ANUNCIO relativo a la creación de la Mesa de Comercio de Proximidad de Montblanc y la aprobación de su Reglamento regulador (exp. 4308620002-2024-0001329).

El Ple de l'Ajuntament de Montblanc, en sessió ordinària de data 28 de maig de 2024, ha aprovat inicialment la creació de la Taula de Comerç de Proximitat de Montblanc i l'aprovació del seu Reglament.

L'acord d'aprovació inicial es sotmet al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al DOGC i en tauler d'edictes de l'Ajuntament de Montblanc.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a l'e-tauler d'aquest Ajuntament

De conformitat amb allò previst a l'art. 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, si durant el període d'informació pública no es presenten reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'un nou acord plenari, procedint-se seguidament a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, en el DOGC i en el tauler d'edictes de la corporació, i no entrarà en vigor fins que hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Montblanc, 31 de maig de 2024

 

Ramon de Domingo Iborra

Alcalde en funcions

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253097 {"title":"ANUNCIO relativo a la creación de la Mesa de Comercio de Proximidad de Montblanc y la aprobación de su Reglamento regulador (exp. 4308620002-2024-0001329).","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253097"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Montblanc,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253097-anuncio-relativo-creacion-mesa-comercio-proximidad-montblanc-aprobacion-reglamento-regulador-exp-4308620002-2024-0001329 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.