Ayuntamiento de Barcelona - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

ANUNCIO relativo a la designación de miembros del tribunal de los procesos de selección para la cobertura de plazas de los subgrupos de titulación C2 y del grupo agrupaciones profesionales (AP).

El gerent de Persones, Organització i Administració Electrònica, actuant per delegació de l'Alcaldia, el 15 de novembre de 2023 ha dictat la següent resolució:

 

(98/2023) DESIGNAR com a membres del Tribunal, del processos de selecció per a la cobertura de places dels subgrups de titulació C2 i del grup agrupacions professionals (AP) de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, a la categoria de 39 places Subaltern/a, les persones que seguidament es relacionen:

President/a:

- Sra. Mercedes Torres Muñoz com a titular i Sra. Maria Claramunt Cantarell com a suplent.

Vocals:

- Vocal 1r: Sr. Frederic Viscarro com a titular i Sra. Cristina Lazuhen com a suplent.

- Vocal 2n: Sra. Elisabet Cadavide com a titular i Sra. Silvia Amor com a suplent.

- Vocal EAPC: Sr. Vicenç Avalos Valdívia com a titular i Sr. Carles Muntaner Anguera com a suplent.

Secretari/a:

- Sra. Meritxell Olivella Salinas com a titular i Sra. Esther López Pérez com a suplent.

 

DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió de Presidència, Seguretat i règim Interior.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 20 de juny de 2023 de delegació de competències en el Tercer Tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el Tercer Tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2023

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11780 catalunya administración local,Ayuntamiento de Barcelona,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11780-ayuntamiento-barcelona-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.