques en el termini assenyalat, aquest s'ampliarà en proporció al mateix temps que resti fins a completar les pràctiques.

Amb anterioritat a la finalització del període de pràctiques establert, el/la tutor/a elevarà al President del Consell Comarcal de la Selva el seu informe d'acord amb el full o manual d'avaluació i seguiment estandaritzat, valorant si la persona aspirant ha superat satisfactòriament o no ha superat el període de pràctiques tenint en consideració els següents factors:

- Rigor en l'acompliment de funcions.

- Compliment de les ordres i disciplina.

- Adaptació a l'organització.

- Habilitats socials i de comunicació.

- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques.

- Correcció en el tracte amb la ciutadania, amb les altres administracions i entitats i amb els/les companys/es.

- Disposició personal i implicació vers la feina

- Responsabilitat.

Si l'aspirant supera de forma satisfactòria el període de pràctiques serà nomenat/da funcionari/ària de carrera. En cas contrari serà declarat/a no apte/a per resolució motivada de la Presidència del Consell Comarcal, amb tràmit d'audiència previ, i perdrà en conseqüència tots els drets al nomenament com a funcionari/ària de carrera.

Si la persona nomenada funcionària en pràctiques renuncia a la seva plaça o no supera aquest període, es nomenarà funcionari en pràctiques al/ a la següent aspirant en reserva, per ordre de puntuació de major a menor que hagi superat el concurs oposició. Si això no és possible perquè no hi ha més aspirants, es declararà deserta la convocatòria.

Durant el període de pràctiques el/la aspirant ha d'assistir als cursos de formació que el Consell Comarcal pugui organitzar.

L'aspirant que ja hagués prestat serveis al Consell Comarcal de la Selva en places de les mateixes característiques, nivell i funcions que la convocada podran ser eximits/des en tot o en part de la realització de les pràctiques. L'òrgan de govern competent podrà adoptar aquesta resolució previ informe del cap del Departament de destinació de la/les plaça/ces convocada/es.

El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret 359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari/ària de carrera.

El personal nomenat ha de romandre un mínim de 2 anys en la destinació d'adscripció per poder participar en concursos de provisió de llocs.

 

Tretzena. Incompatibilitats i règim del servei

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual hagi estat destinat/da el nomenat/da, serà aplicable a la persona funcionària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, en el moment de l'inici de la prestació del servei, haurà de realitzar una declaració de les activitats que realitza o sol·licitar la compatibilitat en el seu cas, o exercir l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

 

Catorzena.- Aspirants en reserva

Els/les aspirants que superin el procés de selecció i que no obtinguin la plaça convocada quedaran en reserva durant un període de dos anys des de l'endemà de la data de la Resolució de Presidència que aprovi la llista d'aspirants en reserva per, si escau, realitzar propostes de nomenaments d'aquest lloc de treball que resultin necessàries en aquest Consell Comarcal a fi de cobrir vacants temporals o interines fins a la cobertura definitiva de la vacant, que es puguin donar de forma excepcional, i per atendre necessitats urgents i inajornables.

La crida, si s'escau, per comunicar una oferta es farà per rigorós ordre de puntuació de major a menor. Es faran tres intents telefònicament durant un matí amb intervals d'una hora, com a mínim, i si no es pot contactar amb l'aspirant es farà crida a través de l'adreça de correu electrònic que l'aspirant hagi indicat a la instància. Aquest correu s'haurà de contestar abans de les 09:00 h. de l'endemà al seu enviament, acceptant o rebutjant l'oferta. En el cas que l'aspirant a qui s'hagi fet la crida no accepti l'oferta o no contesti el correu en el termini establert, passarà a la última posició de la llista de reserva i es farà crida al/a la següent aspirant per ordre correlatiu de major a menor. En cas que no accepti l'oferta o no contesti el correu en el termini establert per segona vegada, quedarà exclòs de la llista de reserva d'aspirants.

El sistema de penalització descrit al punt anterior no s'aplicarà als/a les aspirants en reserva que acreditin documentalment que no poden acceptar una oferta per trobar-se en el moment de la crida en alguna d'aquestes situacions:

- Estar en situació de baixa per maternitat o paternitat, o per incapacitat temporal, situacions reconegudes per la Seguretat Social.

- Gaudir d'un permís per adopció o acolliment, segons la normativa vigent.

- Tenir cura de fills/es menors de tres anys, o de familiars que no es puguin valer per ells mateixos.

