ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo Cal Monés - Espacio público, refugio climático, energía, fase 1, campo fotovoltaico.

Per acord de la Junta de Govern Local del 28 de febrer de 2024, es va aprovar definitivament el Projecte executiu Cal Monés. Espai públic, refugi climàtic, energia. Fase 1. Camp fotovoltaic amb un pressupost de 1.982.773,98 € IVA exclòs (2.399.156,52 € 21% IVA inclòs).

El que es fa públic en compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995.

 

Contra l'aprovació definitiva del Projecte, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos comptats a partir de la darrera publicació als diaris oficials o al tauler d'edictes d'aquest anunci, sense perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini d'un mes, o qualsevol altre recurs que es consideri adient.

 

El Prat de Llobregat, 19 de març de 2024

 

Juan Pedro Pérez Castro

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Institucional i Projectes Urbans

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19607 catalunya administración local,Ayuntamiento de El Prat de Llobregat,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19607-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-ejecutivo-cal-mones-espacio-publico-refugio-climatico-energia-fase-1-campo-fotovoltaico https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.