ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de rehabilitación del edificio de L'Anònima Manresana.

El projecte d'obra municipal ordinària "Projecte de rehabilitació de l'edifici de l'Anònima Manresana", que té un pressupost de 4.939.505,57 € (IVA inclòs), es va aprovar inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'abril del 2024. En no haver-se presentat al·legacions durant el període d'exposició pública, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva amb efectes des del dia 3 de juny del 2024.

 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar els recursos que s'indiquen a continuació:

- Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci a l'últim diari (BOP i DOGC) i en els termes regulats als articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Recurs jurisdiccional contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà del dia de la darrera de les publicacions publicació del present anunci (BOP i DOGC), davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els termes regulats als articles 25.1, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Si s'opta pel recurs potestatiu de reposició, no podreu interposar el recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament, o es produeixi la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Si sou persona obligada a relacionar-vos amb l'Administració a través de mitjans electrònics, haureu de presentar el recurs, degudament signat, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Manresa, 3 de juny de 2024

 

Carles Garcia Estany

Tinent d'alcalde, regidor delegat d'Urbanisme i Mobilitat

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253094 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de rehabilitación del edificio de L'Anònima Manresana.","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253094"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Manresa,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253094-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-rehabilitacion-edificio-anonima-manresana https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.