Quan existeixi la necessitat de nomenar una persona en reserva, aquesta haurà d'estar en disposició de prendre possessió i incorporar-se a les seves funcions el dia que se la convoqui per fer-ho. Per tant, tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per al seu nomenament, el factor disponibilitat operarà sempre com a primer criteri selectiu quan les persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa requerida.

Abans de la incorporació, l'aspirant a nomenar haurà d'aportar al Consell Comarcal de la Selva la documentació exigida a la base onzena.

Les persones aspirants són les responsables de mantenir actualitzades les seves dades de contacte. A tal efecte, podran comunicar la variació de les seves dades mitjançant presentació d'instància al Consell Comarcal de la Selva.

El nomenament inclourà un període de pràctiques en la forma establerta en la base dotzena.

 

Quinzena. Règim d'impugnacions

Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, els nomenaments com a funcionaris/àries en pràctiques i de carrera i les resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques poder ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sense perjudici del recurs potestatiu de reposició que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi delegat.

Els actes qualificats dels òrgans de selecció (resultat de les proves d'oposició, valoració en la fase de concurs i proposta definitiva d'aspirants que ha superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant el President del Consell Comarcal de la Selva en el termini d'un mes des de la seva notificació o publicació. La seva resolució s'ha de notificar al recurrent en el termini de tres mesos des de la interposició del recurs, entenentse en cas contrari desestimat per silenci administratiu.

Els actes de tràmit de l'òrgan de selecció no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d'esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d'ofici pels òrgans de selecció.

 

Setzena. Normativa supletòria

En tot el no previst a les presents bases serà d'aplicació el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un

Text Únic de la Llei de Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i altra normativa que sigui d'aplicació.

 

 

ANNEX I

 

TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.

3. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases de règim local. La regulació del règim local a Catalunya.

4. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials.

5. L'organització comarcal a Catalunya.

6. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Idioma, bandera i organització territorial.

7. La Generalitat de Catalunya. Competències. Les institucions d'autogovern.

8. Òrgans institucionals de la Generalitat. El síndic de greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

9. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives.

10. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

11. L'Administració pública: concepte i principis. El principi de legalitat. L'activitat discrecional de l'Administració. Control de la discrecionalitat. La desviació de poder.

12. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei.

13. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.

14. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.

15. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

16. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.

17. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació.

18. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Còmput de terminis.

19. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objectes i classes. Recurs d'alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.

20. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

21. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu.

22. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic.

23. La potestat sancionadora administrativa.

24. La Comarca de la Selva. El Consell Comarcal de la Selva, Organització i funcionament.

25. Les classes de personal al servei de l'Administració pública local. Drets i deures del personal al servei de l'Administració pública. El sistema retributiu. Situacions administratives.

26. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

27. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració pública. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.

28. El pressupost com a instrument de planificació, d'administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost.

29. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. Procés d'aprovació. Documents que els componen. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.

30. El dret tributari a l'Administració local: concepte i contingut. Els principis de l'ordenament tributari. L'aplicació i la interpretació de les normes d'ordenament tributari.

31. Els tributs: concepte i naturalesa. La relació jurídica tributària. El fet imposable i l'acreditació. Els elements personals del deute tributari. L'exempció tributària.

32. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

33. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

34. L'administració digital. Principis. Drets i obligacions de la ciutadania. Accés electrònic a les administracions públiques. La identificació, certificació digital i la signatura electrònica.

35. La protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril.

36. La igualtat de gènere a l'Administració pública. Règim jurídic i mesures d'igualtat.

 

TEMARI ESPECÍFIC

37. El dret financer: concepte i contingut. El dret financer com a ordenant de la hisenda pública. El dret financer en l'ordenament jurídic.

38. Les fonts del dret financer. Els principis de jerarquia i competència. La Constitució. Els tractats internacionals. La Llei. El decret Llei. El decret legislatiu. El reglament. Altres fonts del dret financer.

39. Disposicions generals de l'ordenament tributari. El dret tributari. Principis generals. Normes tributaries. Fonts normatives.

40. Aplicació de les normes tributaries. La interpretació, qualificació i integració de les normes tributaries.

41. Els tributs. Disposicions generals. La relació jurídico-tributària. Les obligacions tributàries. Les obligacions i deures de l'Administració Tributària. Els dret i garanties dels obligats tributaris.

