ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo para el año 2024 (exp. X2024000277).

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2024DECR000137 d'aquest Ajuntament de data 26 de març de 2024 es va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per a l'any 2024 en aplicació de la taxa de reposició contemplada a la LGPE 2023, amb efectes de data 1 d'abril de 2024, en els termes que s'esmenta a continuació:

 

FUNCIONARIS DE CARRERA

 

NÚM. DE PLACES

GRUP DE CLASSIFICACIÓ

Denominació de la plaça

TORN

SISTEMA DE SELECCIÓ

1

C2

Auxiliar administrativa

Reposició

Concurs-oposició

 

 

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 70.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, es publica l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2024, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant l'Alcalde, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anunci, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós -administratiu, davant el Jutjat del Contenciós -Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós -administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

 

Molló, 26 de març de 2024

 

Josep Coma i Guitart

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19939 catalunya administración local,Ayuntamiento de Molló,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19939-anuncio-aprobacion-oferta-publica-empleo-ano-2024-exp-x2024000277 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.