EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto para la colocación de las placas de calle y números de policía en el municipio de Pals y, concretamente, en las zonas del centro histórico y de L'Eixample I (fase II) (exp. 191/2024).

El 5 de febrer de 2024 es dicta el Decret núm.89/2024, en virtut del qual s'aprova inicialment el projecte bàsic i executiu per a la col·locació de les plaques de carrer i números de policia en el municipi de Pals i, concretament, a les zones del Centre Històric i de l'Eixample I (fase II), amb un pressupost d'execució per contracte per import de noranta-quatre mil set-cents vuitanta-sis euros amb trenta-sis cèntims (94.786,36€), IVA inclòs.

L'esmentat projecte es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant la inserció d'edictes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al portal web municipal i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Pals. Durant aquest període aquell es podrà consultar en horari d'oficina (de dilluns a divendres, de les 9.00 h a les 14.00 h, festius exclosos) i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Pals, i formular les al·legacions pertinents.

 

Contra aquesta resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit que no decideix directament o indirectament el fons de l'assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims de la persona administrada, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, durant el període d'exposició pública a què fa referència l'acord segon d'aquesta resolució es podran formular al·legacions.

 

Pals, 2 de febrer de 2024

 

Carles Pi Renart

Acalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16610 catalunya administración local,Ayuntamiento de Pals,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16610-edicto-aprobacion-inicial-proyecto-colocacion-placas-calle-numeros-policia-municipio-pals-concretamente-zonas-centro-historico-eixample-fase-ii-exp-191-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.