ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento para la gestión del punto limpio y los puntos de aportación de residuos en Maçanet de la Selva (exp. X2023000323).

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2023, va aprovar inicialment el Reglament per a la gestió de la deixalleria i els punts d'aportació de residus a Maçanet de la Selva, expedient núm. X2023000323.

L'expedient s'ha sotmès a informació pública pel termini de trenta (30) dies hàbils, mitjançant publicació d'anuncis al Butlletí oficial de la província de Girona número 194, DOGC número 9015 i tauler d'edictes de la seu electrònica municipal, amb data 6 d'octubre de 2023.

Finalitzat el període d'exposició pública no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació, tal i com consta a l'expedient el certificat emès pel secretari.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 de gener de 2024, va aprovar definitivament el Reglament per a la gestió de la deixalleria i els punts d'aportació de residus a Maçanet de la Selva, esmenant unes errades materials detectades d'ofici.

Es publica el text íntegre, d'acord amb l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Aquest reglament entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 

Maçanet de la Selva, 1 de febrer de 2024

 

Natàlia Figueras Pagès

Alcaldessa

 


REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I PUNTS D'APORTACIÓ DE RESIDUS DE MAÇANET DE LA SELVA

 

PREÀMBUL

El concepte de deixalleria com a un element de gestió de residus municipals l'introdueix a Catalunya la Llei 6/1993, de 15 de juliol, Reguladora de residus.

Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització , la valorització i la disposició final. Aquestes instal·lacions estant orientades a residus especials en petites quantitats (p.e: pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos (p.e: mobles, electrodomèstics...), residus vegetals i runes.

La deixalleria és una instal·lació que permet assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també pot prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.

La deixalleria de Maçanet de la Selva està situada a la carretera de Granollers a Girona o C-35 km. 81, davant del polígon industrial Can Roure. Les obres de construcció de la instal·lació van finalitzar-se el maig del 2002 i des de llavors únicament s'hi han fet millores puntuals, essent una deixalleria de tipus A considerant la norma tècnica vigent en aquell moment. Tot i això, per la seva superfície i disseny a dos nivells, es podria considerar similiar a les de tipus B.

Per redactar el present Reglament s'ha utilitzat com a referència la "Guia d'implantació i Gestió de Deixalleries" publicada per l'Agència de Residus de Catalunya l'abril del 2021, ja que és l'eina que unifica els criteris de gestió de els deixalleries de Catalunya.

Els punts d'aportació de residus situats en altres zones del municipi són instal·lacions centralitzades de recollida de residus domèstics de les urbanitzacions, els quals no tenen la consideració de deixalleria com a tal i tenen les seves pròpies regulacions.

 

 

CAPÍTOL I

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1. Objecte del reglament

És objecte d'aquest reglament l'establiment de les condicions generals d'ús de la deixalleria municipal i els punts d'aportació d'escombraries de Maçanet de la Selva i determinar les relacions entre el gestor dels serveis i els usuaris d'aquests, per tal d'aconseguir el seu correcte funcionament com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu dels residus de procedència municipal que no són objecte de recollida domiciliària.

 

Article 2. Marc legal

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, estableix com objectiu, per aquest ordre de prioritats, la minimització en la generació de residus, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització obligatòria de determinats tipus de residus, així com altra legislació d'aplicació.

Els municipis de més de 5.000 habitants de dret independentment o associada han d'establir el servei de deixalleria.

La Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, estableix

una nova definició de deixalleria com a centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la reutilització i de residus municipals per als seus tractaments posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final. Així mateix al PRECAT20 es defineix una deixalleria com el centre d'aportació i emmagatzematge, selectius, de residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària amb l'objectiu de facilitar-ne la valorització o gestió correcta.

La Guia d'Implantació i Gestió de Deixalleries publicada per l'Agència de Residus de Catalunya on es descriu l'estructura, funcionament i residus admissibles a la deixalleria.

 

Article 3. Objectius del servei de deixalleria

Els objectius fonamentals a assolir pel servei de deixalleria són:

- Acceptar de manera selectiva els diferents residus municipals (domèstics, comercials i assimilables), que no són objecte de recollida del servei de recollida ordinària, per tal de permetre la seva valorització o, en cas que aquesta no sigui possible, la seva correcta gestió.

