Ayuntamiento de Castelldefels - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO relativo a la modificación y adecuación de los instrumentos de gestión de puestos de alta dirección profesional del Ayuntamiento de Castelldefels.

En compliment del que disposa l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa pública la part dispositiva de l'Acord 7 adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el passat dia 27 d'octubre de 2023, relatiu a la MODIFICACIÓ I ADEQUACIÓ DELS INSTRUMENTS DE GESTIÓ DELS LLOCS D'ALTA DIRECCIÓ PROFESSIONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, la part literal de la qual diu el següent:

 

"Primer.- Modificar l'instrument d'ordenació del personal d'alta direcció de l'Ajuntament de Castelldefels aprovat en el Ple en sessió de dia 26 de novembre de 2020 per tal de modificar i crear els llocs de treball que es relacionen als apartats següents.

 

Segon.- Modificar el lloc de treball de gerència municipal (codi 9.0) que passar a denominar-se GERÈNCIA DE SERVEIS GENERALS (Codi 9.0 de la relació de llocs de treball de direcció publica professional).

 

Tercer.- Crear el lloc de treball de GERÈNCIA DE SERVEIS TERRITORIALS (Codi 9.01 de la relació de llocs de treball de direcció publica professional).

 

Quart.- Crear el lloc de treball d'ADJUNT/A A LA GERÈNCIA DE SERVEIS GENERALS IASSESSORIA JURÍDICA (Codi 9.02 de la relació de llocs de treball de direcció pública professional).

 

Cinquè.- Crear els llocs de DIRECCIÓ D'AREA següents:

- DIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I PROJECTES ESTRATÈGICS (Codi 9.03 de la relació de llocs de treball de direcció publica professional).

- DIRECCIÓ D'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (Codi 9.04 de la relació de llocs de treball de direcció publica professional).

 

Sisè.- Aprovar, com Annex 1 de l'instrument d'ordenació de personal d'alta direcció de l'Ajuntament de Castelldefels, la fitxa següent corresponent al lloc de treball de GERÈNCIA DE SERVEIS GENERALS:

 

Annex 1. Codi 9.0 de la Gerència de Serveis Generals:

 

- Denominació del lloc: Gerència de Serveis Generals

- Règim: Personal Directiu Públic Professional.

- Codi intern d'ordenació: 9.0

- Llocs: 1

- Escala Administració: Directiva

- Vincle: Funcionari.

- Tipus de lloc: Singular Alta Direcció

- Àrea Orgànica: Alcaldia-Presidència

- Procés de designació del personal directiu professional: Lliure designació per provisió o selecció

- Horari: Jornada completa, amb dedicació exclusiva, segons necessitats servei

 

Retribucions:

- Grup: A1

- Nivell: 30

- Sou base: 1.288,31 euros

- Complement destí: 1.125,35 euros

- Complement específic: 3.829,14 euros

- Pagues extres: 9.394,59 euros

- Sou anual: 86.412,63 euros, als que s'addiciona el complement de productivitat dels empleats municipal i els triennis per antiguitat.

 

Les responsabilitats de la Gerència de Serveis Generals, amb caràcter general, orientatives i no limitatives, abasten l'exercici de funcions de gestió o execució de caràcter superior, amb dependència de l'òrgan de govern de la Corporació de la que rep criteris i instrucció genèriques i disposa d'autonomia per prendre decisions del seu àmbit competència , i es concreten en les funcions següents:

 

En l'àmbit polític:

- Liderar el seguiment de les polítiques públiques i la planificació estratègica a seguir per tal de dur a terme el programa i les directrius de l'equip de govern.

- Liderar la innovació en el seu àmbit d'actuació.

- Impulsar l'execució de les accions necessàries per assolir els objectius i acords aprovats pels diferents òrgans decisoris de govern i/o comissions tècniques i polítiques.

- Avaluar l'eficiència dels resultats obtinguts i per retre comptes.

- Assistir a les sessions del Ple.

- Assistir a la Junta de Govern i a les Comissions Informatives per informar, i si escau assessorar, amb veu però sense vot.

- Assessorar a l'equip de govern per a la presa de decisions en les diferents àmbits competencials.

- Participar en les reunions de la Comissió de coordinació política.

- Assessorar a l'alcaldia en la confecció dels ordres del dia de les sessions de Junta de Govern Local i de Ple.

- Establir sistemes de direcció i comunicació directiva i política (quadre de comandament, anàlisi indicadors, resultats).

- Representar quan pertoqui, l'Ajuntament davant d'altres administracions públiques, entitats i agents en assumptes relacionats amb les competències de l'àmbit.

 

En l'àmbit tècnic:

- Liderar l'elaboració i execució, seguiment i avaluació dels pressupostos generals de la Corporació, i la recerca de vies de finançament amb una clara orientació a resultats.

- Impulsar, coordinar i dirigir comitès de direcció tècnics i, quan escaigui, participar en els seus treballs.

- Emissió dels informes tècnics, dictàmens i propostes corresponents.

- Liderar, dirigir , coordinar i desenvolupar l'equip directiu de l'Ajuntament i, a aquest efecte:

- Definir la priorització dels objectius tècnics derivat de les decisions que adopta el Comitè i altres òrgans de direcció política.

- Desenvolupar i avaluar les competències de l'equip directiu.

- Promoure la gestió dels recursos materials, tecnològics i econòmics amb criteris d'eficàcia, eficiència i sostenibilitat social, financera i mediambiental.

- Proposar a l'alcalde/essa o regidor/a en qui hagi delegat l'adopció de mesures disciplinàries.