42. Obligats tributaris. Classes d'obligats tributaris. La capacitat d'obrar en l'ordre tributari. El domicili fiscal. Elements de quantificació de l'obligació tributària principal i de l'obligació de realitzar pagaments a compte.

43. El deute tributari (I): Formes d'extinció del deute tributari (I). Pagament: forma, moment i termini de pagament. Imputació de pagament. Consignació del pagament.

44. El deute tributari (II): Formes d'extinció del deute tributari (II). Prescripció: terminis, còmput de terminis, interrupció de la prescripció. Extensió i efectes de la prescripció. Efectes de la prescripció en relació amb les obligacions formals.

45. El deute tributari (III): Formes d'extinció del deute tributari (III). Compensació. Deduccions sobre transferències. Condonació. Baixa provisional per insolvència.

46. El deute tributari (IV): Ajornament i fraccionament del deute.

47. Les garanties del deute tributari.

48. L'aplicació dels tributs (I): Principis generals. Procediments tributaris. Informació i assistència als obligats tributaris. Col·laboració social en l'aplicació dels tributs.

49. L'aplicació dels tributs (II): Normes comuns sobre actuacions i procediments tributaris. Especialitats dels procediments administratius en matèria tributària. Prova. Notificacions. Entrada en el domicili dels obligats tributaris. Denúncia pública. Potestats i funcions de comprovació i investigació.

50. Actuacions i procediment de gestió tributària. Disposicions generals. Procediments de gestió tributària. Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud o comunicació de dades. El procediment de rectificació d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions de dades o sol·licitud de devolució.

51. Procediment per a l'execució de devolucions tributàries. Procediment iniciat mitjançant declaració.

52. Procediments de verificació de dades, comprovació de valors i de comprovació limitada. La taxació pericial contradictòria.

53. Procediment per al reconeixement de beneficis fiscals de caràcter pregat.

54. La recaptació dels tributs. El procediment de recaptació en període voluntari. Els ingressos de la gestió recaptadora. Recaptació de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva.

55. La recaptació en període executiu. El procediment de recaptació en via executiva: normes generals, inici i execució de garanties.

56. La provisió de constrenyiment. Contingut. Notificació. Impugnació: mitjà i motius d'impugnació. El procediment de constrenyiment.

57. L'embargament de béns i drets. Pràctica d'embargaments. Impugnació de la diligència d'embargament. Mitjà i motius d'impugnació. Embargaments de diners en efectiu, embargament de diners dipositats en comptes bancaris, embargament de valors i embargament d'altres drets i crèdits realitzables a curt termini.

58. L'embargament de béns i drets. Pràctica d'embargaments. Embargament de sous, salaris i pensions. Embargament de béns immobles. Embargament de béns mobles. Embargament d'altres béns i drets: rendes, establiments mercantils, industrials, joies i altres béns i drets realitzables a llarg termini.

59. Alienació dels béns embargats. Valoració i fixació del tipus. Formes d'alienació: la subhasta i altres tipus d'alienació. Acord d'alienació i anunci de subhasta. Desenvolupament de la subhasta. Adjudicació de béns a l'entitat local. Finalització del procediment. Impugnació del procediment. Costes del procediment de constrenyiment.

60. Les terceries: terceria de domini i de millor dret.

61. Successors de persones físiques, de persones jurídiques i d'entitats sense personalitat jurídica. Procediment de recaptació enfront als successors.

62. Responsabilitat tributària. Responsables solidaris. Procediment per declarar i exigir la responsabilitat solidària. Responsables subsidiaris. Procediment per declarar i exigir la responsabilitat subsidiària.

63. Actuacions i procediment d'inspecció. Disposicions generals. Procediment d'inspecció.

64. La potestat sancionadora. Principis de la potestat sancionadora en matèria tributaria. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries.

65. Concepte i classes d'infraccions i sancions tributàries. Qualificació de les sancions tributàries pecuniàries. Classificació de les infraccions tributàries.

66. Extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i de les sancions tributàries. Procediment sancionador en matèria tributària.

67. Revisió en via administrativa (I): Procediment de declaració de nul·litat de ple dret. Procediment de declaració de lesivitat.

68. Revisió en via administrativa (II): Procediment de revocació. Procediment de rectificació d'errades. Devolució d'ingressos indeguts.

69. Revisió administrativa (III): El recurs de reposició a la Llei general tributaria. El recurs de reposició de les entitats locals.

