ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de las tarifas del municipio de Ripollet relativas a la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona (exp. 903920/23).

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió ordinària celebrada el 30 de gener de 2024, va aprovar inicialment la modificació dels imports de les tarifes del municipi de Ripollet recollides a l'apartat A, apèndix 11, de l'annex I de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que s'adjunta en annex al present anunci, als efectes de mantenir l'equilibri econòmic del servei.

Actualitzar en conseqüència l'apartat A, apèndix 11, de l'annex I de l'esmentada Ordenança.

Incorporar a l'esmentada modificació de l'apartat A, apèndix 11, de l'annex I, i als únics efectes de simplificació normativa, la totalitat de l'apartat B, apèndix 11, de l'annex I, dels drets econòmics per la prestació d'activitats connexes, que actualment es troben recollits en l'Ordenança i que no resulten modificats.

En compliment de l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, se sotmet l'acord d'aprovació inicial de l'esmentada modificació de l'ordenança juntament amb el projecte de la norma al tràmit d'informació publica durant el termini de trenta (30) dies a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona als efectes de formular al·legacions i reclamacions contra el projecte.

Durant el període d'informació pública l'expedient podrà ser consultat a la Secretaria General, al carrer seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través de mitjans electrònics, prèvia sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat. En ambdós casos heu de sol·licitar la vista a través del correu electrònic secretariaamb@amb.cat.

 

Barcelona, 8 de febrer de 2024

 

Marcel·lí Pons Duat

Secretari general

 

 

ANNEX

 

ANNEX I

 

Apèndix 11

RIPOLLET

 

A. Conceptes tarifaris del servei d'abastament d'aigua

 

Quota fixa de servei

EUR/uc/mes

(segons comptador)

Fins a 13 mm

5,67

De 15 mm

9,15

De 20 mm

15,57

De 25 mm

21,21

De 30 mm

31,22

De 40 mm

61,73

De 50 mm

99,25

De 65 mm

222,77

De 80 mm

268,78

Comunitat propietaris Baricentro

7.077,08

 

 

 

Tarifes de subministrament

EUR/m3

Ús domèstic (*)

 

Fins a 6 m³/uc/mes

0,6288

De 6 a 12 m³/uc/mes

0,6583

Excés de 12 m³/uc/mes

1,2743

 
Ús industrial

1,0853

Ús municipal

0,8923

 

Tarifa per fuites

1,0195

 

Tarifa social

 

Quota fixa de servei

75% quota de servei

 

Tarifes de subministrament

EUR/m3

Ús domèstic:

 

Fins a 6 m³/uc/mes

0,3195

De 6 a 12 m³/uc/mes

0,6441

Excés de 12 m³/uc/mes

1,2638

 

(*) Els habitatges on convisquin més de tres persones s'ampliarà el límit del 1r i del 2n bloc de consum en 2 m3/mes per cada membre addicional que excedeixi de tres.

 

B. Drets econòmics per la prestació d'activitats connexes

 

Conservació de comptadors i escomeses

EUR/mes

Comptadors:

Fins a 13 mm

0,62

De 15 mm

0,73

De 20 mm

1,08

De 25 mm

1,42

De 30 mm

1,89

De 40 mm

2,81

De 50 mm

7,70

De 65 mm

8,69

De 80 mm

9,17

De 80 mm x 20 mm

9,68

Reobertures de subministrament

37,95 EUR/actuació

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16639 catalunya administración local,Área Metropolitana de Barcelona,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16639-anuncio-aprobacion-inicial-modificacion-tarifas-municipio-ripollet-relativas-prestacion-servicio-abastecimiento-agua-potable-ambito-area-metropolitana-barcelona-exp-903920-23 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.