ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación definitiva de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Manresa para el año 2024.

El Ple de la Corporació Municipal del dia 21 de desembre de 2023, va aprovar inicialment la Plantilla de personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2024, en el sentit següent:

 

"PLANTILLA DE PERSONAL

 

A) PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS/ÀRIES DE CARRERA

 

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre total

Nombre vacants

Vacants cobertes interinament

Places a extingir

Grup/Subgrup

1.- HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL

1.1 SUBESCALA SECRETARIA

Secretari/a

1

-

-

-

A1

1.2 SUBESCALA INTERVENCIÓ/TRESORERIA

Interventor/a

1

-

-

-

A1

Tresorer/a

1

-

-

-

A1

 

2.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1. SUBESCALA TÈCNICA

Tècnic/a

23

1

4

2

A1

2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ

Tècnic/a de grau mitjà de gestió

18

7

6

1

A2

2.3. SUBESCALA ADMINISTRATIVA

Administratiu/va

128

5

46

2

C1

2.4. SUBESCALA AUXILIAR

Auxiliar

9

-

2

2

C2

2.5. SUBESCALA SUBALTERNA

Subaltern/a

4

-

-

-

AP

 

 

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre total

Nombre vacants

Vacants cobertes interinament

Places a extingir

Grup/Subgrup

3.- ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1. SUBESCALA TÈCNICA

3.1.A. CLASSE TÈCNICS/IQUES SUPERIORS

3.1.A.1. Tèc. superior arquitecte/a

12

1

6

-

A1

3.1.A.2. Tèc. superior enginyer/a

4

-

1

-

A1

3.1.A.3. Tèc. superior informàtica

5

-

1

-

A1

3.1.A.4. Tèc. superior psicòleg/òloga

2

-

-

-

A1

3.1.A.5. Tèc. superior en economia

2

-

1

-

A1

3.1.A.6. Tèc. superior en ciències jurídiques

1

-

-

-

A1

3.1.B. CLASSE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ

3.1.B.1. Tèc. grau mitjà arquitecte/a tècnic/a

6

1

1

-

A2

3.1.B.2. Tèc. grau mitjà treballador/a social

24

2

8

-

A2

3.1.B.3. Tèc. grau mitjà enginyer/a

6

1

3

-

A2

3.1.B.4. Tèc. grau mitjà obra pública

3

-

1

-

A2

3.1.C. CLASSE TÈC. ESPECIALISTES

3.1.C.1. Tèc. especialista delineant

15

1

5

-

C1

3.1.C.2. Tèc. especialista integrador/a social

2

-

2

-

C1

3.2. SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

3.2.A. CLASSE POLICIA LOCAL

3.2.A.1. Inspector/a

1

-

-

-

A2

3.2.A.2. Sotsinspector/a

1

1

-

-

C1

3.2.A.3. Sergent

6

-

-

-

C1

3.2.A.4. Caporal

11

3

-

-

C1

3.2.A.5. Agent

92

14

-

-

C1

3.2.B. CLASSE COMESES ESPECIALS SUPERIORS

3.2.B.1. Tècnic/a superior de Cultura

2

-

-

-

A1

3.2.B.2. Tècnic/a superior d'Esports

2

-

-

-

A1

3.2.B.3 Tècnic/a superior d'Educació

1

-

-

-

A1

3.2.B.4 Tècnic/a superior

24

3

5

-

A1

3.2.C. CLASSE COM. ESPECIALS TÈC. DE GRAU MITJÀ

3.2.C.1. Tèc. grau mitjà circulació

1

-

-

-

A2

3.2.C.3. Tèc. grau mitjà educador/a social

14

-

9

-

A2

3.2.C.4. Tèc. grau mitjà en serveis socials

2

-

2

-

A2

3.2.C.5. Tèc. grau mitjà gestió especialitzada

77

2

23

-

A2

3.2.C.6. Tèc. grau mitjà gestió i inspec. tributària

1

1

-

-

A2

3.2.C.7. Tèc. grau mitjà programador informàtica

1

-

-

-

A2

3.2.D. CLASSE COM.ESPECIALS TÈCNICS/IQUES ESPECIALISTES

3.2.D.1. Tèc. especialista operador/a de sistemes

1

-

-

-

C1

3.2.D.3. Tèc. especialista de biblioteca

7

1

1

-

C1

3.2.D.4. Tèc. especialista gestió especialitzada

34

3

8

-

C1

3.2.D.5. Tèc. especialista inspecció tributària

3

-

1

-

C1

3.2.D.6. Tèc. especialista de protocol

1

-

-

-

C1

3.2.E. CLASSE COM.ESPECIALS: AUXILIARS TÈCNICS/IQUES

3.2.E.1. Auxiliar tècnic/a

3

-

-

-

C2

 

 

B) PERSONAL EVENTUAL

 

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre

Cobertes

Vacants

Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació

1

1

--

Cap de Programes i Projectes Estratègics

1

1

--

Responsable de Comunicació

1

1

--

Comissionat en Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme

1

-

1

Assessor per la llengua catalana

1

-

1

 

 

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ COMPLETA)

 

DENOMINACIÓ

Nombre total

Nombre vacants

Vacants corbertes temporalment

Places a extingir

Grup/Subgrup assimilat funcionaris

1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR

Professor/a superior Conservatori

25

-

2

-

A1

Professor/a superior Escola d'Art

9

-

2

-

A1

Tècnic/a superior

1

-

-

-

A1

2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a de grau mitjà

14

-

-

-

A2

3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA

Administratiu/iva

1

-

-

-

C1

Encarregat/ada

7

-

2

-

C1

Tècnic/a especialista

13

-

1

-

C1

4.- PERSONAL D'OFICIS

Auxiliar

1

-

-

-

C2

Auxiliar tècnic/a

34

1

8

1

C2

Oficial

21

-

7

-

C2

Treballador/a familiar

4

-

-

-

C2

Gruista

3

-

-

-

AP

Netejador/a

3

-

-

-

AP

Peó

10

-

3

-

AP

Subaltern/a

1

-

-

-

AP

 

 

C) PLACES DE PERSONAL LABORAL (DEDICACIÓ PARCIAL)

 

DENOMINACIÓ

Nombre total

Nombre vacants

Vacants corbertes temporalment

Places a extingir

Grup/ Subgrup assimilat funcionaris

1.- PERSONAL TÈCNIC SUPERIOR

Professor/a superior Conservatori

14

-

4

-

A1

Professor/a superior Escola d'Art

1

-

-

-

A1

Tècnic/a superior

1

-

-

-

A1

2.- PERSONAL TÈCNIC DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a de grau mitjà

1

-

1

-

A2

3.- PERSONAL TÈCNIC ESPECIALISTA

Tècnic/a especialista

3

-

-

-

C1

4.- PERSONAL D'OFICIS

 

 

 

 

 

Auxiliar tècnic/a

1

-

-

-

C2

 

 

D) PLACES DE PERSONAL DIRECTIU PÚBLIC PROFESSIONAL

 

DENOMINACIÓ DE LES PLACES

Nombre

Cobertes

Vacants

Coordinador/a General

1

1

-

"

 

Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hi hagin presentat reclamacions, la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2024 es considera definitivament aprovada, amb efectes del dia 3 de febrer de 2024.

Es procedeix a la publicació de la plantilla de personal al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Manresa, 5 de febrer de 2024

 

Montserrat Clotet Masana

Quarta tinenta d'alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16603 catalunya administración local,Ayuntamiento de Manresa,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16603-anuncio-se-hace-publica-aprobacion-definitiva-plantilla-personal-ayuntamiento-manresa-ano-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.