70. Reclamacions econòmic administratives. Disposicions generals. Procediment general econòmic-administratiu. Procediment abreujat. Recurs contenciós administratiu.

71. Les hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de les hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica en l'autonomia financera. La coordinació de les hisendes estatal, autonòmica i local.

72. Tributs locals: Taxes i contribucions especials. Concepte i naturalesa; subjectes passius; fet imposable i supòsits de no subjecció; exempcions i bonificacions; tipus de gravamen i/o tarifa; meritació; període impositiu i gestió del tribut.

73. Tributs locals: Altres ingressos: preus públics. Concepte, obligats al pagament, quantia, cobrament i fixació.

74. Tributs locals: Impost sobre béns immobles: concepte i naturalesa; subjectes passius; fet imposable i supòsits de no subjecció; exempcions i bonificacions; tipus de gravamen i/o tarifa; meritació; període impositiu i gestió del tribut.

75. Tributs locals: Impost sobre activitats econòmiques: concepte i naturalesa; subjectes passius; fet imposable i supòsits de no subjecció; exempcions i bonificacions; tipus de gravamen i/o tarifa; meritació; període impositiu i gestió del tribut.

76. Tributs locals: Impost sobre vehicles de tracció mecànica: concepte i naturalesa; subjectes passius; fet imposable i supòsits de no subjecció; exempcions i bonificacions; tipus de gravamen i/o tarifa; meritació; període impositiu i gestió del tribut.

77. Tributs locals: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: concepte i naturalesa; subjectes passius; fet imposable i supòsits de no subjecció; exempcions i bonificacions; tipus de gravamen i/o tarifa; meritació; període impositiu i gestió del tribut.

78. Tributs locals: L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: concepte i naturalesa; subjectes passius; fet imposable i supòsits de no subjecció; exempcions i bonificacions; tipus de gravamen i/o tarifa; meritació; període impositiu i gestió del tribut.

79. Llei concursal (I): El concurs de creditors. L'acte de declaració del concurs. Administració concursal. Efectes de la declaració del concurs sobre el deutor, sobre el creditor, crèdits i contractes. Masses del concurs.

80. Llei concursal (II): El conveni en el concurs: contingut i efectes. Liquidació. Qualificació. Causes de conclusió del concurs.

81. Els drets reals. Concepte i classes. Diferència entre els drets reals i els drets de crèdit. La propietat. Formes d'adquirir i de perdre la propietat. El Registre de la Propietat. Principis hipotecaris. Hipoteca immobiliària.

82. La possessió. L'usdefruit.

83. La jurisdicció contenciosa administrativa: Títol IV. Procediment contenciós administratiu.

84. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Procediment sancionador abreujat i ordinari en matèria de trànsit.

85. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Recursos en el procediment sancionador ordinari en matèria de trànsit.

86. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Prescripció i caducitat de les infraccions i de les sancions en matèria de trànsit. Anul·lació i cancel·lació d'antecedents per infraccions en matèria de trànsit.

87. Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Permisos i llicències de conducció. Assignació, pèrdua i recuperació de punts en matèria de trànsit.

88. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Especialitats i l'acord d'iniciació en els procediments de naturalesa sancionadora. Acabament en els procediments sancionadors.

89. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Proposta de resolució en els procediments de caràcter sancionador. Especialitats de la resolució en els procediments sancionadors.

90. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Els principis de la potestat sancionadora. La prescripció de les infraccions i sancions en matèries diferents a les de trànsit.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317323 {"title":"EDICTO sobre convocatoria y bases del proceso de selección, por concurso-oposición, para la provisión de nueve plazas vacantes de la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase cometidos especiales, con grupo de clasificación A, subgrupo A1, para ocupar los puestos de trabajo de técnico\/a de gestión tributaria, en régimen de funcionario\/a de carrera, OPO específica 2023 (exp. 2024\/00011103V).","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317323"} catalunya administración local,Consejo Comarcal de La Selva,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317323-edicto-convocatoria-bases-proceso-seleccion-concurso-oposicion-provision-nueve-plazas-vacantes-escala-administracion-especial-subescala-servicios-especiales-clase-cometidos-especiales-grupo-clasificacion-subgrupo-a1-ocupar-puestos-trabajo-tecnico-gestion-tributaria-regimen-funcionario-carrera-opo-especifica-2023-exp-2024-00011103v https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.