- Eliminar de la bossa d'escombraries domèstica els materials perillosos per gestionar-los de manera correcta.

- Oferir uns horaris d'obertura del centre que facilitin la seva utilització.

- Prevenir els abocaments incontrolats que es produeixin en zones periurbanes, a base de donar facilitats als particulars, comerços i petits industrials per al tractament dels seus residus assimilables a domèstics.

En el cas que les activitats comercials i industrials generin residus no assimilables a municipals, aquests s'han de gestionar directament pels corresponents gestors a cada instal·lació.

Pel que fa als punts d'aportació de residus dels diferents nuclis / veïnats, així com altres de característiques similars que l'Ajuntament pugui establir, tenen com a objectiu principal:

- Ampliar el servei de deixalleria mitjançant la recollida selectiva d'algunes fraccions, acostant-lo a veïnats on es concentra molta població i que per la seva ubicació queden lluny de la deixalleria.

- Evitar abocaments incontrolats i incrementar la recollida selectiva en urbanitzacions amb punts de recollida centralitzada en un únic punt.

 

Article 4. Definició dels equipaments

La deixalleria municipal de Maçanet de la Selva té una superfície total en planta de 2.257,25 m², i l'activitat de recollida de residus es realitza en el pati de la parcel·la, la qual s'organitza en dos nivells a diferent cota connectades mitjançant una rampa. Disposa d'una edificació prefabricada per a la recollida de determinats residus (especials i que han d'anar sota cobert) i un espai d'oficina i cambra higiènica. Aquesta edificació modular ocupa una superfície construïda de 67,64 m².

La deixalleria està en funcionament i la seva activitat és de classificació, emmagatzematge i transferència de residus inerts i residus especials en petites quantitats de procedència municipal i comercial. Disposa de codi de productor P-48387.1. Segons la vigent "Guia d'implantació i gestió de deixalleries", es tracta d'una deixalleria petita considerant els habitants del municipi, tot i que per superfície i l'existència de molls de descàrrega podria tenir la consideració de mitjana.

Els punts d'aportació de les urbanitzacions són equipaments de suport a la deixalleria municipal. Es tracta de zones sense contenidors de superfície al carrer i tota la recollida de residus es troba centralitzada en aquests punts. Es tracta d'instal·lacions amb accés regulat i en les que l'Ajuntament disposa quines són les diferents fraccions de recollida selectiva i el tipus de contenidors.

 

Article 5. Naturalesa i competència del servei

La prestació del servei municipal de deixalleria forma part de la gestió de recollida i tractament de residus que és competència de l'Ajuntament de Maçanet de la Selva, i podrà ser gestionat per qualsevol de les formes previstes en la legislació de règim local. L'Ajuntament es reserva totes les potestats que la legislació administrativa atorga als titulars de serveis públics, en especial la reglamentària, la d'inspecció i la de sanció.

 

 

CAPÍTOL II

 

PERSONES USUÀRIES DEL SERVEI DE DEIXALLERIA

 

Article 6. Persones usuàries de la deixalleria

Poden utilitzar la deixalleria municipal:

1. Usuaris particulars o domèstics establerts al municipi de Maçanet de la Selva; això inclou a persones empadronades al municipi, persones residents i persones propietàries d'immobles o solars del municipi.

2. Activitats econòmiques o professionals amb l'impost d'activitats econòmiques al municipi de Maçanet de la Selva i inclosos al padró d'escombraries amb quota diferent a la domèstica; això inclou oficines, comerços, tallers, petits industrials, establiments de restauració, etc. establerts al municipi.

3. Entitats socials i serveis municipals (brigada).

S'exclou del servei aquelles activitats productores de residus industrials, les quals, segons la normativa vigent, han de gestionar-los particularment.

L'àmbit d'acceptació de residus és local.

Es considera usuari domèstic o particular aquell que aporti residus o altres materials admissibles d'origen domèstic, és a dir que no provenen de cap activitat econòmica.

Es considera usuari d'activitat econòmica als comerços, petits industrials i als serveis que aportin residus assimilables a domèstics, tant pel que fa a quantitats com a naturalesa.

