Ayuntamiento de Granollers - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO sobre aprobación inicial de los proyectos de obra de sustitución del alumbrado del vestíbulo del Teatre-Auditori (43/23), de paso soterrado en la estación de El Nord (45/23) y de unión y mejora de los parques en Lledoner-Ponent (46/23).

La Junta de Govern Local de I'Ajuntament, en sessions celebrades els dies 31 d'octubre i 7 de novembre de 2023, va aprovar inicialment els projectes que tot seguit es relacionen, i que tenen el caràcter d'obra local ordinària:

 

1. Aprovar inicialment el Projecte per a la substitució de l'enllumenat del vestíbul del Teatre Auditori de Granollers (obra 43/23 [1533-RF-23]), que inclou l'Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 40.916,35 euros més la quantitat de 8.592,43 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 49.508,78 euros

Aprovat per la Junta de Govern del 31 d'octubre de 2023.

 

2. Aprovar inicialment el Projecte de pas soterrat a l'Estació del Nord de Granollers (obra 45/23 [1396-UR-21]), que inclou l'Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 854.539,68 euros més la quantitat de 179.453,33 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 1.033.993,01 euros

Aprovat per la Junta de Govern del 7 de novembre de 2023.

 

3. Aprovar inicialment el Projecte d'unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Riu Congost: Lledoner - Ponent (obra 46/23 [1535-UR-23]), que inclou l'Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 123.439,48 euros més la quantitat de 25.922,29 euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 149.361,77 euros

Aprovat per la Junta de Govern del 7 de novembre de 2023.

 

El que es fa públic en el termini de TRENTA DIES, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que disposa l'article 235.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En virtut de la resolució anterior, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendràn aprovats definitivament els projectes esmentats.

 

Granollers, 8 de novembre de 2023

 

Gisela Bou Garriga

Secretària per delegació

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11790 catalunya administración local,Ayuntamiento de Granollers,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11790-ayuntamiento-granollers-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.