ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto básico y de ejecución de ampliación del centro educativo Instituto Escuela Calderí - Pic del Vent, de Caldes de Montbui (exp. 6699/2020).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2024, va aprovar els acords següents:

 

"Primer. Aprovar definitivament el «Projecte bàsic i d'execució d'ampliació del centre educatiu Institut-Escola Calderí-Pic del Vent» de Caldes de Montbui, redactat per Jordi Adell, Júlia Narbona, Joan Ramon Pascuets, UTE, amb un pressupost per contracte de 3.235.162,25 euros, IVA inclòs, inclòs en aquests documents:

 

- 01 Memòria (CSV: 335C0D2O3W4F1V520ZBH): document AUPAC número 58576/2023

- 02 DG Documentació gràfica part 1 (CSV: 5109121Y171G05230GS3): document AUPAC número 58577/2023

- 02 DG Documentació gràfica part 2 (CSV: 0D6D473H236X1B6303X2): document AUPAC número 56301/2023

- 03 PC Plec de condicions (CSV: 4K421S626M3C2O0611Q6): document AUPAC número 56302/2023

- 04 PR Pressupost (CSV: 4K6209040E6F3R1D0LKC): document AUPAC número 56303/2023

- 05 DC Documents complementaris (CSV: 62381X2L115F32361DKA): document AUPAC número 58578/2023.

 

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i inserir aquest anunci al tauler electrònic de la Corporació.

 

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d'un mes s'entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos."

 

Caldes de Montbui, 31 de gener de 2024

 

Isidre Pineda Moncusí

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16592 catalunya administración local,Ayuntamiento de Caldes de Montbui,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16592-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-basico-ejecucion-ampliacion-centro-educativo-instituto-escuela-calderi-pic-vent-caldes-montbui-exp-6699-2020 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.