- Proposar a l'alcalde/essa o regidor/a en qui hagi delegat el nomenament i la destitució del personal directiu o d'aquell altre en que culmini administrativament cadascuna dels àmbits funcions en que s'organitza l'ajuntament, d'acords amb els procediments legalment establerts.

- Participar en les comissions i sessions negociadores amb la part social, per determinar les condicions de treball.

- Emetre informes tècnics i qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l'Alcaldia o els òrgans de govern.

 

Funcions de Prevenció:

- Informar als treballadors que tinguin assignats, dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball al referent en matèria preventiva a l'Ajuntament, per tal de poder avaluar els riscos derivats d'aquests canvis en les condicions de treball.

- Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l'Àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent.

- Verificar el compliment de les condicions de treball i de les condicions de salut laboral del personal al seu càrrec.

- Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant al Servei de Prevenció de Riscos qualsevol canvi en les condicions de treball.

- Incorporar els criteris preventius i les mesures de seguretat pertinents als procediments de treball existents en el seu àmbit.

- Participar, si s'escau en les avaluacions de riscos, en la planificació de l'activitat preventiva i en la investigació d'accidents produïts en el seu àmbit d'actuació.

- Garantir que els serveis realitzats per entitats o personal extern contractat o subcontractat s'executen sota les mesures de seguretat i en compliment de la normativa vigent.

- Integrar els aspectes de PRL dins de les reunions habituals de treball.

 

Formació:

- Llicenciatura o Grau segons es determini en les convocatòries de designació.

 

Competències:

- Compromís amb l'organització: Capacitat d'aconseguir que el membres de l'organització alineïn la seva dinàmica de treball i els seus objectius amb els de l'organització, tot ajustant els recursos i mitjans al seu abast cap a aquests.

- Innovació: Capacitat per actuar de manera autònoma i àgil en situacions de gran incertesa, alt risc o complexitat, facilitant la seva resolució.

- Direcció de persones: Capacitat de crear metodologies i/o instruments per a promoure un estil de direcció de persones eficaç i homogeni a I 'organització així com assessorar a altres persones en aquesta matèria.

- Desenvolupament de persones: Capacitat d'analitzar i detectar el potencial de cada persona de l'equip més enllà de la informació aportada pels instruments d'avaluació, per tal de delegar i/o assignar responsabilitats en funció del seu perfil.

- Presa de decisions: Capacitat de seleccionar de manera autònoma l'opció més adequada entre diferents alternatives de resolució, examinant els escenaris i els riscos de les possibles solucions en un context de gran impacte a l'organització (personal, econòmic, estructural, etc.).

- Visió estratègica: Capacitat de detectar les oportunitats de mercat generades per un entorn canviant i les fortaleses i les debilitats de la pròpia organització quan ha de respondre a aquests, per tal de ser capaç d'oferir la millor resposta estratègica.

- Comunicació: Capacitat de crear eines i/o desenvolupar actuacions que afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell de tota L'organització, tant a nivell descendent, com ascendent, com horitzontal o quan l'acte comunicatiu té un caràcter estratègic.

- Capacitat analítica: Capacitat d'innovar en tècniques d'avaluació de processos complexos o difícils a través d'un coneixement profund dels mètodes vigents en cada moment, per tal d'obtenir dades més precises i així poder modificar o millorar el procés, el projecte o la situació en qüestió.

- Negociació: Capacitat per obtenir acords satisfactoris per a tothom i compromisos estables que enforteixin la relació, inferint els objectius concrets de l'organització en la base i a les línies estratègiques (definides o no), tot fent ús d'una habilitat per crear un ambient idoni per a la cooperació i col·laboració.

- Orientació a la qualitat del resultat: Capacitat per aconseguir i superar els estàndards d'acompliment i els terminis establerts, fixant-se per a un/a mateix/a i/o per a les altres persones els paràmetres a assolir.

 

Particularitats:

- Idiomes: Català nivell C1

- Particularitats: Naturalesa de personal Funcionari d'alta direcció subjecte al règim de direcció pública professional, l'article 13 i concordant del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i més concretament a allò disposat en el ROM que no contradigui allò disposat per la normativa vigent aplicable a Catalunya.

- Resta subjecte al codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Castelldefels.

Establiment i avaluació d'objectius i competències:

D'acord amb l'article 306 del TRLMRLC el personal directiu serà avaluat periòdicament per l'Alcaldia per l'assoliment del objectius i competències professionals.

 

Setè.- Aprovar, com Annex 2 de l'instrument d'ordenació de personal d'alta direcció de l'Ajuntament de Castelldefels, la fitxa següent corresponent al lloc de treball de GERÈNCIA DE SERVEIS TERRITORIALS.

 

Annex 2. Codi 9.01 de la Gerència de Serveis Territorials:

 

- Denominació del lloc: Gerència de Serveis Territorials

- Règim: Personal Directiu Públic Professional.

- Codi intern d'ordenació: 9.01

- Llocs: 1

- Escala Administració: Directiva

- Vincle: Funcionari.

- Tipus de lloc: Singular Alta Direcció.

- Àrea Orgànica: Alcaldia-Presidència

- Procés de designació del personal directiu professional: Lliure designació per provisió o selecció

- Horari: Jornada completa, dedicació exclusiva segons necessitats servei

 

Retribucions:

- Grup: A1

- Nivell: 30

- Sou base: 1.288,31 euros

- Complement destí: 1.125,35 euros

- Complement específic: 3.829,14 euros

- Pagues extres: 11.498,99 euros

- Sou anual: 86.412,63 euros, als que s'addiciona el complement de productivitat dels empleats municipal i els triennis per antiguitat.

