ANUNCIO sobre aprobación del Proyecto de reforma del patio de la EBM Els Vailets de Òdena (exp. 514/2024).

En data 19 de juny de 2024 per Decret d'Alcaldia es va aprovar inicialment el projecte redactat per CAAS Arquitecte i subscrit per l'arquitecte MARCOS CASANY ESTRADA (Diputació de Barcelona) amb títol de referència "Projecte de reforma del pati de l'EBM Els Vailets", amb un pressupost per contracte 7.634,71€ (IVA 21% inclòs).

Es sotmet a informació pública, pel termini de 30 dies, l'aprovació inicial del projecte, mitjançant la publicació d'anunci al BOPB-DOGC i en el tauler d'anuncis i web corporatius i si no es presenten al·legacions en aquest termini el projecte esdevindrà aprovat definitivament.

 

Òdena, 19 de juny de 2024

 

Jaume Xaus Regordosa

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317301 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación del Proyecto de reforma del patio de la EBM Els Vailets de Òdena (exp. 514\/2024).","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317301"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Òdena,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317301-anuncio-aprobacion-proyecto-reforma-patio-ebm-vailets-odena-exp-514-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.