Comunidad de Regantes del Margen Izquierdo del Río Tenes o de La Concòrdia - Otros sujetos emisores (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO relativo a la convocatoria de junta general extraordinaria de la Comunidad de Regantes del Margen Izquierdo del Río Tenes o de La Concòrdia.

Per iniciativa del President de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del Riu Tenes o de la Concòrdia (en endavant, "La Comunitat de Regants") es convoca a tots els seus membres a la Junta General extraordinària que tindrà lloc el proper dia 11 de desembre a les 18:30 hores en primera convocatòria a la Sala d'actes de la Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès, situada al final del carrer Lleida, s/n, de Lliçà de Vall, i a les 19:00 hores del mateix dia i en el mateix lloc, en segona convocatòria.

La Junta es celebrarà amb el següent ordre del dia:

 

Primer.- Presentació i exposició de l'estat de les actuacions de reparació i neteja de l'interior de la Mina.

 

Segon.- Presentació i aprovació, en el seu cas, del nou llistat d'usuaris de la Comunitat de Regants de la Concòrdia abans de la comunicació formal a l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

Tercer.- Exposició de la problemàtica existent sobre la distribució d'hores i dies destinats a reg i el seu compliment. Proposta de contractar a un sequier que controli el compliment del mateix. Adopció d'acords en el seu cas.

 

Quart.- Presentació i aprovació, en el seu cas, de la quota mínima anual per tasques de conservació, manteniment i gestió/organització de la Comunitat de Regants a pagar pels regants en els exercicis 2024 i següents.

 

Cinquè.- Proposta de modificació i aprovació, en el seu cas, de l'article 21 dels Estatuts de la Comunitat relatiu al còmput de vots.

 

Sisè.- Creació d'una adreça electrònica pròpia de la Comunitat de Regants gestionada per la Secretària a fi de coordinar i gestionar de manera eficient i directe els problemes de la Comunitat.

 

Setè.- Altres temes a tractar. Ús de l'aigua de la mina els dies de l'esdeveniment del motor "24 hores" de Lliça d'Amunt.

 

Vuitè.-Torn obert de paraula.

 

De conformitat amb l'article 218.4 del Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel que s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, es fa constar que els regants podran delegar els seus drets d'assistència i vot a terceres persones mitjançant autorització per escrit. Així mateix, es fa constar als regants que podran examinar al domicili social de la Comunitat de Regants, situat a la Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès, situada al final del carrer Lleida, s/n, de Lliçà de Vall, els documents sotmesos a examen i aprovació.

Es fa pública la present convocatòria de conformitat amb l'article 87 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües, i en conseqüència es procedeix a posar còpies d'aquesta convocatòria en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Lliça de Vall i al domicili de la Comunitat de regants, així com a la seva inserció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Lliçà de Vall, 13 de novembre de 2023

 

El president de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del Riu Tenes o de la Concòrdia

 

FUNDACIÓ PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA

Martín Berini Marsal

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11808 catalunya Comunidad de Regantes del Margen Izquierdo del Río Tenes o de La Concòrdia,DOGC,DOGC 2023 nº 9045,Otros sujetos emisores https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11808-comunidad-regantes-margen-izquierdo-rio-tenes-concordia-otros-sujetos-emisores-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.