 

Les responsabilitats de la Gerència de Serveis Territorials, amb caràcter general, orientatives i no limitatives, abasten l'exercici de funcions de gestió o execució de caràcter superior, amb dependència de l'òrgan de govern de la Corporació de la que rep criteris i instrucció genèriques i disposa d'autonomia per prendre decisions del seu àmbit competència, i es concreten en les funcions següents:

 

En l'àmbit polític:

- Liderar el seguiment de les polítiques públiques i la planificació estratègica a seguir per tal de dur a terme el programa i les directrius de l'equip de govern en l'àmbit dels serveis territorials.

- Liderar la innovació en el seu àmbit d'actuació.

- Impulsar dins de l'àmbit l'execució de les accions necessàries per assolir els objectius i acords aprovats pels diferents òrgans decisoris de govern i/o comissions tècniques i polítiques.

- Avaluar l'eficiència dels resultats obtinguts i per retre comptes, específic de l'àmbit.

- Assistir a les sessions del Ple.

- Emissió d' informes tècnics i dictàmens i propostes

- Assistir, quan pertoqui per la naturalesa dels assumptes a tractar, a la Junta de Govern i a les Comissions Informatives per informar, i si escau assessorar, amb veu però sense vot.

- Assessorar a l'equip de govern per a la presa de decisions en matèria de Serveis Territorials.

- Participar en les reunions de la Comissió de coordinació política.

- Representar quan pertoqui, l'Ajuntament davant d'altres administracions públiques, comissions tècniques d'urbanisme i agents en assumptes relacionats amb les competències de l'àmbit.

 

En l'àmbit tècnic:

- Liderar l'elaboració i execució, seguiment i avaluació dels pressupostos de la Corporació, corresponents a l'àmbit de Serveis Territorials i la recerca de vies de finançament amb una clara orientació a resultats.

- Impulsar, quan escaigui, participar en els seus treballs.

- Emissió dels informes tècnics corresponents.

- Definir la priorització dels objectius tècnics derivat de les decisions que adopta el Comitè i altres òrgans de direcció política e l'àmbit de Serveis Territorials.

- Promoure la gestió dels recursos materials, tecnològics i econòmics amb criteris d'eficàcia, eficiència i sostenibilitat social, financera i mediambiental.

- Proposar a l'alcalde/essa o regidor/a en qui hagi delegat l'adopció de mesures disciplinàries.

- Participar en les comissions i sessions negociadores amb la part social, per determinar les condicions de treball.

- Emetre informes tècnics i qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l'alcaldia o els òrgans de govern

 

Funcions de Prevenció:

- Informar als treballadors que tinguin assignats, dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball al referent en matèria preventiva a l'Ajuntament, per tal de poder avaluar els riscos derivats d'aquests canvis en les condicions de treball.

- Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l'Àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent.

- Verificar el compliment de les condicions de treball i de les condicions de salut laboral del personal al seu càrrec.

- Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant al Servei de Prevenció de Riscos qualsevol canvi en les condicions de treball.

- Incorporar els criteris preventius i les mesures de seguretat pertinents als procediments de treball existents en el seu àmbit.

- Participar, si s'escau en les avaluacions de riscos, en la planificació de l'activitat preventiva i en la investigació d'accidents produïts en el seu àmbit d'actuació.

- Garantir que els serveis realitzats per entitats o personal extern contractat o subcontractat s'executen sota les mesures de seguretat i en compliment de la normativa vigent.

- Integrar els aspectes de PRL dins de les reunions habituals de treball.

 

Formació:

- Llicenciatura o Grau segons es determini en les convocatòries de designació.

 

Competències:

- Compromís amb l'organització: Capacitat d'aconseguir que el membres de l'organització alineïn la seva dinàmica de treball i els seus objectius amb els de l'organització, tot ajustant els recursos i mitjans al seu abast cap a aquests.

- Innovació: Capacitat per actuar de manera autònoma i àgil en situacions de gran incertesa, alt risc o complexitat, facilitant la seva resolució.

- Direcció de persones: Capacitat de crear metodologies i/o instruments per a promoure un estil de direcció de persones eficaç i homogeni a I 'organització així com assessorar a altres persones en aquesta matèria.

- Desenvolupament de persones: Capacitat d'analitzar i detectar el potencial de cada persona de l'equip més enllà de la informació aportada pels instruments d'avaluació, per tal de delegar i/o assignar responsabilitats en funció del seu perfil.

- Presa de decisions: Capacitat de seleccionar de manera autònoma l'opció més adequada entre diferents alternatives de resolució, examinant els escenaris i els riscos de les possibles solucions en un context de gran impacte a l'organització (personal, econòmic, estructural, etc.).

- Visió estratègica: Capacitat de detectar les oportunitats de mercat generades per un entorn canviant i les fortaleses i les debilitats de la pròpia organització quan ha de respondre a aquests, per tal de ser capaç d'oferir la millor resposta estratègica.

- Comunicació: Capacitat de crear eines i/o desenvolupar actuacions que afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell de tota L'organització, tant a nivell descendent, com ascendent, com horitzontal o quan l'acte comunicatiu té un caràcter estratègic.

- Capacitat analítica: Capacitat d'innovar en tècniques d'avaluació de processos complexos o difícils a través d'un coneixement profund dels mètodes vigents en cada moment, per tal d'obtenir dades més precises i així poder modificar o millorar el procés, el projecte o la situació en qüestió.