Els usuaris hauran d'estar donats d'alta en un registre d'usuaris i el servei té la potestat d'emetre un sistema de codificació o sistema d'identificació dels mateixos, que s'haurà de presentar cada cop que s'utilitzi el servei.

 

Article 7. Persones usuàries dels punts d'aportació de residus de diferents nuclis / veïnats

Poden utilitzar aquests punts exclusius d'aquestes nuclis / veïnats els usuaris particulars que en siguin residents; es tracta de persones amb domicili al corresponent nucli, veïnat o urbanització, i que estiguin empadronades, siguin propietàries o llogateres d'immobles, i que paguin la corresponent taxa d'escombraries municipal.

No poden utilitzar aquests punts les activitats econòmiques o professionals, siguin o no del municipi. En el cas de les del municipi, podran dirigir-se a la deixalleria municipal i adaptar-se a les condicions de lliurament dels residus de la instal·lació que es recullen en aquest reglament.

 

Article 8. Limitacions d'accés a la deixalleria

Queda prohibit l'accés a la deixalleria fora de l'horari d'obertura de la instal·lació, excepte en el cas dels serveis municipals.

L'accés a la deixalleria estarà limitat als vehicles, turismes i furgonetes amb un màxim de pes autoritzat de 3.500 kg. D'aquesta limitació queden exclosos els camions de transport dels contenidors i vehicles autoritzats.

L'accés a la deixalleria i les operacions d'abocament dels residus dins dels contenidors específics, així com les maniobres dels vehicles, es faran sota l'exclusiva responsabilitat dels usuaris, quedant totalment alliberat l'Ajuntament i l'empresa gestora de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d'una manipulació indeguda dels residus en ser traslladats i abocats pels usuaris, d'una maniobra indeguda del conductor del vehicle, etc.

En tot cas, els usuaris han de respectar en tot moment les normes i indicacions de circulació dins de la deixalleria, la limitació de la velocitat, el sentit de rotació dels vehicles, lloc d'aturada, etc, i respectar i obeir en tot moment les indicacions que els facin els operaris de la deixalleria.

 

Article 9. Limitacions d'accés als punts d'aportació de residus dels diferents nuclis / veïnats

L'accés es podrà realitzar sempre peatonalment, o bé amb vehicles particulars tipus turisme i furgonetes, tot i que en aquest cas només dins els horaris d'obertura i pels llocs establerts a tal efecte. En cap cas es podrà accedir amb vehicles amb un pes màxim autoritzat superior a 3.500 kg, excepte els vehicles autoritzats del servei de recollida.

 

Article 10. Drets i obligacions de les persones usuàries

Els drets de les persones usuàries seran els següents:

- Entrar a la deixalleria per dipositar els residus dins dels horaris establerts.

- Dipositar els residus admesos en les condicions establertes en aquest reglament.

- Ser informats i atesos per la persona encarregada de la deixalleria de manera diligent i col·laboradora.

Els usuaris dels serveis de la deixalleria i punts d'aportació de residus, per a l'exercici del seu dret a utilitzar les instal·lacions, estan obligats a complir amb les següents obligacions:

- Complir les disposicions del present Reglament i aportar només residus admissibles a cada instal·lació.

- Facilitar totes les dades identificatives necessàries per tal d'acreditar la condició de persona usuària, així com les dades dels residus que aporta.

- Respectar l'horari d'utilització del servei, complir les instruccions del personal del mateix i seguir les indicacions per dirigir-se al lloc de descàrrega, respectant les normes i indicacions de circulació dins la deixalleria, com ara la limitació de velocitat, sentit de rotació dels vehicles i llocs d'aturada.

- No deixar mai residus o materials fora de la deixalleria i respectar els horaris d'obertura al públic.

- Facilitar l'origen dels residus en cas de què per inspecció visual no sigui suficient per a la seva catalogació.

- Deixar els materials al contenidor corresponent seguint els cartells indicadors i les instruccions específiques per al dipòsit.

- Lliurat i/o transportar els residus de forma estanca o que no pugui produir-se abocaments, vessaments, dispersió de materials o pols.

- Cal evitar que quedin restes a terra i al voltant dels contenidors. Si cau alguna cosa, cal recollir-la i dipositar-la al contenidor corresponent. En el cas que es tracti de vessaments de productes especials, tòxics o perillosos, cal avisar de seguida a l'encarregat de la instal·lació.

