Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Plan de movilidad urbana sostenible de Sant Pere de Ribes (exp. 01030204/2023/54).

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en sessió celebrada en data 26/09/2023, va resoldre aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sant Pere de Ribes.

L'expedient es va sotmetre a informació publica durant el termini de quaranta-cinc dies, amb la publicació a l'E-Tauler del 25/05/2022 al 02/08/2022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb número 8675 de data 25/05/2022 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25/05/2022; haver-se presentat una al·legació, i havent-se desestimat al Ple de la Corporació de data 26/09/2023 es fa públic que l'esmentat Pla de Mobilitat urbana Sostenible de Sant Pere de Ribes esdevé a definitiu.

L'acord esmentat, així com el Pla de Mobilitat Urbana i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental es pot consultar al portal web municipal www.santperederibes.cat.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació.

 

Sant Pere de Ribes, 13 de novembre de 2023

 

Abigail Garrido Tinta

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11801 {"title":"Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes - Administración local (DOGC nº 2023-9045)","published_date":"2023-11-21","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"11801"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11801-ayuntamiento-sant-pere-ribes-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.