ANUNCIO sobre aprobación de la plantilla del Ayuntamiento de Malgrat de Mar para la anualidad 2024.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 21 de desembre de 2023, aprovà entre d'altres els següents acords:

 

Primer. Aprovar la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que figura com a annex al present acord i que ha de regir durant l'exercici 202 de conformitat amb el referit article 26 del Decret 214/1990 i l'article 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un únic text determinats preceptes de la funció pública a Catalunya.

Així mateix, caldrà publicar-la en el BOP i en el DOGC, de conformitat amb l'article 28 del referit reglament (214/1990)

 

Segon. Comunicar el trametre còpia de la referida Plantilla Orgànica a l'administració de l'Estat (Ministerio para las Administraciones Públicas) i a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació i Relacions Institucionals).

 

 

ANNEX

 

PERSONAL DIRECTIU

 

Directius Públics Professionals

Total

Provisió

Vacant

Grup

Règim

Sense Escala

Director/a General

1

0

0

A1

F

 

 

 

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

 

Llocs existents

108

 

Llocs efectius

89

 
 

Escala d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

3

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

SECRETARI/A

1

A1

30

0

INTERVENTOR/A

1

A1

30

0

TRESORER/A

1

A1

22

1

 

Escala d'Administració General

30

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

SOTSESCALA TÈCNICA

1

A1

24

1

SOTSESCALA DE GESTIÓ

4

A2

24

0

SOTSESCALA ADMINISTRATIVA (CAP OFICINA ATENCIO CIUTADANA)

1

C1

16

0

SOTSESCALA ADMINISTRATIVA

19

C1

16

4

SOTSESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

4

C2

14

3

SOTSESCALA SUBALTERNA

1

E

12

0

 

Escala d'Administració Especial

22

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

Tècnics/ques superiors

CAP AREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT

1

A1

30

0

TÈCNIC/A SUPERIOR ENGINYERIA

1

A1

24

0

CAP UNITAT ADMINISTRATIVA T. I SOSTENIBILITAT

1

A1

24

0

LLETRAT/DA TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADMINISTRATIU

2

A1

24

2

TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTURA

2

A1

22

2

CAP ÀREA SERVEIS A LA PERSONA

1

A1

22

0

TÈCNIC/A ARXIU

1

A1

22

1

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT (PENDENT PROMOCIÓ)

1

A1

22

1

 

Tècnics/ques mitjos

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

1

A2

20

0

TÈCNIC/A MIG ENGINYERIA

1

A2

20

0

TÈCNIC/A MEDI AMBIENT

1

A2

20

0

TÈCNIC/A MIG INSPECCIO OBRES - TRIBUTS

1

A2

20

0

TÈCNIC/A MIG ACTIVITATS

1

A2

20

0

 

Tècnics/ques auxiliars

TÈCNIC/A AUXILIAR CADASTRE

1

C1

16

0

TÈCNIC/A AUXILIAR ESTADÍSTICA I POBLACIÓ

1

C1

16

0

TÈCNIC/A AUXILIAR D'ESPORTS

1

C1

16

0

TÈCNIC/A AUXILIAR POLICIA

1

C1

16

0

TÈCNIC/A AUXILIAR JOVENTUT

1

C1

16

1

 

Auxiliars tècnics/ques

AUXILIAR TÈCNIC/A JOVENTUT

1

C2

14

0

AUXILIAR TÈCNIC/A ALCALDIA I SERVEIS GENERALS

1

C2

14

1

 

Cos de la Policia Local

53

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

INSPECTOR/A

1

A2

26

0

SOTS-INPECTOR/A

1

C1

22

0

SERGENT

3

C1

20

0

CAPORAL

7

C2

18

0

AGENTS

41

C2

16

2

 

 

 

PERSONAL LABORAL

 

Llocs existents

97

 

Llocs efectius

75

 

 

Tècnics/ques superiors

3

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

TÈCNIC/A SUPERIOR JURÍDIC ADMINISTRATIU

1

A1

24

0

TÈCNIC/A INFORMÀTICA - COMUNICACIÓ (P. PROMOCIÓ)

