Projecte de decret de modificació del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació

Imagen del artículo Projecte de decret de modificació del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació

Estas imágenes pertenecen a gencat.cat

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret de modificació del Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

L'aplicació Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació, i el seu desplegament a través de l'Ordre EDU/46/2024, de 6 de març, de l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Educació, han fet visible la conveniència de valorar la possibilitat d'ajustar determinats aspectes d'aquest Decret. Així mateix, l'aprovació del Decret 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari, requereix valorar si és necessari fer una concreció específica de les funcions atribuïdes a la Inspecció d'Educació en relació amb aquest nou marc.

En aquest context s'opta per modificar el Decret 12/2021 per tal d'ajustar-lo a les necessitats identificades i a aquelles que es puguin recollir durant el procés de consulta pública prèvia un cop valorades. Específicament:

 • Fer una concreció específica de les funcions de la Inspecció d'Educació en relació amb el règim lingüístic del sistema educatiu.
 • Actualitzar la definició de les competències professionals per a l'exercici de la funció inspectora.
 • Ajustar el procediment de provisió dels càrrecs de comandament de la Inspecció d'Educació per introduir una regulació en relació amb el procés de nomenament en casos de vacants sobrevingudes i per ajustar, si escau, el procediment d'elecció del coordinador o coordinadora d'àmbit d'expertesa.

Objectius de la iniciativa

Els objectius generals a assolir són els següents:

 • Reforçar la seguretat jurídica.
 • Millorar l'eficàcia de la funció inspectora i de la seva organització.

Els objectius específics, en relació amb els aspectes detectats, són els següents:

 • Millorar la concreció de les funcions de la Inspecció d'Educació en relació amb el règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.
 • Millorar la definició de les competències professionals per a l'exercici de la funció inspectora.
 • Millorar l'eficiència en la provisió dels càrrecs de comandament de la Inspecció d'Educació. 

Objectiu de la consulta

 • Informar de la voluntat de modificar el Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació.
 • Rebre propostes de millora per aconseguir que les modificacions que es plantegin donin la millor resposta possible als objectius plantejats.
 • Identificar altres aspectes del Decret 12/2021 que podrien ser objecte de modificació.
 • Garantir un procés participatiu al més ampli possible.

Preguntes per orientar les aportacions

 1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya?
 2. S'haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Considera que hi ha alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
253825 {"title":"Projecte de decret de modificació del Decret 12\/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació","published_date":"2024-06-10","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"citizen_participation","category_text":"Consulta previa","image":"https:\/\/participa.gencat.cat\/rails\/active_storage\/blobs\/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblY5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--efef7388f8144510970cb511b0d98078ebc5f7f0\/image04_b.png","id":"253825"} catalunya Departament d'Educació,Participació https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/citizen_participation/2024-06-10/253825-projecte-decret-modificacio-decret-12-2021-2-marc-inspeccio-educacio https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.