ANUNCIO relativo a la convocatoria para la cobertura temporal de una plaza vacante en la plantilla, grupo A, subgrupo A2, de régimen laboral y puesto de trabajo de técnico/a de Cultura y creación de una bolsa de trabajo, por el sistema de concurso-oposición (exp. X2024001669).

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel que s'aprova el Reglament del personal al Servei de les Entitats locals, es fa públic que per acord de la Junta de Govern de data 2 de juliol de 2024 s'han aprovat la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procediment selectiu per a la cobertura temporal d'una plaça vacant a la plantilla, Grup A Subgrup A2 de règim laboral i lloc de treball de tècnic/a de Cultura i constitució d'una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició, el text íntegre de les quals es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a l'e-tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament de Celrà. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la present publicació de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els anuncis successius corresponents a aquesta convocatòria s'exposaran únicament en el tauler d'anuncis de la corporació, podent-se consultar en la següent adreça d'internet: Tauler d'anuncis

 

Celrà, 3 de juliol de 2024

 

David Planas Lladó

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317290 {"title":"ANUNCIO relativo a la convocatoria para la cobertura temporal de una plaza vacante en la plantilla, grupo A, subgrupo A2, de régimen laboral y puesto de trabajo de técnico\/a de Cultura y creación de una bolsa de trabajo, por el sistema de concurso-oposición (exp. X2024001669).","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317290"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Celrà,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317290-anuncio-relativo-convocatoria-cobertura-temporal-plaza-vacante-plantilla-grupo-subgrupo-a2-regimen-laboral-puesto-trabajo-tecnico-cultura-creacion-bolsa-trabajo-sistema-concurso-oposicion-exp-x2024001669 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.