EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto para la sustitución de cubierta en edificio unifamiliar entre medianeras, situado en la plaza Mercadal, núm. 9 (exp. 1828/2023).

En data 25 de març de 2024, la paera en cap de l'Ajuntament de Balaguer ha aprovat definitivament per decret d'alcaldia núm. 2024-0485, el projecte d'obres "Projecte per a Substitució de coberta en edifici unifamiliar entre mitgeres, situat a la Plaça Mercadal, núm. 9", de Balaguer, redactat per l'arquitecta tècnica Núria Farreny Gasol, amb un pressupost d'execució per contracta de 38.044,17 euros i 7.989,28 euros d'IVA, 21 per cent (total 46.033,45 euros), en els termes que consten a l'expedient.

La qual cosa es publica de conformitat amb allò previst a l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Peu de recurs

Contra el present acte, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia de l'Ajuntament de Balaguer, en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent. Alternativament, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

 

Balaguer, 26 de març de 2024

 

Lorena González Dios

Paera en cap

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19909 catalunya administración local,Ayuntamiento de Balaguer,DOGC,DOGC 2024 nº 9135 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-04-04/19909-edicto-aprobacion-definitiva-proyecto-sustitucion-cubierta-edificio-unifamiliar-medianeras-situado-plaza-mercadal-num-9-exp-1828-2023 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.