- Negociació: Capacitat per obtenir acords satisfactoris per a tothom i compromisos estables que enforteixin la relació, inferint els objectius concrets de l'organització en la base i a les línies estratègiques (definides o no), tot fent ús d'una habilitat per crear un ambient idoni per a la cooperació i col·laboració.

- Orientació a la qualitat del resultat: Capacitat per aconseguir i superar els estàndards d'acompliment i els terminis establerts, fixant-se per a un/a mateix/a i/o per a les altres persones els paràmetres a assolir.

 

Particularitats:

- Idiomes: Català nivell C

- Particularitats: Naturalesa de personal Funcionari d'alta direcció subjecte al règim de direcció pública professional, l'article 13 i concordant del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i més concretament a allò disposat en el ROM que no contradigui allò disposat per la normativa vigent aplicable a Catalunya.

- Resta subjecte al codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

Establiment i avaluació d'objectius i competències:

D'acord amb l'article 306 del TRLMRLC el personal directiu serà avaluat periòdicament per l'Alcaldia per l'assoliment del objectius i competències professionals.

 

Vuitè.- Aprovar, com Annex 3 de l'instrument d'ordenació de personal d'alta direcció de l'Ajuntament de Castelldefels, la fitxa següent corresponent al lloc de treball de D'ADJUNT/A A GERÈNCIA I ASSESSORIA JURÍDICA:

 

Annex 3. Codi 9.02 d'Adjunt/a a Gerència i Assessoria Jurídica:

 

- Denominació del lloc: Adjunt/a a Gerència i Assessoria Jurídica

- Règim: Personal Directiu Públic Professional.

- Codi intern d'ordenació: 9.02

- Llocs: 1

- Escala Administració: Directiva

- Vincle: Funcionari.

- Tipus de lloc: Singular Alta Direcció

- Àrea Orgànica: Gerència

- Procés de designació del personal directiu professional: Lliure designació per provisió o selecció

- Horari: Jornada completa, amb dedicació exclusiva segons necessitats servei

 

Retribucions:

- Grup: A1

- Nivell: 30

- Sou base: 1.288,31 euros

- Complement destí: 1.125,35 euros

- Complement específic: 2.776,94 euros

- Pagues extres: 9.394,59 euros

- Sou anual: 71.681,88 euros, als que s'addiciona el complement de productivitat dels empleats municipal i els triennis per antiguitat.

 

Funcions genèriques: Amb caràcter general, orientatives i no limitatives, abasten l'exercici de funcions de gestió o execució de caràcter superior, amb dependència de l'òrgan de govern de la Corporació i Gerència de la que rep criteris i instrucció genèriques i disposa d'autonomia per prendre decisions, i es concreten en les funcions següents:

- Desenvolupar l'estratègia de la Gerència en les àrees d'activitat relacionades amb les competències de l'àmbit definint els objectius de gestió a assolir i controlant i avaluant el seu grau d'assoliment.

- Planificar, organitzar i impulsar l'activitat de l'àmbit per a l'assoliment dels objectius de gestió definits.

- Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec.

- Dirigir, coordinar i supervisar l'elaboració i execució del pressupost de l'àmbit i gestionar els recursos materials i econòmics disponibles.

- Participar en el Consell de Direcció de l'Ajuntament i en aquells òrgans col·legiats quan sigui designat/da per formar part d'aquests.

- Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, així com garantir l'aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

Funcions especifiques:

- Exercir la representació i defensa en judici a l'Ajuntament.

- Definir, impulsar i liderar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l'Ajuntament que li siguin encomanades.

- Representar l'Ajuntament davant d'altres administracions públiques, quan pertoqui, empreses, entitats i agents en assumptes relacionats amb les competències de l'àmbit.

- Proposar a la Gerència la valoració jurídica sobre els acords a adoptar pels òrgans de govern de l'Ajuntament.

- Elaborar els informes tècnics i signar les propostes que li siguin encomanades per la Gerència Municipal.

- Coordinar, des del punt de vista funcional, els serveis jurídics municipals que depenen orgànicament d'altres àrees de gestió municipals.

- Elaborar criteris jurídics unificats per a tots els serveis jurídics municipals, dictant les instruccions i ordres de servei necessàries.

- Coordinar la negociació, elaboració o intervenció en convenis de tota classe, quan sigui precedent.

- Dirigir la tramitació dels expedients administratius la competència dels quals correspongui a la Gerència per raó de la matèria i no estiguin atribuïts a cap àrea, així com d'aquells que per la seva especial rellevància es consideri adient que es tramitin per l'Assessoria Jurídica.

 

Funcions de Prevenció:

- Informar als treballadors que tinguin assignats, dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball al referent en matèria preventiva a l'Ajuntament, per tal de poder avaluar els riscos derivats d'aquests canvis en les condicions de treball.

- Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l'Àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent.

- Verificar el compliment de les condicions de treball i de les condicions de salut laboral del personal al seu càrrec.

- Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant al Servei de Prevenció de Riscos qualsevol canvi en les condicions de treball.

- Incorporar els criteris preventius i les mesures de seguretat pertinents als procediments de treball existents en el seu àmbit.

- Participar, si s'escau en les avaluacions de riscos, en la planificació de l'activitat preventiva i en la investigació d'accidents produïts en el seu àmbit d'actuació.

- Garantir que els serveis realitzats per entitats o personal extern contractat o subcontractat s'executen sota les mesures de seguretat i en compliment de la normativa vigent.

