Acció Climàtica aprova ajuts a eficiència energètica i energies renovables, gestió dejeccions ramaderes, i agricultura de precisió i tecnologies 4.0 dins del PRTR 2023 per 23M€

Imagen del artículo Acció Climàtica aprova ajuts a eficiència energètica i energies renovables, gestió dejeccions ramaderes, i agricultura de precisió i tecnologies 4.0 dins del PRTR 2023 per 23M€

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat ajuts a les línies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) de la convocatòria 2023 corresponents a inversions en maquinària i equips per a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari, en sistemes de gestió de les dejeccions ramaderes, en eficiència energètica d'edificis i instal·lacions i en la valorització energètica de dejeccions ramaderes i biomassa agrícola a un total de 160 explotacions agràries catalanes per un import de prop de 23M€, el que representa un volum d'inversió de 50,83M€.

Aquests ajuts formen part del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III), en el marc del PRTR, i estan finançats pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i pels fons Next Generation.

Ajut a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari

Així, el major volum d'expedients aprovat correspon a una primera part dels ajuts per a fer inversions en maquinària i equips per a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0. en el sector agrari dins del PRTR de la convocatòria 2023 a 87 explotacions agràries catalanes per un import total de 12.208.952 euros que representa un volum d'inversió de 27 milions d'euros.

I actualment s'està valorant un nou grup d'expedients que completarà l'aprovació de les sol·licituds d'aquest ajut de la convocatòria 2023. Es treballa per a resoldre el màxim de sol·licituds redistribuint els alliberaments dels altres ajuts inclosos en el PRTR tant de la convocatòria 2022 com de la 2023.

L'objectiu d'aquests ajuts és millorar la sostenibilitat, la competitivitat, i la resiliència del sector agroalimentari des del punt de vista econòmic, mediambiental, i social. Es dóna suport a inversions en maquinària i equips nous que milloren la gestió ramadera, redueixen l'ús de fitosanitaris i fertilitzants químics, controlen la traçabilitat i qualitat dels cultius, o que redueixen l'emissió de gasos hivernacle i la reducció de combustible.

Els beneficiaris dels ajuts són PIMES titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions i associacions de productors reconegudes, i empreses PIMES que es dediquen a la prestació de serveis agraris.

Ajuts a inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes

D'altra banda, el Departament ha aprovat ajuts a 63 explotacions agràries catalanes per a fer inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes, per un import total d'ajut atorgat de 8.697.013 euros, que representa un volum d'inversió de 19,25 milions d'euros.

L'objectiu d'aquests ajuts a la posada en funcionament de nous sistemes de gestió de dejeccions ramaderes és afavorir la reducció d'emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle, mitjançant actuacions relacionades amb l'adaptació o coberta de basses, i inversions per a la millora de la gestió i aprofitament de les dejeccions amb tractaments o valoritzacions.

Els beneficiaris dels ajuts són titulars d'explotacions agràries, agrupacions i associacions de productors reconegudes, i centres gestors de dejeccions.

Ajuts a inversions en eficiència energètica i energies renovables

Finalment, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural també ha aprovat ajuts a 10 explotacions agràries catalanes per a fer inversions en eficiència energètica d'edificis i instal·lacions, i en la valorització energètica de dejeccions i biomassa agrícola. L'import total d'ajut atorgat en aquesta resolució ascendeix a 1.979.910,90 euros, el que representa un volum d'inversió de 4,58 milions d'euros.

L'objectiu d'aquests ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) és incrementar l'eficiència energètica de les instal·lacions, edificis i naus auxiliars de les explotacions, fomentar l'economia circular a través de la valorització energètica de les dejeccions per a obtenir biogàs per a autoconsum, i la gestió, provisió, i condicionament de biomassa d'origen agrícola per a reduir el consum d'energies fòssils en explotacions agràries.

Dins de les inversions aprovades destaquen dues plantes de biogàs, la instal·lació de calderes de biomassa, i maquinària per a la gestió de la biomassa agrícola.

Els beneficiaris dels ajuts són titulars d'explotacions agràries, agrupacions i associacions de productors reconegudes.

Imagen del artículo Acció Climàtica aprova ajuts a eficiència energètica i energies renovables, gestió dejeccions ramaderes, i agricultura de precisió i tecnologies 4.0 dins del PRTR 2023 per 23M€


"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
254212 {"title":"Acció Climàtica aprova ajuts a eficiència energètica i energies renovables, gestió dejeccions ramaderes, i agricultura de precisió i tecnologies 4.0 dins del PRTR 2023 per 23M€","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"press_release","category_text":"Notas de prensa","image":"https:\/\/govern.cat\/govern\/docs\/2024\/06\/10\/13\/54\/32444138-b581-4a38-bbbb-9cd8aca8aecf.JPG","id":"254212"} catalunya Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,David Mascort i Subiranas https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/press_release/2024-06-10/254212-accio-climatica-aprova-ajuts-eficiencia-energetica-energies-renovables-gestio-dejeccions-ramaderes-agricultura-precisio-tecnologies-4-0-dins-prtr-2023-23m https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.