1

A1

24

1

CAP ÀREA QUALITAT DE VIDA

1

A1

22

0

 

Tècnics/ques mitjos

18

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

TÈCNIC/A INFORMÀTICA - COMUNICACIÓ

1

A2

24

0

TÈCNIC/A PROMOCIÓ MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

1

A2

24

1

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ- PREMSA

1

A2

22

0

DIRECTOR/A RÀDIO MUNICIPAL

1

A2

22

0

TÈCNIC/A GIS - CADASTRE

1

A2

20

0

COORDINADORA D'ACCIO SOCIAL

1

A2

20

0

TREBALLADOR/A SOCIAL

4

A2

18

0

EDUCADOR/A SOCIAL

2

A2

18

1

TÈCNIC/A D'INSERCIÓ LABORAL

1

A2

18

0

DOCENT RESPONSABLE ESCOLA ADULTS

1

A2

18

0

DOCENT ESCOLA ADULTS

3

A2

18

0

TÈCNIC/A ENSENYAMENT

1

A2

18

0

 

Tècnics/ques auxiliar

8

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

TÈCNIC/A AUXILIAR DE CULTURA

1

C1

16

0

TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA

3

C1

16

0

TÈCNIC/A  AUXILIAR TIC

2

C1

16

0

TÈCNIC/A  AUXILIAR PROMOCIÓ MUNICIPI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

2

C1

16

1

 

Administratius/ves

1

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

ADMINISTRATIU/VA OAC

1

C1

16

0

 

Auxiliars tècnics/ques

6

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA OAC

1

C2

14

0

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

1

C2

14

0

AUXILIAR INFORMACIÓ I TURISME

2

C2

14

0

AUXILIAR TÈCNIC/A ALCALDIA I SERVEIS GENERALS

1

C2

14

0

AUXILIAR TÈCNIC/A TIC

1

C2

14

1

 

Encarregats/des  i personal qualificat d'oficis

29

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

RESPONSABLE ENLLUMENAT

1

C2

16

0

RESPONSABLE ESPAIS VERDS

1

C2

16

0

RESPONSABLE VIA PÚBLICA I OBRES

1

C2

16

1

OFICIALS 1ª ENLLUMENAT

5

C2

14

1

OFICIALS 1ª ESPAIS VERDS

5

C2

14

1

OFICIALS 1ª VIA PÚBLICA I OBRES

5

C2

14

1

OFICIALS ESPAIS VERDS

5

C2

14

1

OFICIALS VIA PÚBLICA I OBRES

5

C2

14

0

SUPERVISOR/A DE QUALITAT

1

C2

14

0

 

Personal no qualificat d'oficis

10

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

OPERARI/A ENLLUMENAT

1

E

12

0

OPERARI/A ESPAIS VERDS

4

E

12

2

OPERARI/A VIA PÚBLICA I OBRES

4

E

12

1

ESPECIALISTA ESTRUCTURES LÚDIQUES

1

E

14

0

 

Personal subaltern

19

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

CONSERGES INSTAL.LACIONS

10

E

12

6

CONSERGES ESCOLA ADULTS

2

E

12

1

CONSERGES SERVEIS A LA PERSONA

3

E

12

0

TELEFONISTA QUALITAT DE VIDA

1

E

12

0

SUBALTERN/A INFORMACIÓ

1

E

12

0

AGENTS CÍVICS

2

E

12

0

 

Personal laboral estable a jornada parcial

 

Tècnics/ques mitjos

1

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

MESTRE/A CATALÀ ESCOLA ADULTS (66,67%)

1

A2

18

0

 

Personal laboral temporada

 

Auxiliars

2

 

Nom de la plaça

Número

Grup

Nivell CD

Vacants

AUXILIAR INFORMACIÓ I TURISME

2

C2

14

2

 

 

La qual cosa es fa pública pel general coneixement.

 

Malgrat de Mar, 5 de gener de 2024

 

Sònia Viñolas Mollfulleda

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16602 catalunya administración local,Ayuntamiento de Malgrat de Mar,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16602-anuncio-aprobacion-plantilla-ayuntamiento-malgrat-mar-anualidad-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.