ANUNCIO sobre aprobación de la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas de la convocatoria para cubrir, por el sistema selectivo excepcional de concurso de méritos, plazas de personal laboral de grupo AP.

En data 6 de febrer de 2024, la tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals ha aprovat per decret núm. 1689/2024, la relació definitiva, de persones aspirants admeses i excloses, per ordre alfabètic, de la convocatòria per cobrir, pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, places de personal laboral del grup AP de l'Ajuntament de Sabadell, segons el quadre adjunt, vinculades als processos d'estabilització aprovats a l'oferta pública d'estabilització en data 11 d'abril de 2022.

 

Número convocatòria

Denominació de la plaça

Grup

Tipus de personal

Núm. places

Lloc de treball a proveir

ECMAP10722

Operari/ària

AP

Laboral fix

2

Adjunt/a Encarregat/da (Mercats)

ECMAP10822

Operari/ària

AP

Laboral fix

8

Operari/ària Especialitzat/da

ECMAP10922

Operari/ària Grua

AP

Laboral fix

6

Operari/ària Grua

 

 

Aquestes llistes estaran exposades:

A l'adreça d'internet www.sabadell.cat, apartat oferta pública extraordinària d'estabilització de l'Ajuntament de Sabadell.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades per decret d'Alcaldia núm. 16536/2022, de data 19 de desembre de 2022, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb núm. de registre CVE 202210191778, de data 21 de desembre de 2022, fent esment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8822A, de data 29 de desembre de 2022 i al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 313, de data 30 de desembre de 2022.

 

Sabadell, 6 de febrer de 2024

 

Montserrat González Ruiz

Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16618 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sabadell,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16618-anuncio-aprobacion-relacion-definitiva-personas-aspirantes-admitidas-excluidas-convocatoria-cubrir-sistema-selectivo-excepcional-concurso-meritos-plazas-personal-laboral-grupo-ap https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.