Ayuntamiento de Sant Just Desvern - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO por el que se da cuenta del Decreto de Alcaldía de 25.9.2023 de Decreto de contratación del jefe/a del Área de Alcaldía y Servicios Generales del Ayuntamiento de Sant Just Desvern (DI004) (ref. POR 2023 235 21).

De conformitat amb el que preveu l'article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al servei d'entitats locals, i l'article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2023, va adoptar els acords següents:

 

 

"7.3.1. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE 25 DE SETEMBRE DE 2023 DE DECRET DE CONTRACTACIÓ DEL CAP DE L'ÀREA D'ALCALDIA I SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN (DI004). EXP. PER 2020 219

Es dona compte al Ple del decret d'Alcaldia de 25 de setembre de 2023, número 1.871, per prendre coneixement de la contractació del senyor Ricard Anguera Camós, com a cap de l'àrea d'Alcaldia i Serveis Generals, de la plantilla de personal directiu de la Corporació, plaça DI004, text íntegre del qual es transcriu literalment a continuació:

 

"CONTRACTACIÓ DEL CAP D'ÀREA D'ALCALDIA I SERVEIS GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN (DI004). EXP. PER 2023 235

 

El 21 de juliol de 2023, mitjançant resolució d'alcaldia número 1.442/2023 es va resoldre aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció de la plaça de personal directiu de Cap d'àrea d'Alcaldia i Serveis generals, (DI004), tràmit PER 2023 186 5.

El 19 de setembre de 2023, el Tribunal qualificador de la referida convocatòria pública, va determinar que les sis persones que han de ser considerades per l'Alcaldia a efectes d'un eventual nomenament/contractació com a personal directiu (DI001) en el lloc de treball de Cap d'àrea d'Alcaldia i Serveis generals de l'Ajuntament de Sant Just Desvern són: Josuè Aguilera Ibañez, Ricard Anguera Camós, Isabel Carolina Cabezas Medran, Ricard Montalban Carbó, Carlos Pérez Mauri i Vanesa Vilaseca Figueruelo, tràmit PER 2023 193 6.

La verificació per part del Tribunal qualificador d'un alt grau d'assoliment de totes les competències requerides per part de l'aspirant per ser considerada una persona apta per desenvolupar les funcions corresponents a aquest lloc de treball han servit perquè l'alcaldia hagi acordat nomenar com a cap d'àrea d'Alcaldia i Serveis Generals, al senyor Ricard Anguera Camós.

La persona aspirant proposada ha presentat els documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen a les bases de la convocatòria per tal de procedir al seu nomenament.

D'acord amb el que estableix l'article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que regula la figura del personal directiu en les entitats locals, el nomenament de personal directiu d'ens locals i la formalització del corresponent contracte laboral d'alta direcció, d'acord amb el estableix aquesta llei, són competència de la presidència de l'entitat, que n'ha de donar compte al ple en la primera sessió que tingui, i el personal directiu nomenat té dret a la inamovibilitat en el lloc de treball, sempre que els resultats de l'avaluació de la gestió duta a terme siguin satisfactoris, i a romandre en el càrrec fins que, un cop finit el mandat en què hagi estat nomenat, cessi el president o presidenta de la corporació que l'havia nomenat. El nou president o presidenta de l'ens local pot, discrecionalment, prorrogar el període d'exercici de les funcions directives per a un altre mandat, o bé convocar un nou procediment de selecció i provisió del lloc de treball.

Atès que s'ha confirmat l'existència de consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa.

D'acord amb l'informe favorable emès pel cap d'organització i de personal, tràmit PER 2023 235 2 2.

En conseqüència, de conformitat amb el que disposa l'article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Alcaldia resol el següent:

 

Primer. Contractar al senyor Ricard Anguera Camós, com a Cap de l'àrea d'Alcaldia i Serveis Generals de la plantilla de personal directiu de la Corporació, plaça DI004, subgrup A1, nivell 30, complement específic 355 punts, amb efectes del dia 2 d'octubre de 2023, amb dret a romandre en el càrrec, conforme el que estableix l'article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sense perjudici del període de prova, d'acord amb la part expositiva.

 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa salarial de 20.742,13 euros, a càrrec de l'aplicació de la despesa pròpies del lloc de treball, pel període comprès entre el 2 d'octubre al 31 de desembre de 2023, d'acord amb el detall següent:

 

Concepte

Aplicació

Import

02/10/2023 a 31/12/2023

Sou base

PR 92200 10100

8.173,83 €

Complement específic

PR 92200 10101

7.192,21 €

Productivitat

PR 92200 15099

1.115,12 €

Despeses socials empresa:

PR 92200 16000

4.260,97 €

Total

20.742,13 €

 

 

Tercer. Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri, d'acord amb el que estableix l'article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb l'article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

 

Cinquè. Comunicar aquesta resolució telemàticament, al gerent, a l'àrea d'Economia, al servei de Personal i a la representació sindical.

 

Sisè. Notificar aquesta resolució personalment a la persona interessada indicant contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podrà interposar el recurs que consideri oportú davant la jurisdicció social, en el termes assenyalats per la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social."

 

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant al Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en aquest diari oficial.

 

Sant Just Desvern, 7 de novembre de 2023

 

Joan Basagañas i Camps

Alcalde     

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11799 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Just Desvern,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11799-ayuntamiento-sant-just-desvern-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.