ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas al pequeño y medio campesinado de Collserola, año 2024.

En sessió de data 21 de desembre de 2023, l'Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola va resoldre aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a la petita i mitjana pagesia de Collserola (2024).

L'anunci d'aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 24 de gener de 2024 als efectes que les persones interessades poguessin presentar les possibles al·legacions en un termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat al·legacions, les bases es tenen per aprovades definitivament i es poden consultar a https://seu-e.cat/ca/web/parcnaturalcollserola/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convocatories-de-subvencions-i-ajuts

 

Barcelona, 4 de març de 2024

 

Glòria Vendrell Garrido

Secretària delegada

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19642 catalunya Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola,DOGC,DOGC 2024 nº 9132,Otros sujetos emisores https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19642-anuncio-aprobacion-bases-reguladoras-concesion-subvenciones-dirigidas-pequeno-medio-campesinado-collserola-ano-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.