ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto correspondiente a las obras de reparación de la canalización soterrada de aguas pluviales, de la calle Pescadors, de Roda de Berà.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2024, s'ha aprovat inicialment el document tècnic "Projecte corresponent a les obres de reparació de la canalització soterrada d'aigües pluvials, del carrer Pescadors, de Roda de Berà". Aquest se sotmet a informació pública al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona als efectes que durant aquest termini pugui ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals i perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, adreça: https://rodadebera.eadministracio.cat/info

 

Roda de Berà, 8 de febrer de 2024

 

Pere Virgili Domínguez

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16617 catalunya administración local,Ayuntamiento de Roda de Berà,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16617-anuncio-aprobacion-inicial-proyecto-correspondiente-obras-reparacion-canalizacion-soterrada-aguas-pluviales-calle-pescadors-roda-bera https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.