ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt para el año 2024.

De conformitat amb allò que disposa l'article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que regula el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, es fa públic l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2024, pel qual s'aprova l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt per a l'any 2024:

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2024.

 

" PRIMER. Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament per a l'any 2024, en els termes seguidament relacionats:

 

PERSONAL FUNCIONARI:

 

DENOMINACIÓ PLAÇA

ESCALA

GRUP

NIVELL CD

JORNADA

RÈGIM

FORMA PROVISIÓ

TORN

VACANTS

Tècnic/a Superior Jurista

Funcionari/a de carrera

A1

22

100%

F

CO

Lliure

1

 

 

PERSONAL LABORAL:

 

DENOMINACIÓ PLAÇA

ESCALA

GRUP

NIVELL CD

JORNADA

RÈGIM

FORMA PROVISIÓ

TORN

VACANTS

Educador/a

Administració Especial

C1

13

100%

L

CO

Lliure

1

Auxiliar Administratiu/va

Administració General

C2

11

100%

L

CO

Lliure

1

 

 

SEGON. Publicar l'Oferta d'Ocupació Pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu electrònica d'aquest ajuntament https://www.lapobladeclaramunt.cat i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

TERCER. Convocar les places ofertades en execució de la present Oferta d'Ocupació Pública dins del termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.

 

QUART. Notificar aquesta resolució a les persones afectades i traslladar comunicació del present acord als Representants legals del Personal.

 

CINQUÈ. Comunicar als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, i trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. "

 

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2024 de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt, a la seu electrònica de la corporació, al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma (DOGC) i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

 

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte recorregut (llevat que es tracti d'un acte dictat per delegació, cas en què correspon la resolució a l'òrgan delegant), en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al d'aquesta publicació. La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició estableixi el contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que disposa l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Si transcorre un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre's que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos, a comptar de l'endemà de la desestimació presumpta.

b) O bé, directament, recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'aquesta publicació. En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.

 

La Pobla de Claramunt, 3 de juliol de 2024

 

Antoni Mabras Marimon

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317304 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt para el año 2024.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317304"} catalunya administración local,Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317304-anuncio-aprobacion-oferta-publica-empleo-ayuntamiento-pobla-claramunt-ano-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.