ANUNCIO relativo a la convocatoria de dos plazas de profesor/a de música.

Atès que per decret de data 4 de juliol de 2024, s'han aprovat les bases i la convocatòria per la cobertura de dos places de professor/a de música del Consorci del Lluçanès.

Atès que les bases d'aquesta convocatòria s'han publicat al BOPB de data 9 de juliol de 2024 i a la pàgina web del Consorci "www.consorcillucanes.cat".

La presentació d'instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, essent aquesta la última publicació, i es podran presentar al Registre General del Consorci o en la forma que determina l'art. 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú i de les Administracions Públiques.

 

Santa Creu de Jutglar, 4 de juliol de 2024

 

Jordi Bruch Franch

President

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317332 {"title":"ANUNCIO relativo a la convocatoria de dos plazas de profesor\/a de música.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317332"} catalunya Consorcio para la Promoción de los Municipios de El Lluçanès,DOGC,DOGC 2024 nº 9202,Otros sujetos emisores https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317332-anuncio-relativo-convocatoria-dos-plazas-profesor-musica https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.