ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto para una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo compartido en la Escola Santiago Ratés.

Per Decret d'Alcaldia número 2024DECR000150 de data 30/04/2024 s'han dictat els següents acords:

 

Primer.- APROVAR definitivament el Projecte executiu per una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum compartit a l'Escola Santiago Ratés de Vilajuïga que consta a l'expedient d'acord amb les modificacions no substancials introduïdes al gener de 2024 que segons l'informe tècnic de 27 d'abril de 2024 responen als següents conceptes:

"Que el fet d'incorporar les mesures de seguretat requerides en l'informe d'Educació ha suposat una variació del pressupost de 44.819,87 € a 50.033,84 €.

Que es considera que l'increment de pressupost per motius de seguretat en l'execució de l'obra no suposa un canvi substancial del projecte que demani una nova aprovació i exposició pública donat que les obres a executar són exactament les mateixes que es proposaven en el projecte aprovat inicialment".

 

Segon.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament a l'efecte del seu general coneixement. Així mateix, posar-ho a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1722350006

 

Tercer.- Dur a terme el replanteig del Projecte d'obres, de conformitat amb l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 

Vilajuïga, 4 de juliol de 2024

 

Joana Cobo Ortiz

Alcaldessa presidenta

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317321 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto para una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo compartido en la Escola Santiago Ratés.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317321"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Vilajuïga,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317321-anuncio-aprobacion-definitiva-proyecto-instalacion-solar-fotovoltaica-autoconsumo-compartido-escola-santiago-rates https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.