- Els residus especials i els envasos que els han contingut s'han de lliurar al personal de la deixalleria per tal que els dipositin al contenidor més adient. Aquests s'han de lliurar amb la màxima informació possible pel que fa a la composició i/o les característiques del residu.

- Assumir els perjudicis que es derivin de l'abocament improcedent de materials o el mal ús de la instal·lació.

- Portar sempre els materials separats i ben classificats i no barrejar-los.

- No fumar dins del recinte.

- No manipular ni agafar cap residu sense prèvia autorització de l'Ajuntament.

- No es poden realitzar operacions de desmuntatge o separació de diferents materials que composen un residu dins les instal·lacions.

- No es pot manipular, ni posar en marxa, cap equip o màquina de la deixalleria.

- No es pot accedir, en cap cas, a l'interior dels elements de contenització. En cas que calgui recuperar quelcom, s'haurà d'avisar al personal de la instal·lació.

- En cas d'accedir a les instal·lacions amb animals de companyia, cal dur-los correctament lligats.

- Qualsevol dubte s'ha de consultar al personal de la deixalleria.

 

 

CAPÍTOL III

 

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

 

Article 11. Residus admissibles

Els usuaris de la deixalleria poden aportar, prèviament classificats, els següents materials:

1. Residus especials:

- Tubs i làmpades fluorescents i làmpades LED (RAEE FRA. 3)

- Bateries

- Residus especials en petites quantitats (REPQ): Dissolvents, pintures, coles, vernissos, aerosols, fitosanitaris, biocides i pesticides, cosmètics, reactius de laboratori, olis minerals, etc., així com els envasos que els contenen.

- Piles i acumuladors

- Frigorífics i electrodomèstics amb CFC i aparells d'aire condicionat (RAEE FRA. 1)

- Radiografies

- Filtres d'oli

- Olis vegetals usats

- Xeringues, agulles, llancetes i punxats originats en qualsevol tractament domiciliari

- Tòners

- Gasos en envasos a pressió (bombones butà, càmping gas, extintors)

2. Residus valoritzables:

- Paper i cartró

- Ferralla

- Ampolles i pots de vidre

- Envasos lleugers

- Plàstics (no envàs)

- Fustes

- Roba i tèxtils

- Vidre pla i miralls

- Monitors i pantalles (RAEE FRA. 2)

- Grans aparells elèctrics i electrònics no perillosos (RAEE FRA. 4): Grans electrodomèstics.

- Petits aparells elèctrics i electrònics (RAEE FRA. 5): Petits electrodomèstics

- Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits (RAEE FRA. 6)

- Voluminosos: mobles, matalassos i altres trastos

- Restes vegetals (jardineria i poda)

- Cables

- Pneumàtics fora d'ús (PFU)

- Runes d'obres menors i petites reparacions domiciliàries

En l'annex 1 d'aquest reglament es descriuen detalladament els residus llistats, així com les condicions específiques i quantitats admissibles.

Com a cas especial, en els punts d'aportació de residus dels diferents nuclis / veïnats, a part dels residus admesos en la recollida domiciliària ordinària (resta, paper i cartró, envasos lleugers, envasos de vidre, i fracció orgànica), només s'admetran les restes vegetals, els voluminosos i els olis vegetals usats, o altres que l'Ajuntament pugui establir de maner expressa.

L'Ajuntament, d'acord amb l'empresa concessionària del servei, pot modificar la llista de residus admesos o les quantitats admissibles.

S'admetran sense límit els residus que generin els diferents serveis municipals i que figurin en la llista de residus admissibles d'aquest article.

 

Article 12. Residus no admesos

No són admissibles a la deixalleria els residus que no figurin en la relació de l'article 9 del present Reglament. A títol orientatiu, es llisten aquests residus no admesos:

- Residus industrials

- Residus radioactius

- Panells fotovoltaics

- Residus generats per activitats mineres o extractives

- Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d'explotació

- Residus amb amiant

- Explosius desclassificats i material explosiu en general (petards, bengales, etc.)

