ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto básico y ejecutivo para la reforma de la nave de Linairs, fase 1, situada en la calle Trinitat, núm. 1, de Monistrol de Montserrat (exp. X2024000478).

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 21 de març de 2024, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per la reforma de la nau de Linairs. Fase 1 situada al C/Trinitat núm. 1 d'aquesta població, redactat per l'arquitecte Sr. Xavier Gelonch Pifarré i per l'enginyer industrial Sr. Ramon Navés Sellart, amb un pressupost per contracte (IVA inclòs) de 204.494,30 €.

Aquest projecte se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies a comptar de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci al BOP/DOGC/e-tauler a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions i es podrà consultar durant el termini indicat a la pàgina web municipal: www.monistroldemontserrat.cat.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les Administracions Públiques.

En cas de no produir-se cap al·legació en el termini esmentat, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'acord exprés.

El que es fa públic per a general coneixement.

 

Monistrol de Montserrat, 22 de març de 2024

 

Núria Carreras Povill

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19599 catalunya administración local,Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19599-anuncio-aprobacion-inicial-proyecto-basico-ejecutivo-reforma-nave-linairs-fase-1-situada-calle-trinitat-num-1-monistrol-montserrat-exp-x2024000478 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.