- Integrar els aspectes de PRL dins de les reunions habituals de treball.

 

Formació:

- Llicenciatura o Grau en Dret o equiparables segons es determini en les convocatòries de designació.

 

Competències:

- Compromís amb l'organització: Capacitat d'aconseguir que el membres de l'organització alineïn la seva dinàmica de treball i els seus objectius amb els de l'organització, tot ajustant els recursos i mitjans al seu abast cap a aquests.

- Innovació: Capacitat per actuar de manera autònoma i àgil en situacions de gran incertesa, alt risc o complexitat, facilitant la seva resolució.

- Direcció de persones: Capacitat de crear metodologies i/o instruments per a promoure un estil de direcció de persones eficaç i homogeni a I 'organització així com assessorar a altres persones en aquesta matèria.

- Desenvolupament de persones: Capacitat d'analitzar i detectar el potencial de cada persona de l'equip més enllà de la informació aportada pels instruments d'avaluació, per tal de delegar i/o assignar responsabilitats en funció del seu perfil.

- Presa de decisions: Capacitat de seleccionar de manera autònoma l'opció més adequada entre diferents alternatives de resolució, examinant els escenaris i els riscos de les possibles solucions en un context de gran impacte a l'organització (personal, econòmic, estructural, etc.).

- Visió estratègica: Capacitat de detectar les oportunitats de mercat generades per un entorn canviant i les fortaleses i les debilitats de la pròpia organització quan ha de respondre a aquests, per tal de ser capaç d'oferir la millor resposta estratègica.

- Comunicació: Capacitat de crear eines i/o desenvolupar actuacions que afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell de tota L'organització, tant a nivell descendent, com ascendent, com horitzontal o quan l'acte comunicatiu té un caràcter estratègic.

- Capacitat analítica: Capacitat d'innovar en tècniques d'avaluació de processos complexos o difícils a través d'un coneixement profund dels mètodes vigents en cada moment, per tal d'obtenir dades més precises i així poder modificar o millorar el procés, el projecte o la situació en qüestió.

- Negociació: Capacitat per obtenir acords satisfactoris per a tothom i compromisos estables que enforteixin la relació, inferint els objectius concrets de l'organització en la base i a les línies estratègiques (definides o no), tot fent ús d'una habilitat per crear un ambient idoni per a la cooperació i col·laboració.

- Orientació a la qualitat del resultat: Capacitat per aconseguir i superar els estàndards d'acompliment i els terminis establerts, fixant-se per a un/a mateix/a i/o per a les altres persones els paràmetres a assolir.

 

Particularitats:

- Idiomes: Català nivell C1

- Particularitats: Naturalesa de personal Funcionari d'alta direcció subjecte al règim de direcció pública professional, l'article 13 i concordant del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i més concretament a allò disposat en el ROM que no contradigui allò disposat per la normativa vigent aplicable a Catalunya.

- Resta subjecte al codi ètic dels alts càrrecs de l'ajuntament de Castelldefels.

Establiment i avaluació d'objectius i competències:

D'acord amb l'article 306 del TRLMRLC el personal directiu serà avaluat periòdicament per la Gerència de Serveis Generals per l'assoliment del objectius i competències professionals.

 

Novè.- Aprovar, com Annex 4 de l'instrument d'ordenació de personal d'alta direcció de l'Ajuntament de Castelldefels, la fitxa següent corresponent al lloc de treball DIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA I PROJECTES ESTRATÈGICS:

 

Annex 4. Codi 9.03 de Direcció d'Àrea de Serveis a la Ciutadania i Projectes Estratègics

 

- Denominació del lloc: Direcció d'Àrea de Serveis a la Ciutadania i Projectes Estratègics

- Règim: Personal Directiu Públic Professional

- Codi intern d'ordenació: 9.03

- Llocs: 1

- Escala Administració: Directiva

- Vincle: Funcionari.

- Tipus de lloc: Singular Alta Direcció

- Àrea Orgànica: Gerència

- Procés de designació del personal directiu professional: Lliure designació per provisió o selecció

- Horari: Jornada completa, segons necessitats servei.

 

Retribucions:

- Grup: A1

- Nivell: 30

- Sou base: 1.288,31 euros

- Complement destí: 1.125,35 euros

- Complement específic: 2.776,94 euros

- Pagues extres: 9.394,59 euros

- Sou anual: 71.681,88 euros, als que s'addiciona el complement de productivitat dels empleats municipal i els triennis per antiguitat.

 

Funcions genèriques: Amb caràcter general, orientatives i no limitatives, abasten l'exercici de funcions de gestió o execució de caràcter superior, amb dependència de l'òrgan de govern de la Corporació i Gerència de la que rep criteris i instrucció genèriques i disposa d'autonomia per prendre decisions, i es concreten en les funcions següents:

- Dirigir dins del respectiu àmbit, com a director executiu de la mateixa i de forma relacionada amb les polítiques públiques que corresponguin al seu àmbit d'actuació.

- Liderar i desenvolupar l'estratègia executiva de forma alineada amb els objectius estratègics que defineixi la gerència i l'equip de govern i que corresponguin al seu àmbit d'actuació i assegurar la correcta vinculació amb el pressupost.

- Liderar, organitzar i impulsar l'activitat de l'àmbit per a l'assoliment dels objectius de gestió definits.

- Formar part del consell de direcció si així és requerit per la gerència.

- Assegurar que l'estructura i organització administrativa actua amb criteris estrictament professionals, d'eficàcia i eficiència, enfocant tota la seva actuació a la millora continuada, al servei a la ciutadania i a la qualitat.