- Restes anatòmiques o infeccioses procedents de centres sanitaris o veterinaris

- Restes de menjar i matèria orgànica en general

- Deixalles o femtes produïdes en escorxadors, laboratoris, parcs urbans o altres establiments similars, tant públics com privats

- Llots i fangs

- Cadàvers d'animals

- Productes procedents de decomís

- Materials barrejats

- Rebuig domèstic

- Vehicles fora d'ús

- Substàncies químiques auto-reactives o reactives amb l'aire

 

Article 13. Horari i dies de servei

El servei de deixalleria es mantindrà obert en un horari suficientment ampli per donar un bon servei a la ciutadania. En qualsevol cas, abans de l'1 de gener de cada any l'Ajuntament proposarà un calendari anual, incloent els festius, i uns horaris, que s'acordaran amb el gestor de la deixalleria.

Igualment, en punts d'aportació dels diferents nuclis / veïnats, abans de l'1 de gener de cada any l'Ajuntament proposarà el calendari anual d'obertura i els horaris al responsable de la gestió d'aquests punts.

L'horari establert pot ser revisat i es podrà modificar amb el previ acord entre l'Ajuntament i el gestor de la deixalleria, sempre que es justifiqui en l'experiència del funcionament i les necessitats del servei.

 

Article 14. Personal de la deixalleria

El personal adscrit tant al servei de deixalleria com als punts d'aportació de residus de les urbanitzacions, haurà de garantir:

- L'obertura i el tancament de la instal·lació en els horaris establerts.

- La seva presència al llarg de tot l'horari d'obertura del servei.

- La vigilància i el control general del funcionament de la instal·lació i el seu entorn immediat.

- L'atenció i informació als usuaris: Rebre els usuaris, identificar-los, informar-los i si escau ajudar-los en les operacions de descàrrega de materials. En cas de no admetre un residu, cal explicar els motius i les possibilitats per a la correcta gestió. L'atenció es farà de forma amable, cordial i amb eficàcia.

- La correcta classificació dels materials en els diferents contenidors.

- La segregació i desballestament, en la mesura que sigui possible dels residus per augmentar la valorització d'aquests.

- El registre dels usuaris i les seves aportacions, així com un registre d'incidències.

- La prohibició d'entrada a usuaris no admesos.

- La neteja i manteniment les instal·lacions i el seu entorn immediat, de forma que la imatge sigui la correcta i no es vegi afectada la seva funcionalitat.

- La comunicació a l'Ajuntament de qualsevol contratemps o anomalia.

- La comprovació periòdica de l'estat d'ocupació dels contenidors per no comprometre la capacitat de la instal·lació per acceptar els materials.

- L'adopció de les normes de seguretat adequades per al manteniment de les instal·lacions i la manipulació de materials, així com totes aquelles altres mesures necessàries per a la prevenció de sinistres o accidents.

- La col·laboració amb les campanyes de comunicació i sensibilització promogudes per l'Ajuntament.

- En general, el compliment d'aquest reglament.

 

Article 15. Reducció de la taxa d'escombraries

L'ús de la deixalleria pot donar lloc a una bonificació en el rebut de la taxa per la recollida d'escombraries en l'import i condicions que s'estableixin en la corresponent ordenança fiscal reguladora de la taxa.

 

Article 16. Educació ambiental

L'Ajuntament pot promoure actuacions en matèria d'educació ambiental, facilitant la visita a les instal·lacions de la deixalleria de manera programada.

 

 

CAPÍTOL IV

 

RÈGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS

 

Article 17. Infraccions

1. Sense perjudici del que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus o normativa que la substitueixi, les accions o omissions de contravinguin aquest reglament tenen caràcter d'infraccions administratives, que es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

2. Es consideren infraccions lleus les següents:

a) La incorrecció de l'usuari respecte el personal de la instal·lació.

b) No identificar-se.

c) No evitar la caiguda de materials fora dels contenidors habilitats per cada tipologia.

d) En general, les que no siguin considerades greus o molt greus i afectin negativament el servei amb caràcter lleu.

3. Es consideraran infraccions greus les següents:

a) Dipositar residus en un lloc diferent de l'indicat.

b) Abandonar residus no especials a la porta de les instal·lacions o en el seu entorn immediat.

c) Desobeir les instruccions del personal de les instal·lacions.

d) Manipular els contenidors i/o materials dipositats a les instal·lacions o endur-se'ls sense autorització.

e) La reincidència en faltes lleus (s'entendrà per reincidència la imposició de dues faltes lleus en els darrers 12 mesos).

