Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO relativo a la convocatoria para proveer el puesto de trabajo de dirección de Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Mitjançant Decret d'alcaldia número 5189/2023 de data 9 de novembre de 2023 s'aproven les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de Direcció d'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Les bases per participar es poden consultar a al Butlletí Oficial de la Província del mateix dia en que es publica aquesta convocatòria i la pàgina web municipal: www.santcugat.cat.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar a la seu electrònica de l'Ajuntament https://www.santcugat.cat/web/seu_electronica, sense detriment de qualsevol dels sistemes previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), dins el termini improrrogable de 7 dies naturals a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

La presidència de la Corporació dictarà resolució aprovant les llistes provisionals del personal aspirant que s'admet i s'exclou, que es publicarà a la pàgina web municipal.

 

Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació, d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d'acord amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sant Cugat del Vallès, 13 de novembre de 2023

 

Carles Brugarolas Conde

Tinent d'alcalde d'Economia, Coneixement i Organització

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11798 catalunya administración local,Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11798-ayuntamiento-sant-cugat-valles-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.