Ayuntamiento de La Garriga - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO por el que se somete a información pública la aprobación de la modificación de las bases reguladoras de la subvención para la concesión de ayudas de libros y materiales de infantil, primaria, secundaria y ESO.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2023, va aprovar inicialment la modificació puntual de les "Bases reguladores de la subvenció per a la concessió d'ajuts de llibres i materials infantil, Primaria, Secundaria i ESO " amb el següent detall:

 

"ACORD:

 

Primer. Aprovar la modificació de les bases reguladores de la subvenció per a la concessió d'ajuts de llibres i material escolar per l'alumnat dels cicles d' Infantil, Primària, Secundaria, Batxillerat i Cicle formatiu de grau mitjà, en el que fa referència als punts 9.2 criteris d'atorgament, el punt 17 forma i destinació del pagament i el punt 18 termini i forma de justificació en els termes següents (en vermell les modificacions introduïdes):

[...]

"9.2 Percentatges d'ajuts a atorgar:

Atenent a la puntuació obtinguda un cop aplicats els barems descrits en el punt anterior, l'assignació dels ajuts es basarà d'acord amb les taules següents:

 

PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA

 

puntuació

% Ajut

Fins a 4 punts

0%

De 5 a 7 punts

50%

De 8 a 10 punts

75%

Més de 10 punts

100%

 

 

PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA

 

puntuació

% Ajut

De 1 a 3 punts

25%

De 4 a 7 punts

50%

De 8 a 10 punts

75%

Més de 10 punts

100%

 

[...]

 

17.- Forma i destinació del pagament

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà a favor del centre escolar on estigui matriculada la persona beneficiària, d'un sol cop i prèvia la presentació en termini dels justificants previstos en la base següent.

 

18.- Termini i forma de justificació

Aquesta justificació es presentarà per part dels centres escolars, mitjançant un certificat i un document justificatiu de la despesa efectuada en concepte d'ajuts de llibres i material escolar on s'indiqui que l'import de la subvenció s'ha destinat íntegrament a finançar l'actuació per a la qual fou concedida, com també la relació de persones conforme han rebut i/o se li ha descomptat l'import de la subvenció, signat pel representat legal del/la beneficiari/a.

En el cas de CFGM i batxillerats que es cursin en altres municipis, seran els beneficiaris/-es qui sol·licitin, qui certificaran la despesa de llibres i material escolar i el número de compte del sol·licitant , que entregaran en el moment de realitzar la sol·licitud."

[...]

La resta del contingut de les Bases reguladores vigents resta inalterat.

 

Segon. Sotmetre la modificació puntual de les Bases vigents aprovades en l'apartat anterior a informació pública per un termini de 20 dies hàbils mitjançant edicte a publicar al Butlletí Oficial de la Província, a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l'Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, i així també publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència d'aquest anunci de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS.

El termini d'informació pública s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació en el BOPB.

 

Tercer. Disposar l'aprovació definitiva de la modificació puntual de les bases de forma automàtica, sense necessitat d'adoptar una resolució expressa, pel cas que en el tràmit d'informació i exposició pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

 

Quart. Delegar en la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament la competència per a la resolució de les reclamacions o suggeriment que, si és el cas, es presentin durant el termini d'informació i exposició pública, i delegar la corresponent aprovació definitiva.

 

Cinquè. Publicar la delegació aprovada en l'apartat anterior en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment del que preveu l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Púbic.

 

Sisè. Facultar l'alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui possible per a l'efectivitat del present acord.

 

Setè. Traslladar el present acord al Departament d'Acció Social i Cooperació, Intervenció i Secretaria per al seu coneixement, i a la persona responsable del Portal de Transparència."

 

En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra aquest acord, la modificació de les bases quedarà aprovada de manera definitiva sense necessitat de cap tràmit posterior.

 

La Garriga, 5 d'octubre de 2023

 

Meritxell Budó i Pla

Alcaldessa

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11785 catalunya administración local,Ayuntamiento de La Garriga,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11785-ayuntamiento-garriga-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.