ANUNCIO sobre nombramiento de personal, por máxima urgencia, como funcionaria interina por acumulación de tareas, financiado al 100% por el Fondo de financiación de programas de lucha contra la vulnerabilidad social y de acciones de mejora de los servicios sociales de la Diputación de Barcelona, en el marco de la convocatoria del catálogo 2024 del Plan de cooperación Red de Gobiernos Locales 2024-2027 (exp. 26251/2024).

Mitjançant Decret d'alcaldia número 3379/2024, de data 1 de juliol de 2024, s'adopta l'acord, la part resolutiva del qual copiada literalment diu com segueix:

 

RESOLC

 

Primer.- DECLARAR la màxima urgència, atesa la situació excepcional, i la necessitat urgent i inajornable, de proveir el lloc de treball de de tècnic/a mitjà/ana en treball social d'acord amb la situació detallada en la part expositiva.

 

Segon.- NOMENAR la Sra. Alba Blasco Bolorino, amb NIF ***9895**, com a funcionària interina per màxima urgència, per acumulació de tasques, d'acord amb el que preveu l'article 10.1.d) del TRLEBEP, adscrita al lloc de treball de tècnica mitjana en treball social, amb codi 11.100.002, subgrup A2, nivell 22 i complement específic de nivell 25, per realitzar el suport en l'elaboració de les modificacions dels PIA, a jornada completa, amb horari de 4 dies de 8h a 15h i 1 dia de 12h a 19h.

La data d'efecte serà el dia 1 de juliol de 2024 o, si no és possible, el següent hàbil a la notificació d'aquesta resolució, i fins al 31 de desembre de 2024, data en la qual finalitza l'execució del programa de la Diputació de Barcelona "Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials", de la convocatòria del catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, que subvenciona al 100% aquest nomenament.

 

Tercer.- APLICAR el cost corresponent al present nomenament, a les aplicacions del pressupost de l'exercici 2024, que es detallen a continuació:

 

80602019

10300

23100

1200000

80602

Serveis Socials-atenció primària_Salari base_FUN

80602117

10300

23100

1210000

80602

Serveis Socials-atenció primària_Complement destinació _FUN

80602187

10300

23100

1210100

80602

Serveis Socials-atenció primària_Complement específic_FUN

80602705

10300

23100

1600030

80602

Serveis Socials-atenció primària_Seguretat Social_FUN

 

 

Quart.- FIXAR un període de practiques de 6 mesos de durada, a la Sra. Alba Blasco Bolorino, per tal de determinar la seva continuïtat valorant-se mitjançant un informe de la cap del Servei d'adscripció.

 

Cinquè.- APLICAR l'antiguitat consolidada en altres administracions per la Sra. Alba Blasco Bolorino, en el moment en què sigui presentada la documentació acreditativa, de forma reglamentària, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

 

Sisè.- CESSAR automàticament la Sra. Alba Blasco Bolorino, el 31 de desembre de 2024, data en la qual finalitza la subvenció atorgada que finança el seu nomenament.

 

Setè.- FER CONSTAR que el cessament detallat al punt anterior comportarà la liquidació de la quitança corresponent amb efectes del dia del cessament.

 

Vuitè.- DONAR COMPTE del present nomenament per màxima urgència al següent Ple.

 

Novè.- PUBLICAR el present nomenament per màxima urgència al DOGC, al BOPB i al Portal de Transparència.

 

Desè.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Alba Blasco Bolorino.

 

Onzè.- TRASLLADAR aquests acords al director de l'Àrea de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat i a la Secció d'administració econòmic-administrativa del Servei de Personal i Organització.

 

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona o, a elecció de l'interessat, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

 

Sant Cugat del Vallès, 4 de juliol de 2024

 

Carles Brugarolas Conde

Tinent d'Alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317311 {"title":"ANUNCIO sobre nombramiento de personal, por máxima urgencia, como funcionaria interina por acumulación de tareas, financiado al 100% por el Fondo de financiación de programas de lucha contra la vulnerabilidad social y de acciones de mejora de los servicios sociales de la Diputación de Barcelona, en el marco de la convocatoria del catálogo 2024 del Plan de cooperación Red de Gobiernos Locales 2024-2027 (exp. 26251\/2024).","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317311"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317311-anuncio-nombramiento-personal-maxima-urgencia-como-funcionaria-interina-acumulacion-tareas-financiado-100-fondo-financiacion-programas-lucha-vulnerabilidad-social-acciones-mejora-servicios-sociales-diputacion-barcelona-marco-convocatoria-catalogo-2024-plan-cooperacion-red-gobiernos-locales-2024-2027-exp-26251-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.