Ayuntamiento de Granollers - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto Acción B2 de renaturalización del parque urbano de El Congost de Granollers del Proyecto Conecta Congost Natura 2025 (CoCoNat25).

La Junta de Govern Local de I'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2023, va aprovar inicialment el Projecte Acció B2 Renaturalització del parc urbà del Congost de Granollers del Projecte connecta Congost natura 2025 (CoCoNat25) (obra 40/23), que inclou l'Estudi bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost de 1.742.472,25 euros més la quantitat de 365.919,17 euros corresponent al 21% d'IVA, que fa un total de 2.108.391,42 euros Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea NextGeneration UE.

Aquesta actuació està inclosa en el Projecte Connecta Congost Natura 2025 amb el suport de la Fundación Biodiversidad a la convocatòria d'ajudes de renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles (Orden TED/1018/2021, de 20 de setembre) de 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

El que es fa públic en el termini de TRENTA DIES, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb el que disposa l'article 235.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En virtut de la resolució anterior, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament el projecte esmentat.

 

Granollers, 25 d'octubre de 2023

 

Gisela Bou Garriga

Secretària per delegació

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11787 catalunya administración local,Ayuntamiento de Granollers,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11787-ayuntamiento-granollers-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.