Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas del proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de técnico/a de grado medio, en el ámbito de desarrollo cultural, grupo A2, para realizar funciones de docencia para cubrir posibles vacantes, sustituciones o temporalidades en los centros educativos públicos financiados por el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (exp. 251/2023/SQRRHH).

En data 14 de novembre de 2023, s'ha publicat al BOPB, l'acord de la Junta de Govern Local de data 31 d'octubre de 2023, on s'aprova la convocatòria i les següents bases:

Bases reguladores específiques del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de grau mig, en l'àmbit de DESENVOLUPAMENT CULTURAL, grup A2, per realitzar funcions de docència a cobrir possibles, vacants, substitucions o temporalitats en els centres educatius públics finançats per l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès, incloses en la plantilla de naturalesa laboral aprovada.

S'estableix, d'acord amb les bases un termini per a la presentació de sol·licitud de 20 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC. Si el darrer dia de presentació d'instàncies coincidís en dia inhàbil, s'entendrà el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a Dret

 

Sant Quirze del Vallès, 14 de novembre de 2023

 

Elisabeth Oliveras Jorba

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11802 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11802-ayuntamiento-sant-quirze-valles-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.