3. Es consideren infraccions molt greus les següents:

a) L'ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives a la identificació de l'usuari.

b) L'ocultació o alteració maliciosa de les dades relatives als residus que es pretenen entregar.

c) El lliurament a nom d'un usuari particular de residus generats per una activitat econòmica.

d) La negativa a separar els residus, d'acord amb les condicions d'aquest reglament.

e) Causar danys o perjudicis intencionats a les instal·lacions.

f) Mantenir actituds de coacció, falta de respecte o d'enfrontament amb el personal de les instal·lacions.

g) Abandonar residus especials a la porta de les instal·lacions o en el seu entorn immediat.

h) Obstruir l'activitat de control i inspecció del personal de les instal·lacions respecte als residus aportats.

i) Qualsevol actitud negligent que posi en risc la seguretat de les persones o de les instal·lacions.

j) La reincidència en faltes greus (s'entendrà per reincidència la imposició de dues faltes greus en els últims 12 mesos).

 

Article 18. Responsabilitat

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament, les persones, físiques o jurídiques que, per acció o omissió, contravinguin o participin en la comissió del fet infractor.

2. La responsabilitat serà solidària si hi ha varies persones responsables i no es pot determinar el grau de participació de cadascuna d'elles en la comissió de la infracció.

3. Aquesta regulació s'entén sens perjudici de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.

 

Article 19. Sancions

Les sancions que poden imposar-se són les següents:

a) Infraccions lleus: multa de 150 € a 300 €

b) Infraccions greus: multa de 301 € a 1.000 €

c) Infraccions molt greus: 1.001 € a 3.000 €

 

Article 20. Graduació de les sancions

Les sancions s'imposaran de manera proporcionada tenint en compte els següents criteris:

a) afectació de la salut i la seguretat de les persones

b) alteració del funcionament del servei a causa del fet ocorregut

c) gravetat del dany causat al medi ambient

d) la possibilitat de reparació i restabliment de la realitat fàctica

e) el benefici derivat de la infracció

f) el grau de malícia del causant de la infracció, intencionalitat i reiteració

g) el grau de participació en el fet infractor

h) la capacitat econòmica de la persona infractora

i) la reincidència

Als efectes d'aquest Reglament, s'entén que hi ha reincidència quan la persona infractora ha estat sancionada, per resolució ferma, per haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins el períodes de l'any immediatament anterior.

 

Article 21. Òrgan competent

La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les normes establertes en aquest Reglament correspon a l'alcade/ssa, que pot delegar o desconcentrar les seves competències en d'altres òrgans de la corporació en els termes fixats per la normativa de règim local.

 

Article 22. Procediment sancionador

Les sancions per infraccions previstes en aquest reglament no es poden imposar si no és en virtut de la incoació de l'expedient sancionador corresponent, que es tramitarà d'acord amb el que preveuen els articles 103 a 119 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i d'altra normativa d'aplicació.

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i un cop hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; i estarà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

 

 

ANNEX I: QUANTITATS MÀXIMES ADMESES

 

Tipologia

Condicions de lliurament

Límit usuari domèstic

Límit activitat econòmica

 

RESIDUS ESPECIALS

Bateries de cotxe

Sense vessaments

2 u./setm.

No admès

Petites bateries recarregables

Sense vessaments

Sense límit

Sense límit

Piles

 

Sense límit

Sense límit

Olis minerals

Bidons ben tapats i etiquetats

5 litres/setm.

5 litres/setm.

Olis vegetals

Bidons ben tapats i etiquetats

10 litres/setm.

10 litres/setm.

Radiografies

 

Sense límit

Sense límit

Filtres d'oli

Sense vessaments

2 u./setm.

2 u/setm.

Tòners i tintes

Sense vessaments

5 u./setm.

10 u./setm.

Gasos en envasos a pressió antics (càmping gas, butà, extintors)

 

4 u./any

No admès

 

RESIDUS REPQ (Residus Especials en Petites Quantitats)

Àcids i bases

Envasos ben tapats i etiquetats

5 litres/setm.

