Ayuntamiento de Masquefa - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto constructivo para la mejora del rendimiento hidráulico de la red de abastecimiento de agua en baja en el término municipal de Masquefa.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el proppassat 13 de novembre de 2023 va aprovar inicialment el "PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA MILLORA DEL RENDIMENT HIDRÀULIC DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA AL T.M. DE MASQUEFA (exp. URB_PJ_OR_2023010) redactat per l'Enginyer Industrial Sr. Oscar Soria Garcia de la consultora ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L. amb un pressupost total 468.996,00 euros (IVA 21% inclòs),

El projecte es pot consultar, a les oficines dels serveis territorials de l'ajuntament c. Doctor Jover n. 4, tots els dies feiners, entre les 9 i les 14 hores.

El termini d'informació pública, que serà de TRENTA DIES (30), a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions del present acord al Butlletí oficial de la Província de Barcelona, al DOGC, a la pàgina web municipal www.masquefa.cat i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament existent a la seu electrònica i a l'edifici municipal.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Cas de no presentar-se cap recurs i/o al·legacions el projecte quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de cap nou acord, i es publicarà l'acord al Butlletí oficial de la Província i en el Tauló d'anuncis de la Corporació.

 

Masquefa, 16 de novembre de 2023

 

Roger Vázquez Claravalls

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11793 catalunya administración local,Ayuntamiento de Masquefa,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11793-ayuntamiento-masquefa-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.