ANUNCIO de información pública sobre la aprobación inicial del Proyecto técnico para la sustitución de contadores de agua potable existentes por contadores con telelectura.

Per resolució d'alcaldia número 2024DECR000109 de data 5 de febrer del 2024 es va aprovar l'acord, la part dispositiva del qual es transcriu literalment a continuació:

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte tècnic per la substitució de comptadors d'aigua potable existents per comptadors amb tele-lectura al municipi de Bolvir redactat per l' enginyer Xavier Duran Reus amb un cost d'execució de 277.979,22€ (21% IVA INCLÒS)

 

SEGON.- Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la publicació d'anuncis en el BOP i DOGC, a fi que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions, així com a la web municipal i a l'e-tauler, d'acord amb l'article 37 del ROAS, considerant-se definitivament aprovat en el cas que no se'n presentin, procedint a la publicació de l'aprovació definitiva al BOP, DOGC i etauler.

 

El que es posa en general coneixement a fi de que qualsevol interessat pugui presentar-hi al·legacions.

 

Bolvir, 6 de febrer de 2024

 

L'alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
16591 catalunya administración local,Ayuntamiento de Bolvir,DOGC,DOGC 2024 nº 9100 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-02-13/16591-anuncio-informacion-publica-aprobacion-inicial-proyecto-tecnico-sustitucion-contadores-agua-potable-existentes-contadores-telelectura https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.