- Vetllar per la sostenibilitat econòmica i financera de l'àmbit d'actuació i pressupost assignat.

- Impulsar, coordinar i dirigir l'elaboració de plans o programes d'actuació anuals o plurianuals i fer-ne el seguiment.

- Elevar i presentar les propostes a la gerència i al consell de direcció si s'escau, prèviament a la presentació als òrgans de govern.

- Impulsar i vetllar per l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern i la gerència municipal.

- Impulsar, dirigir i coordinar l'activitat tècnic-administrativa desenvolupada dins l'àrea de competència de la direcció.

- Supervisar i aprovar tècnicament les propostes de les diverses seccions i unitats del seu àmbit de competència promoguin elevar als Òrgans de govern de la corporació.

- Impulsar i vetllar per l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern de l'Ajuntament.

- Informar a la gerència municipal i als responsables polítics de referència de les incidències en la gestió municipal i dels resultats assolits.

- Supervisar la integració de criteris de gestió de la qualitat total en la prestació de serveis municipals corresponents a la seva àrea de direcció.

- Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, així com garantir l'aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra que li sigui encomanada per la gerència municipal.

 

Funcions especifiques:

- Planificar, coordinar i executar les Polítiques públiques de les Seccions i Unitats de l'Àrea de Serveis a la Ciutadania de l'Ajuntament establerta per la Comissió de Govern, Regidories específiques i/o PAM.

- Garantir la informació puntual amb els serveis d'atenció ciutadana i la web municipal.

- Garantir la comunicació i la coordinació entre les diferents seccions de l'ajuntament seguint les directrius polítiques.

- Liderar el desenvolupament de projectes transversals i/o estratègics a l'ajuntament.

- Liderar, coordinar i fer el seguiment de l'anàlisi estratègic de serveis (imputació centres de cost).

- Liderar, coordinar i fer el seguiment del PAM tenint en consideració els processos de participació ciutadana.

- Liderar, coordinar i fer el seguiment de projectes estratègics transversals (Ex: Internacionalització, Destinació Turística Intel·ligent, Smart Cities, ...).

- Liderar, coordinar i fer el seguiment del Pla Estratègic de Participació en projectes europeus i Captació de Fons Europeus.

 

Funcions de Prevenció:

- Informar als treballadors que tinguin assignats, dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball al referent en matèria preventiva a l'Ajuntament, per tal de poder avaluar els riscos derivats d'aquests canvis en les condicions de treball.

- Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l'Àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent.

- Verificar el compliment de les condicions de treball i de les condicions de salut laboral del personal al seu càrrec.

- Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant al Servei de Prevenció de Riscos qualsevol canvi en les condicions de treball.

- Incorporar els criteris preventius i les mesures de seguretat pertinents als procediments de treball existents en el seu àmbit.

- Participar, si s'escau en les avaluacions de riscos, en la planificació de l'activitat preventiva i en la investigació d'accidents produïts en el seu àmbit d'actuació.

- Garantir que els serveis realitzats per entitats o personal extern contractat o subcontractat s'executen sota les mesures de seguretat i en compliment de la normativa vigent.

- Integrar els aspectes de PRL dins de les reunions habituals de treball.

 

Formació:

- Llicenciatura o Grau segons es determini en les convocatòries de designació.

 

Competències:

- Compromís amb l'organització: Capacitat d'aconseguir que el membres de l'organització alineïn la seva dinàmica de treball i els seus objectius amb els de l'organització, tot ajustant els recursos i mitjans al seu abast cap a aquests.

- Innovació: Capacitat per actuar de manera autònoma i àgil en situacions de gran incertesa, alt risc o complexitat, facilitant la seva resolució.

- Direcció de persones: Capacitat de crear metodologies i/o instruments per a promoure un estil de direcció de persones eficaç i homogeni a I 'organització així com assessorar a altres persones en aquesta matèria.

- Desenvolupament de persones: Capacitat d'analitzar i detectar el potencial de cada persona de l'equip és enllà de la informació aportada pels instruments d'avaluació, per tal de delegar i/o assignar responsabilitats en funció del seu perfil.

- Presa de decisions: Capacitat de seleccionar de manera autònoma l'opció més adequada entre diferents alternatives de resolució, examinant els escenaris i els riscos de les possibles solucions en un context de gran impacte a l'organització (personal, econòmic, estructural, etc.).

- Visió estratègica: Capacitat de detectar les oportunitats de mercat generades per un entorn canviant i les fortaleses i les debilitats de la pròpia organització quan ha de respondre a aquests, per tal de ser capaç d'oferir la millor resposta estratègica.

- Comunicació: Capacitat de crear eines i/o desenvolupar actuacions que afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell de tota L'organització, tant a nivell descendent, com ascendent, com horitzontal o quan l'acte comunicatiu té un caràcter estratègic.

- Capacitat analítica: Capacitat d'innovar en tècniques d'avaluació de processos complexos o difícils a través d'un coneixement profund dels mètodes vigents en cada moment, per tal d'obtenir dades més precises i així poder modificar o millorar el procés, el projecte o la situació en qüestió.

- Negociació: Capacitat per obtenir acords satisfactoris per a tothom i compromisos estables que enforteixin la relació, inferint els objectius concrets de l'organització en la base i a les línies estratègiques (definides o no), tot fent ús d'una habilitat per crear un ambient idoni per a la cooperació i col·laboració.

