EDICTO sobre aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de las medidas aplicables al abastecimiento de agua potable y los usos del agua en situación de sequía.

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de març del 2024 va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

L'esmentada Ordenança amb el seu corresponent expedient es troba exposada al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un període de 30 dies als efectes de la presentació, si s'escau, de reclamacions o al·legacions d'acord amb l'establert en l'article 63 del Reglament d'Activitats, Obres i Serveis dels Ens Local de Catalunya, Decret 179/1995, de 13 de juny, a partit de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Si durant el període d'exposició no es realitza cap reclamació, l'esmentada Ordenança s'entendrà definitivament aprovada.

 

Sallent, 18 de març de 2024

 

Oriol Ribalta Pineda

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19613 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sallent,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19613-edicto-aprobacion-inicial-ordenanza-reguladora-medidas-aplicables-abastecimiento-agua-potable-usos-agua-situacion-sequia https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.