Ayuntamiento de Arbúcies - Administración local (DOGC nº 2023-9045)

EDICTO sobre aprobación de la modificación de las bases reguladoras del concurso-oposición por promoción interna de una plaza de cabo en la Policía Local.

Per decret d'Alcaldia emès en data 14 de noviembre de 2023, es dicta el següent :

 

"L' Alcalde-President de l'Ajuntament d'Arbúcies, Comarca de la Selva:

Per Decret d'Alcaldia dictat en data 1 d'agost de 2023, s'aprovaren les bases i la convocatòria del concurs-oposició per promoció interna, per a la provisió d'una plaça de CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL, vacant a l'Ajuntament d'Arbúcies.

Les bases reguladores d'aquest concurs, es publicaren en el BOP de Girona núm. 154 de data 9/08/2023 i en el DOGC núm. 8975 de data 8/08/2023.

Un cop fetes les revisions oportunes, en data 14/09/2023 la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals de la Generalitat de Catalunya, fa una sèrie d'observacions i determina algunes rectificacions a tenir en compte, d'acord amb la normativa vigent.

Pel que

 

HE RESOLT:

 

1r.- Aprovar la modificació de les bases publicades en el BOP de Girona núm. 154 de data 9/08/2023, d'acord al prescrit per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, i que són reguladores del procés selectiu per a la provisió mitjançant concurs-oposició per promoció interna, d'una plaça de caporal en el cos de la Policia local, que concretament es tradueixen amb les següents rectificacions i/o afegitons :

- A la Base Segona.

- En el punt d), afegir "forçosa" a l'edat establerta .

- En el punt e), determinar que la titulació exigida és el batxillerat, tècnic o una altra d'equivalent o superior.

Tanmateix, es tindrà en compte l'establert a la disposició transitòria 7a. de la Llei de policies locals Llei 16/1991, de 10 de juliol, que es modifica segons la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023. Per tant: "1. Els funcionaris de la policia local amb categoria d'agent que en la data de l'entrada en vigor d'aquesta llei no tinguin la titulació requerida o la titulació acadèmica equivalent de tècnic segons la normativa vigent, poden participar durant els tres anys següents en les convocatòries per a accedir a la categoria de caporal de l'escala bàsica i són eximits de tenir la titulació acadèmica requerida"

- A la Base Vuitena : Suprimir el mèrit de la titulació del Batxillerat superior o equivalent.

 

2n.- Publicar aquesta modificació de les bases referides al BOP i DOGC, així com en el tauler municipal, als efectes d'establir de nou un període de vint dies hàbils per a la presentació de sol.licituds d'admissions, comptadors a partir de la publicació en el DOGC.

Els aspirants que ja hagin presentat la sol.licitud d'admissió en l'anterior període, no caldrà que ho tornin a fer; se'ls tindrà en compte igualment, tot i que restaran vinculats i s'hauran d'atendre igualment a les modificacions realitzades a posteriori."

El que es publica per a constància, i als efectes que hi corresponen segons el descrit en el punt 2n.

 

Arbúcies, 14 de novembre de 2023

 

Pere Garriga i Solà

Alcalde president

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
11778 catalunya administración local,Ayuntamiento de Arbúcies,DOGC,DOGC 2023 nº 9045 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2023-11-21/11778-ayuntamiento-arbucies-administracion-local-dogc-n-2023-9045 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.