- Orientació a la qualitat del resultat: Capacitat per aconseguir i superar els estàndards d'acompliment i els terminis establerts, fixant-se per a un/a mateix/a i/o per a les altres persones els paràmetres a assolir.

 

Particularitats:

- Idiomes: Català nivell C1.

- Particularitats: Naturalesa de personal Funcionari d'alta direcció subjecte al règim de direcció pública professional, l'article 13 i concordant del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i més concretament a allò disposat en el ROM que no contradigui allò disposat per la normativa vigent aplicable a Catalunya.

- Resta subjecte al codi ètic dels alts càrrecs de l'ajuntament de Castelldefels.

 

Establiment i avaluació d'objectius i competències:

D'acord amb l'article 306 del TRLMRLC el personal directiu serà avaluat periòdicament per la Gerència de Serveis Generals per l'assoliment del objectius i competències professionals.

 

Desè.- Aprovar, com Annex 5 de l'instrument d'ordenació de personal d'alta direcció de l'Ajuntament de Castelldefels, la fitxa següent corresponent al lloc de treball DIRECCIÓ D'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:

 

Annex 5. Codi 9.04 de Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic:

 

- Denominació del lloc: Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic

- Règim: Personal Directiu Públic Professional

- Codi intern d'ordenació: 9.04

- Llocs: 1

- Escala Administració: General

- Vincle: Funcionari.

- Tipus de lloc: Singular Alta Direcció

- Àrea Orgànica: Gerència

- Procés de designació del personal directiu professional: Lliure designació per provisió o selecció

- Horari: Jornada completa, amb dedicació exclusiva, segons necessitats servei.

 

Retribucions:

- Grup: A1

- Nivell: 30

- Sou base: 1.288,31 euros

- Complement destí: 1.125,35 euros

- Complement específic: 2.776,94 euros

- Pagues extres: 9.394,59 euros

- Sou anual: 71.681,88 euros, als que s'addiciona el complement de productivitat dels empleats municipal i els triennis per antiguitat.

Funcions genèriques: Amb caràcter general, orientatives i no limitatives, abasten l'exercici de funcions de gestió o execució de caràcter superior, amb dependència de l'òrgan de govern de la Corporació i Gerència de la que rep criteris i instrucció genèriques i disposa d'autonomia per prendre decisions, i es concreten en les funcions següents:

- Dirigir dins del respectiu àmbit, com a director executiu de la mateixa i de forma relacionada amb les polítiques públiques que corresponguin al seu àmbit d'actuació.

- Liderar i desenvolupar l'estratègia executiva de forma alineada amb els objectius estratègics que defineixi la gerència i l'equip de govern i que corresponguin al seu àmbit d'actuació i assegurar la correcta vinculació amb el pressupost.

- Liderar, organitzar i impulsar l'activitat de l'àmbit per a l'assoliment dels objectius de gestió definits.

- Formar part del consell de direcció si així és requerit per la gerència.

- Assegurar que l'estructura i organització administrativa actua amb criteris estrictament professionals, d'eficàcia i eficiència, enfocant tota la seva actuació a la millora continuada, al servei a la ciutadania i a la qualitat.

- Vetllar per la sostenibilitat econòmica i financera de l'àmbit d'actuació i pressupost assignat.

- Impulsar, coordinar i dirigir l'elaboració de plans o programes d'actuació anuals o plurianuals i fer-ne el seguiment.

- Elevar i presentar les propostes a la gerència i al consell de direcció si s'escau, prèviament a la presentació als òrgans de govern.

- Impulsar i vetllar per l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern i la gerència municipal.

- Impulsar, dirigir i coordinar l'activitat tècnic-administrativa desenvolupada dins l'àrea de competència de la direcció.

- Supervisar i aprovar tècnicament les propostes de les diverses seccions i unitats del seu àmbit de competència promoguin elevar als Òrgans de govern de la corporació.

- Impulsar i vetllar per l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern de l'Ajuntament.

- Informar a la gerència municipal i als responsables polítics de referència de les incidències en la gestió municipal i dels resultats assolits.

- Supervisar la integració de criteris de gestió de la qualitat total en la prestació de serveis municipals corresponents a la seva àrea de direcció.

- Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, així com garantir l'aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Qualsevol altra que li sigui encomanada per la gerència municipal.

Les funcions especifiques de cada àmbit funcional són les establertes en els document d'organigrama municipal.

 

Funcions especifiques:

- Liderar la planificació i avaluar la gestió econòmica i financera i la política fiscal.

- Resoldre consultes internes i externes d'atenció avançada.

- Assegurar la implementació i consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica per facilitar i agilitzar el compliment dels seus objectius.

- Liderar el correcte desenvolupament de la política tributària local.

- Liderar el correcte assessorament en matèria pressupostària i financera.

- Dirigir i coordinar la planificació i gestió de plans d'innovació i desenvolupament empresarial i local, i molt particularment l'impuls de clústers d'activitat propis del municipi.

- Dirigir la gestió d'equipaments municipals al servei del teixit productiu local, i especialment els que incorporen l'allotjament d'empreses.

- Impulsar i coordinar l'adequació dels espais d'activitat econòmica del municipi a les necessitats del teixit productiu Impulsar i dirigir la política de captació d'activitat econòmica per a la seva implantació al municipi.

- Mantenir contactes institucionals sistemàtics amb empreses i agents socials rellevants en matèria de promoció econòmica i ocupació; amb entitats i agents relacionats amb els projectes engegats pel desenvolupament econòmic i l'ocupació al municipi; així com amb les administracions de nivell supralocal que configuren el marc de polítiques publiques i finançament en la matèria.

