EDICTO sobre modificación del número, características y retribuciones del personal eventual, jefe de prensa.

En conformitat amb el que disposa els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es dóna publicitat l'Acord Plenari de dia 31 de gener de 2024, que modifica els anteriors acords Plenàris de27 de setembre i 5 de juliol de 2023, relatiu al nombre, característiques i retribucions del personal eventual:

...

 

 

"Acord Plenari de 31 de gener de 2024"

 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023, de 3 d'abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia 17 de juny passat, i en conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 304.1 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 12 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i 23.3 del ROM, resulta necessari procedir a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament, pel seu posterior nomenament mitjançant el corresponent decret de l'Alcaldia.

Atès que, en aquests moments, noves circumstàncies sobrevingudes fan aconsellable modificar les previsions inicials sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de suprimir el lloc de treball de Cap de premsa i d'incorporar un nou lloc de treball d'assessor de projectes d'innovació social i urbana.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

 

ACORDS

 

Primer.- Modificar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament que, amb efectes del dia 1 de febrer de 2024, serà el següent:

 

NUMERO

 

CARACTERÍSTIQUES

Denominació

Dedicació

RETRIBUCIONS

1

Assessor tècnic de l'Àrea de la Alcaldia

Ordinària

62.620,00 €

1

Director/a del Institut Municipal de Radiodifusió

Ordinària

46.188,57 €

4

Assessors de projectes d'innovació social i urbana

Ordinària

40.900,00 €

1

Assessor dels Grups Polítics municipals

Ordinària

27.000,00 €

2

Assessors dels Grups Polítics municipals

Mitja jornada

13.500,00 €

 

 

Segon.- Publicar aquest acord a la Seu Electrònica Municipal i mantenir permanentment actualitzada la informació relativa al número, característiques i retribucions dels llocs de treball de personal eventual d'aquest Ajuntament i, en general i en compliment del Principi de Transparència, difondre en aquest mitjà el contingut d'aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí d'Informació Municipal, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament municipal de Recursos Humans, a fi que realitzi els tràmits necessaris per a incloure aquesta modificació a la nómina de retribucions, a la Plantilla de Personal i a la Relació de llocs de treball.

 

Cornellà de Llobregat, 1 de febrer de 2024

 

L'alcalde

 

P. d. f.

Carmen Alonso Higuera

Secretària general

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16594 catalunya administración local,Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16594-edicto-modificacion-numero-caracteristicas-retribuciones-personal-eventual-jefe-prensa https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.