EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de mantenimiento y reforma del Espacio Tolrà: cambio de la claraboya -pórtico 2 y 3-, apertura de ventanas en la fachada del local de Cáritas e instalación de segunda pista de parquet (M2024-1280).

Es fa públic que mitjançant resolució d'Alcaldia número 898 de data 3 de juliol de 2024, es va aprovar definitivament el projecte "Obres de manteniment i reforma Espai Tolrà: canvi de la claraboia (Pòrtic 2 i 3), obertura de finestres a façana del local cedit a Càritas i instal·lació de segona pista de parquet a l'Espai Tolrà MODIFICAT", la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

 

"PRIMER.- Considerar aprovat definitivament el projecte "Obres de manteniment i reforma Espai Tolrà: canvi de la claraboia (Pòrtic 2 i 3), obertura de finestres a façana del local cedit a Càritas i instal·lació de segona pista de parquet a l'Espai Tolrà MODIFICAT", amb codi segur de validació 095f271d08fc427ca7fc11040eb08154001, aprovat inicialment per resolució d'Alcaldia núm. 746 de data 3 de juny de 2024, atès que no s'han presentat al·legacions durant el tràmit d'informació pública a què s'ha sotmès l'expedient.

 

SEGON.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'empara d'allò que disposa l'article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern."

 

Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent.

Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix,  no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos previstos a l'art. 125.1 de l'esmentada norma.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat.  No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat

 

Castellar del Vallès, 4 de juliol de 2024

 

L'alcalde

 

P. d. (Decret núm. 991, de 22 de juny de 2023)

Montserrat González Millanes

Cap de la Unitat Jurídica Administrativa de Territori

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317288 {"title":"EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de mantenimiento y reforma del Espacio Tolrà: cambio de la claraboya -pórtico 2 y 3-, apertura de ventanas en la fachada del local de Cáritas e instalación de segunda pista de parquet (M2024-1280).","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317288"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Castellar del Vallès,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317288-edicto-aprobacion-definitiva-proyecto-obras-mantenimiento-reforma-espacio-tolra-cambio-claraboya-portico-2-3-apertura-ventanas-fachada-local-caritas-e-instalacion-segunda-pista-parquet-m2024-1280 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.