ANUNCIO sobre la convocatoria de una plaza de trabajador/a social para el Programa de atención domiciliaria y equipos de apoyo (PADES) para el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.

 

Per mitjà d'aquest Anunci es fa pública la convocatòria d'un lloc de treball.

Es requereix:

   - Titulació de Diplomatura o Grau en Treball Social.

   - Carnet de conduir.

   - Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.

   - Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:

   - Experiència laboral en l'àmbit de la sanitat i/o sociosanitari.

   - Experiència laboral en l'àmbit d'atenció primària i/o PADES.

   - Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball: cursos, congressos... (indicant hores/crèdits).

   - Es valorarà formació en humanització / atenció centrada en la persona.

   - Coneixements informàtics.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

S'ofereix:

   - Contracte laboral indefinit a temps parcial (75% de dedicació).

   - Incorporació immediata.

   - Participació en sistemes d'incentivació per objectius.

 

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).

3. Inscriure's a la convocatòria oberta amb el codi:

TS PADES 01 24

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 18 de febrer de 2024

 

(*) Es pot sol·licitar Certificat en: www.justicia.gob.es

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL PER AL PROGRAMA D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I EQUIPS DE SUPORT (PADES) DE L'HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D'EBRE

 

   1. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquestes bases és per la cobertura d'un lloc de treball de Treballador/a Social per al programa d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES) al 75% de la jornada per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, en base al procés d'estabilització de l'ocupació temporal, d'acord amb la Taxa específica de reposició establerta d'acord amb la disposició addicional 4a del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre.

 

   2. Requisits de les persones aspirants.

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir, a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els següents requisits:

   - Titulació de Diplomatura o Grau en Treball Social.

   - Carnet de conduir.

   - Nivell C de català i/o coneixements de llengua catalana, orals i escrits.

   - Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

 

   3. Sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran a la web de Salut Terres de l'Ebre www.hospitalmoradebre.cat a l'apartat Treballa amb nosaltres.

És necessari registrar-se i introduir totes les dades personals i curriculars a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login, a la convocatòria activa amb el codi del lloc de treball al que s'opta: TS PADES 01 24.

Així mateix, és obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació). Es descartaran les candidatures que no adjuntin l'acreditació de la documentació curricular.

Amb la formalització i presentació de la candidatura, l'aspirant autoritza el tractament de les dades personals que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

   4. Comissió de Selecció.

La Comissió de Selecció està conformada per:

   - 1 Director/a del centre o en qui delegui.

   - 1 Cap de Servei de la Unitat objecte de la convocatòria o en qui delegui.

   - 1 Representant del Departament de Recursos Humans.

La Comissió de Selecció s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

Tots els membres de la Comissió de Selecció tindran veu i vot.

 

   5. Admissió d'aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s'aprovarà la relació provisional de persones admeses i excloses, la qual s'exposarà a la Borsa de Treball de la web de Salut Terres de l'Ebre, a efectes de reclamacions.

Les persones que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran anul·lades les seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 7 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació a la web de la relació provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s'hagin pogut produir.

Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es desestimen, la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Si s'accepta alguna al·legació, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la Borsa de Treball de la pàgina web de Salut Terres de l'Ebre www.hospitalmoradebre.cat, a l'apartat Treballa amb nosaltres.

 

   6. Desenvolupament del procés de selecció.

Inicialment, la Comissió de Selecció procedirà a analitzar les candidatures en base als requisits exigits en la convocatòria, convocant una vegada publicada la llista de candidats admesos i exclosos als candidats seleccionats.

 

 

El procés constarà de dues fases:

 

PRIMERA FASE: Avaluació de mèrits.

En aquesta fase es seleccionaran fins a un màxim de 6 candidats, els de major puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits (experiència i formació), per passar a la següent fase (Fase 2).

La resta de candidats que no passin a la següent fase seran incorporats a la borsa de treball de l'entitat.

Experiència laboral com a Treballador/a Social relacionada amb el lloc de treball al qual presenta la candidatura.

Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent distribució:

 

ANYS D'EXPERIÈNCIA

PUNTUACIÓ MÀXIMA

PUNTUACIÓ PER CONCEPTE

En altres centres assistencials i/o centres sanitaris no hospitalaris

10 punts

0,05 punts per mes treballat

En centres sanitaris hospitalaris

25 punts 0,1 punts per mes treballat altres centres

 

 

Per acreditar l'experiència laboral s'haurà d'aportar un certificat de serveis prestats, on consti el període de prestació de serveis i la categoria professional.

En el cas que s'hagin prestat serveis de manera simultània a dues o més empreses en el grup professional, nivell i lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria, només es tindrà en compte un dels períodes coincidents.

La valoració serà d'un 40% de la puntuació total.

Formació com Treballador/a Social del lloc de treball al qual presenta la candidatura.

Es valorarà la formació continuada en relació amb el lloc de treball al que presenta la candidatura.

Els aspirants hauran d'aportar certificació acreditativa on consti: nom de l'acció formativa, nombre d'hores i/o crèdits formatius i nom de l'entitat que ha impartit la formació.

 

La valoració total serà del 30% sobre la puntuació total.

 

   a) Formació addicional: Doctorats, Màsters i Postgraus.

 

TITULACIÓ

PUNTUACIÓ PER TITULACIÓ

Postgrau

3 punts

Màster

6 punts

Doctorat

9 punts

 

Màxim 25 punts

 

   b) Formació relacionada amb el lloc de treball al que presenta la candidatura:

 

TIPUS DE CURS

PUNTUACIÓ (*)

Presencial

0,02 punts/hora

Online

0,01 punts/hora

 

*Fins a un màxim de 200 hores per modalitat de curs, i màxim 6 punts.

*Les accions formatives realitzades en format online es consideraran, a efectes de puntuació, com a presencials sempre i quan aquestes estiguin acreditades per un centre, organisme,... reconegut oficialment.

 

   c) Activitat docent:

 

TIPUS DE DOCÈNCIA

PUNTUACIÓ  (*)

Formació a alumnes de pràctiques

0,2 punts/any o part proporcional (límit per any: 450 hores)

Docència universitària

0,5 punts/hora

 

*Fins a un màxim de 450 hores i màxim 5 punts

 

   d) Activitat científica:

 

TIPUS D'ACTIVITAT

PUNTUACIÓ PER ACTIVITAT (*)

Membre comitè científic

0,5 punts/activitat

Treball de recerca i d'investigació

1 punt/treball

Beca

0,5 punts/beca

Premi

0,5 punts/premi

Publicació

1 punt/publicació

Membre societat científica

1 punt/societat

 

*Valoració màxima 5 punts

 

SEGONA FASE

 

Fase d'entrevista personal:

Consisteix en la realització d'una entrevista per valorar les competències descrites en l'anunci i

les habilitats de l'aspirant en relació al lloc de treball, i s'estendrà a la comprovació dels mèrits

al·legats.

La valoració serà del 25% de la puntuació total.

 

Fase prova psicotècnica

Consisteix en la realització d'una prova psicotècnica per valorar els factors de personalitat /

competències relacionats amb el lloc de treball.

La valoració serà del 5% de la puntuació total.

 

   7. Relació de persones seleccionades

Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà les persones candidates que l'hagin superat per ordre de puntuació obtinguda i s'aprovarà la relació provisional de candidatures seleccionades, la qual s'exposarà a la Borsa de Treball de la web de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre a efectes de reclamacions.

Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió dels resultats en un termini de 7 dies, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci. Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació definitiva de les candidatures seleccionades.

 

   8. Incidències.

La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es presentin, i per prendre els acords que siguin necessaris per garantir el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

 

Móra d'Ebre, 19 de gener de 2024

 

Pilar Closa Gras

Gerenta

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
15489 catalunya Anuncios,DOGC,DOGC 2024 nº 9088,Salut Terres de l'Ebre https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-01-26/15489-anuncio-convocatoria-plaza-trabajador-social-programa-atencion-domiciliaria-equipos-apoyo-pades-hospital-comarcal-mora-ebre https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.