ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de establecimiento del servicio para la gestión del aparcamiento subterráneo de Sant Joan.

Anunci pel qual es fa públic per a general coneixement que en la sessió de data 22 de març de 2024 l'Excm. Ajuntament Ple va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

 

"19. Aprovació definitiva del Projecte d'establiment del servei per a la gestió de l'aparcament soterrat de Sant Joan.

 

[...]

 

Primer. Desestimar les al·legacions presentades per Interparking Leridana SL a l'aprovació inicial de l'establiment del servei d'aparcament soterrat de Sant Joan a Lleida, que es prestarà per gestió directa mitjançant la societat municipal Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL, atès que no fan referencia a l'establiment del servei, sinó a l'expedient de liquidació del contracte de concessió administrativa, de conformitat amb la motivació que consta a l'informe del Cap de servei de concessions i assessorament econòmic d'11 de març de 2024, que es dona per reproduït.

 

Segon. APROVAR DEFINITIVAMENT l'establiment del servei i la determinació del model de gestió de l'aparcament regulat de Sant Joan a Lleida, que es prestarà per gestió directa mitjançant la societat municipal Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, SL, de conformitat amb la memòria justifica i el projecte d'establiment del servei d'aparcament soterrat de Sant Joan a Lleida aprovats pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2024 i que consten a l'expedient.

 

Tercer. DELEGAR a la Junta de Govern Local, per a que, previ informe de la Comissió Informativa de Bon Govern, aprovi el document d'Encàrrec de gestió del servei d'aparcament soterrat de Sant Joan a Lleida, on es determinarà la data d'efectes de l'inici de la gestió, la liquidació del contracte de concessió administrativa amb l'empresa Interparking Lleidatana SA, la relació de béns a revertir, el personal a subrogar i la resta d'elements que corresponguin.

 

Quart. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i efectes.

 

Cinquè. PUBLICAR íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament.

 

Sisè. DIFONDRE el contingut d'aquest acord en compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal, en compliment i amb l'abast del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

 

Setè. PEU DE RECURS. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent. En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat."

 

Lleida, 22 de març de 2024

 

Félix Larrosa Piqué

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
19591 catalunya administración local,Ayuntamiento de Lleida,DOGC,DOGC 2024 nº 9132 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-03-28/19591-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-establecimiento-servicio-gestion-aparcamiento-subterraneo-sant-joan https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.