Ayuntamiento de Granollers - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO sobre aprobación inicial del Plan director del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Granollers, 2023-2044.

El Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 30 d'octubre de 2023, va aprovar inicialment el Pla Director del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Granollers (2023-2044).

L'expedient s'exposa al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, i al portal de transparència, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions i al·legacions oportunes, de conformitat amb el que disposa l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Durant aquest termini, qualsevol persona interessada podrà consultar l'expedient en el Servei de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, de 9h a 13.30h tots els dies feiners, al carrer Sant Jaume, núm. 16, 5a planta, i en la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://seuelectronica.granollers.cat/tauler.

En el cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació en el termini establert, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense ulterior tràmit, i es procedirà a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la seva entrada en vigor.

 

Granollers, 2 de novembre de 2023

 

Gisela Bou Garriga

Secretària per delegació

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11788 catalunya administración local,Ayuntamiento de Granollers,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11788-ayuntamiento-granollers-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.