Ayuntamiento de Sant Just Desvern - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO relativo a la convocatoria de una plaza de la categoría de administrativo/a, C1, de la oferta pública extraordinaria de estabilización (ref. PER 2023 283 2).

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 202210192690 de 28 de desembre de 2022, han estat publicades les Bases de l'oferta pública extraordinària d'estabilització corresponent a l'exercici 2022 amb la inclusió d'una plaça de la categoria d'administratiu/va, de l'escala d'administració general, grup de classificació C, subgrup C1, subescala administrativa, classe administratiu/ives i assimilats, (L302) de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Just Desvern: CM/L302/22.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases, els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics únicament al tauler d'edictes electrònic de la Corporació, localitzable a la pàgina web de l'Ajuntament, www.santjust.cat , apartat "oficina virtual (seu.cat)", subapartat "oferta pública d'ocupació."

 

Sant Just Desvern, 13 de novembre de 2023

 

Joan Basagañas i Camps

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11800 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Just Desvern,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11800-ayuntamiento-sant-just-desvern-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.