- Assessorar en relació a la promoció econòmica del municipi a la pròpia unitat com a la resta de l'organització així com a entitats externes.

 

Funcions de Prevenció:

- Informar als treballadors que tinguin assignats, dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball al referent en matèria preventiva a l'Ajuntament, per tal de poder avaluar els riscos derivats d'aquests canvis en les condicions de treball.

- Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l'Àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent.

- Verificar el compliment de les condicions de treball i de les condicions de salut laboral del personal al seu càrrec.

- Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant al Servei de Prevenció de Riscos qualsevol canvi en les condicions de treball.

- Incorporar els criteris preventius i les mesures de seguretat pertinents als procediments de treball existents en el seu àmbit.

- Participar, si s'escau en les avaluacions de riscos, en la planificació de l'activitat preventiva i en la investigació d'accidents produïts en el seu àmbit d'actuació.

- Garantir que els serveis realitzats per entitats o personal extern contractat o subcontractat s'executen sota les mesures de seguretat i en compliment de la normativa vigent.

- Integrar els aspectes de PRL dins de les reunions habituals de treball.

 

Formació:

- Llicenciatura o Grau segons es determini en les convocatòries de designació.

 

Competències:

- Compromís amb l'organització: Capacitat d'aconseguir que el membres de l'organització alineïn la seva dinàmica de treball i els seus objectius amb els de l'organització, tot ajustant els recursos i mitjans al seu abast cap a aquests.

- Innovació: Capacitat per actuar de manera autònoma i àgil en situacions de gran incertesa, alt risc o complexitat, facilitant la seva resolució.

- Direcció de persones: Capacitat de crear metodologies i/o instruments per a promoure un estil de direcció de persones eficaç i homogeni a I 'organització així com assessorar a altres persones en aquesta matèria.

- Desenvolupament de persones: Capacitat d'analitzar i detectar el potencial de cada persona de l'equip més enllà de la informació aportada pels instruments d'avaluació, per tal de delegar i/o assignar responsabilitats en funció del seu perfil.

- Presa de decisions: Capacitat de seleccionar de manera autònoma l'opció més adequada entre diferents alternatives de resolució, examinant els escenaris i els riscos de les possibles solucions en un context de gran impacte a l'organització (personal, econòmic, estructural, etc.).

- Visió estratègica: Capacitat de detectar les oportunitats de mercat generades per un entorn canviant i les fortaleses i les debilitats de la pròpia organització quan ha de respondre a aquests, per tal de ser capaç d'oferir la millor resposta estratègica.

- Comunicació: Capacitat de crear eines i/o desenvolupar actuacions que afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a nivell de tota L'organització, tant a nivell descendent, com ascendent, com horitzontal o quan l'acte comunicatiu té un caràcter estratègic.

- Capacitat analítica: Capacitat d'innovar en tècniques d'avaluació de processos complexos o difícils a través d'un coneixement profund dels mètodes vigents en cada moment, per tal d'obtenir dades més precises i així poder modificar o millorar el procés, el projecte o la situació en qüestió.

- Negociació: Capacitat per obtenir acords satisfactoris per a tothom i compromisos estables que enforteixin la relació, inferint els objectius concrets de l'organització en la base i a les línies estratègiques (definides o no), tot fent ús d'una habilitat per crear un ambient idoni per a la cooperació i col·laboració.

- Orientació a la qualitat del resultat: Capacitat per aconseguir i superar els estàndards d'acompliment i els terminis establerts, fixant-se per a un/a mateix/a i/o per a les altres persones els paràmetres a assolir.

 

Particularitats:

- Idiomes: Català nivell C1

- Particularitats: Naturalesa de personal Funcionari d'alta direcció subjecte al règim de direcció pública professional, l'article 13 i concordant del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i més concretament a allò disposat en el ROM que no contradigui allò disposat per la normativa vigent aplicable a Catalunya.

- Resta subjecte al codi ètic dels alts càrrecs de l'ajuntament de Castelldefels.

 

Establiment i avaluació d'objectius i competències:

D'acord amb l'article 306 del TRLMRLC el personal directiu serà avaluat periòdicament per la Gerència de Serveis Generals per l'assoliment del objectius i competències professionals.

 

Onzè.- El present instrument de gestió específic de llocs de treball del personal de direcció públic professional es publicarà al tauler d'edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Dotzè.- El present instrument de gestió específic de llocs de treball del personal de direcció públic professional s'hauran de fer públic al Portal de Transparència i trametre còpia al departament competent de la Generalitat de Catalunya.

 

Tretzè.- El present acord deixarà sense efecte els anteriors acords de direcció pública professional. Així mateix, s'ordena iniciar els tràmits per suprimir o modificar els Llocs de Treball de Direcció d'Àrea de Serveis Territorials (codi 3) i de Direcció de Drets Socials i Ciutadania (codi 17).

 

Catorzè.- Ordenar, en conseqüència, que s'adeqüin els instruments de gestió de personal necessaris per tal d'adaptar-los als presents acords (plantilla, organigrama, etc.).

 

Quinzè.- Les provisions de llocs de Direcció Pública Professional als quals siguin designats funcionaris de carrera de l'Ajuntament, romandran en situació de serveis especials, amb reserva de lloc i plaça."

 

Castelldefels, 13 de novembre de 2023

 

Manuel Reyes López

Alcalde

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11784 catalunya administración local,Ayuntamiento de Castelldefels,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11784-ayuntamiento-castelldefels-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.