ANUNCIO relativo al Reglamento municipal núm. 25, sobre el uso de las pistas de pádel (exp. X2023000626).

El Ple de l'Ajuntament de Vilamalla, en la seva sessió ordinària de data 25/10/2023, va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovar inicialment el Reglament municipal número 25 referent a l'ús de les pistes de pàdel, així com el de sotmetre l'esmentat acord i reglament a informació pública pel termini de trenta dies.

Sotmès a informació pública l'esmentat acord va esdevenir definitiu en data 6/01/2024 en atenció al certificat de Secretaria, a tal efecte, es procedeix a publicar el text íntegre del Reglament.

De conformitat amb allò previst a l'article 66.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis (Decret 179/1995, de 13 de juny), es fa constar que la publicació del text íntegre de reglament al Butlletí Oficial de la Província va tenir lloc en el número 34, número d'edicte 1172, de data 16/02/2024.

Cosa que es fa constar als efectes oportuns.

 

Vilamalla, 27 de maig de 2024

 

Albert Ramos Badosa

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253116 {"title":"ANUNCIO relativo al Reglamento municipal núm. 25, sobre el uso de las pistas de pádel (exp. X2023000626).","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253116"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Vilamalla,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253116-anuncio-relativo-reglamento-municipal-num-25-uso-pistas-padel-exp-x2023000626 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.