5 litres/setm.

Dissolvents

Envasos ben tapats i etiquetats

5 litres/setm.

5 litres/setm.

Pintures i vernissos

Envasos ben tapats i etiquetats

25 litres/setm.

25 litres/setm.

Aerosols

Envasos ben tapats i etiquetats

10 u./setm.

10 u./setm.

Fitosanitaris

Envasos ben tapats i etiquetats

5 litres/setm.

5 litres/setm.

Cosmètics

Envasos ben tapats i etiquetats

5 litres/setm.

5 litres/setm.

Productes no identificats

Envasos ben tapats

5 litres/setm.

5 litres/setm.

Agulles i punxants

Dins un recipient de plàstic rígid i estanc

1 litre/setm.

No admès

Envasos buits REPQ

Envasos ben tapats i etiquetats

10 u./setm.

10 u./setm.

 

RESIDUS NO ESPECIALS I INERTS

Paper i cartró

Net i el màxim plegat possible

Sense límit

Sense límit

Ferralla i metalls

Neta i sense barrejar

Sense límit

Sense límit

Ampolles i pots de vidre

Nets i sense taps

Sense límit

Sense límit

Vidre pla i miralls

Net, sense marcs

4 u./setm.

4 u./setm.

Envasos lleugers

Nets i buits

Sense límit

Sense límit

Plàstic (no envàs)

Nets i sense barrejar

2 m3/setm.

2 m3/setm.

Fustes

Netes i sense barrejar

2 m3/setm.

2 m3/setm.

Roba i tèxtils

En bon estat i dins una bossa

0,5 m3/setm.

0,5 m3/setm.

Voluminosos

El més desballestats possible

3 m3/setm.

3 m3/setm.

Matalassos

 

4 u./any

4 u./any

Fracció vegetal (poda i jardineria)

Neta d'altres materials

2 m3/setm.

5 m3/setm.

Cables

 

Sense límit

Sense límit

Pneumàtics (PFU)

Sense llanta

4 u./any

No admès *

Runes d'obres menors i reparació domiciliària

Neta d'altres materials i sense elements perillosos o contaminants

1 m3/setm.

1 m3/setm.

 

RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics)

FRA 1:

Grans electrodomèstics amb CFC (neveres, congeladors, A/C, etc.)

Evitant el trencament del circuit de refrigeració en manipular-los

2 u./setm.

2 u./setm.

FRA 2:

Monitors i pantalles (TV, portàtils, tauletes, etc.)

 

3 u./setm.

3 u./setm.

FRA 3:

Làmpades (fluorescents i LED)

Senceres i protegides

10 u./setm.

10 u./setm.

FRA 4:

Grans aparells > 50 cm

(rentadores, microones, rentaplats, cuines, etc.)

 

2 u./setm.

2 u./setm.

FRA 5:

Petits aparells < 50 cm

(aspiradores, planxes, torradores, cafeteres, ràdios, bàscules, rellotges, etc.)

Si inclouen piles o acumuladors que es puguin extreure, cal extreure'ls i dipositar-los al contenidors específic de piles

5 u./setm.

5 u./setm.

FRA 6:

Aparells d'informàtica i telecomunicacions petits (mòbils, GPS, calculadores, etc.)

Si inclouen piles o acumuladors que es puguin extreure, cal extreure'ls i dipositar-los al contenidors específic de piles

10 u./setm.

10 u./setm.

 

 

* Excepte pneumàtics de bicicleta. Límit: 50 u./any

 

Nota 1: Explicació abreviacions:

- u. : unitats

- setm.: setmana

- m3: metres cúbics

 

Nota 2: Unitats de mesura de referència:

- 1 m3: 1 sac tipus big-bag

- 2 m3: Una furgoneta utilitària petita o un remolc petit

- 3 m3: Una furgoneta mitjana o remolc mitjà

 

Els serveis municipals no estan subjectes als límits especificats anteriorment, a excepció que es pugui perjudicar el servei als usuaris.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16601 catalunya administración local,Ayuntamiento de Maçanet de la Selva,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16601-anuncio-aprobacion-definitiva-reglamento-gestion-punto-limpio-puntos-aportacion-residuos-macanet-selva-exp-x2023000323 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.