ANUNCIO relativo a la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Granollers.

De conformitat amb allò que disposa l'article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, es fa pública la modificació 3/2024 de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, que ha estat aprovada per acord del Ple de data 28 de maig de 2024 (exp. 8/2024/24), d'acord amb el detall següent:

 

"Primer.- Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL de personal de l'Ajuntament de Granollers amb el detall següent:

1.-Amortitzar un lloc de treball vacant d'Oficial magatzem; enquadrament orgànic L3422; complement de destí 14; complement específic 6; classificació professional C2; núm. de fitxa 35; nivell de català B1; forma de provisió concurs; règim personal funcionari/laboral; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa i crear un lloc de treball de d'Inspector/a de serveis i via pública; enquadrament orgànic L3412; complement de destí 16; complement específic 15; classificació professional, C1; núm. de fitxa 11; nivell de català, C1; forma de provisió concurs; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa.

2.- Crear un lloc de treball de Cap de secció d'esports; enquadrament orgànic L4120; complement de destí 24; complement específic 47; classificació professional A2/A1; núm. de fitxa 490; nivell de català C1; forma de provisió lliure designació; règim funcionari/laboral; del col·lectiu de cossos d'administració general/especial; jornada completa.

3.- Modificar el règim de provisió del lloc de treball d'Agent d'igualtat, núm. de fitxa 388, passant de règim laboral a règim laboral/funcionari.

4.- Amortitzar un lloc de treball vacant de Cap de secció d'intervenció en l'edificació i usos del sòl; enquadrament orgànic L1005; complement de destí 24; complement específic 47*factor 2; classificació professional A2/A1; núm. de fitxa 55; nivell de català C1; forma de provisió lliure designació; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració general/especial; jornada completa i crear un lloc de treball de d'Arquitecte/a tècnic/a; enquadrament orgànic L1005; complement de destí 20; complement específic 35*; classificació professional, A2; núm. de fitxa 491; nivell de català, C1; forma de provisió concurs; règim personal funcionari; del col·lectiu/cossos d'administració especial; jornada completa.

(*) Provisional fins que la Comissió de seguiment de la valoració de llocs de treball faci la ratificació i/o modificació.

 

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta modificació."

 

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.

 

Granollers, 29 de maig de 2024

 

Per delegació del secretari

 

Diego Castillo Giménez

Cap de Servei de Recursos Humans i de Prevenció de Riscos Laborals

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253083 {"title":"ANUNCIO relativo a la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Granollers.","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"253083"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Granollers,DOGC,DOGC 2024 nº 9180 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-06-10/253083-anuncio-relativo-modificacion-relacion-puestos-trabajo-ayuntamiento-granollers https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.