ANUNCIO relativo a la oferta pública de empleo del ejercicio 2024.

De conformitat amb l'article 285 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de gener de 2024, es fa pública l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici de 2024.

 

 

ANNEX I.- PERSONAL FUNCIONARI

 

MODALITAT D'ACCÉS LLIURE A L'ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

1. Denominació: Tècnic/a Mig

Grup: A2

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Tècnic/a Gent Gran

Règim interí

 

2. Denominació: Tècnic/a Mig

Grup: A2

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Tècnic/a Mobilitat i Transport

Règim interí

 

MODALITAT D'ACCÉS, PROMOCIÓ INTERNA, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

1. Denominació: Tècnic/a Auxiliar

Grup: C1

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Tècnic/a Auxiliar Mobilitat

 

MODALITAT D'ACCÉS LLIURE A L'ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

1. Denominació: Administratiu/va

Grup: C1

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Administratiu/va Acció Social

Règim interí

 

MODALITAT D'ACCÉS, PROMOCIÓ INTERNA, ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

1. Denominació: Tècnic/a Mitjà/na

Grup: A2

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Tècnic/a Mitjà/na Cultura i Participació Ciutadana

 

2. Denominació: Administratiu/va

Grup: C1

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Administratiu/va Secretaria i Compres

 

3. Denominació: Tècnic/a Auxiliar

Grup: C1

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc Treball: Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

 

 

ANNEX II.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL

 

MODALITAT D'ACCÉS LLIURE

 

1. Denominació: Personal d'Oficis

Grup: AP

Nombre de vacants: 1

Sistema selectiu: concurs - oposició

Lloc de treball: Netejador/a edificis municipals (17h parcial)

 

Lliçà d'Amunt, 6 de febrer de 2024

 

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16597 catalunya administración local,Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16597-anuncio-relativo-oferta-publica-empleo-ejercicio-2024 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.