ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las medidas aplicables al abastecimiento de agua potable y a los usos del agua en situación de sequía.

 

El Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària del dia 25 d'abril de 2024 ha aprovat inicialment l'Ordenança Reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera (Ordenança de Sequera), (exp. núm. 2024/00000969A). L'Ordenança ha estat sotmesa al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al BOP de data 9 de maig de 2024, al e-taulell el 2 de maig de 2024, al DOGC en data 10 de maig de 2024 i al diari Ara en data 6 de maig de 2024, no havent- se presentat al·legacions durant aquesta informació pública, aquesta ha quedat aprovada definitivament en data 21 de juny de 2024.

S'adjunta a continuació el text íntegre de la mateixa.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 2 de juliol de 2024

 

Isabel Garcia i Ripoll

Alcaldessa

 

 

 

Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l'aigua en l'àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera.

2. Aquesta ordenança s'aplica els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

3. Durant l'àmbit temporal d'aplicació d'aquesta ordenança, restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en altres ordenances, reglaments de servei o clàusules contractuals del subministrament d'aigua que s'oposin a l'establert en aquesta ordenança.

 

Article 2. Òrgans competents

Correspon a l'Alcaldia, la potestat d'adoptar les mesures excepcionals previstes en aquesta ordenança com les que siguin necessàries en els termes establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, el Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi i el Reglament del servei d'abastament d'aigua potable municipal, així com en la resta de normativa vigent en matèria d'aigües, per tal de gestionar de forma eficient i racional el subministrament d'aigua a la xarxa municipal i els usos de l'aigua al municipi en situació declarada de sequera.

 

Article 3. Obligacions de les entitats subministradores

1. Les entitats subministradores han de prestar col·laboració a les autoritats i personal municipal per a l'aplicació de les mesures indicades en l'Annex 1 i les ordres dictades per l'Alcaldia amb l'objecte de permetre el compliment d'aquesta norma, en els termes i les condicions establertes en el Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener i les seves modificacions i, si escau, en el Pla d'emergència en situació d'emergència municipal.

2. L'entitat subministradora ha de prestar aquesta col·laboració en el marc de l'instrument jurídic que regula la prestació indirecta del servei. En els supòsits que d'acord amb allò disposat a l'article 1 es produeixin modificacions temporals de les condicions establertes en el contracte l'Ajuntament i l'entitat subministradora realitzaran les actuacions escaients per mantenir l'equilibri d'aquest.

 

Article 4. Mesures extraordinàries aplicables en situació de sequera

1. En aplicació de les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i la resta de mesures d'obligat compliment que pugui dictar l'Administració competent en matèria d'aigües, l'Alcaldia pot adoptar, en els períodes declarats en situació de sequera, les mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i l'ús racional de recurs que es considerin oportunes, a fi de donar compliment al previst en l'esmentat Pla especial per a cadascun dels escenaris de sequera (alerta, excepcionalitat i emergència). Les limitacions per a l'ús de l'aigua per a abastament de població s'apliquen a tots els orígens de l'aigua.

2. D'acord amb l'anterior, les mesures que es poden adoptar son les següents:

a) Limitacions particulars en l'ús de l'aigua per a abastament de la població: Regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l'ús de l'aigua per abastament de la població pels següents usos:

i. Ompliment i reompliment de piscines.

ii. Reg de jardins, zones verdes i horts.

iii. Neteja de tota mena de vehicles, carrers, passejos, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.

iv. Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

v. Fonts ornamentals, estanys, llacs artificials i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua, dutxes de concurrència pública, instal·lacions esportives o docents, públiques o privades i actes o espais lúdics.

vi. Granges amb ús de l'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

vii. Altres usos no contemplats en els punts anteriors que sigui necessari limitar per tal de donar compliment a les dotacions màximes establertes en situació de sequera en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

b) Reduir percentualment el consum d'aigua o limitar les dotacions d'aigua per a ús domèstic. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consums excessius.

c) Reduir percentualment el consum d'aigua d'usuaris no domèstics. Els consums que superin els objectius d'estalvi fixats tindran la consideració de consums excessius.

d) Reduir la pressió a la xarxa d'abastament d'aigua en situacions temporals, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors de la mateixa.

e) Realitzar talls temporals de subministrament d'aigua a la xarxa d'abastament durant l'estat d'emergència o en el cas de manca de disponibilitat de cabals. Aquests talls es poden realitzar tant establint franges horàries, com de manera continuada i a tota la xarxa o en sectors de la mateixa, en funció de les característiques tècniques de la xarxa.

f) Requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d'aigua; entès com a tal, el titular del contracte de subministrament que totalitza anualment un volum superior al 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m3.

g) Realitzar accions per garantir el subministrament als usuaris sensibles connectats a la xarxa d'abastament d'aigua.

h) Redactar bans municipals de comunicació a la ciutadania i aplicar campanyes de conscienciació per a l'estalvi d'aigua, així com divulgar en el municipi la substitució per aigua no potable dels usos que no requereixen aquest nivell de qualitat de l'aigua.

i) Requerir la col·laboració, comunicació fluïda i accés a les dades de consum a les empreses subministradores del servei d'aigua potable amb les administracions competents.

j) Intensificar les tasques de control de consums, detecció d'infraccions i detecció dels fraus, establint els mecanismes escaients.

k) Instal·lar, a càrrec de l'usuari, comptadors en aquelles escomeses o usos que no en disposin, en els termes establerts en el reglament del servei corresponent, si s'escau.

l) Adoptar les mesures de prohibició o limitació de l'ús de l'aigua contemplades al Pla d'emergència en situació de sequera del municipi i al Reglament del servei d'abastament d'aigua potable municipal.

m) Qualsevol altre mesura necessària per donar compliment a les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes a Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i la resta de mesures d'obligat compliment que pugui dictar l'Administració competent en matèria d'aigües.

3. En cas de declaració de l'estat d'emergència per sequera es podran aplicar, a més de les mesures indicades a l'apartat 4.2 anterior, les següents:

a) Ordenar suspensions temporals en la prestació del servei de subministrament d'aigua, ja sigui establint franges horàries o bé de manera continuada, ja sigui en tota la xarxa o bé en sectors de la mateixa.

b) Adoptar les mesures necessàries i adequades, determinant dotacions limitants a la destinació per a cada tipologia d'ús que depengui de la xarxa, reduccions de pressió o de subministrament de cabals o talls de subministrament temporitzats, donant-ne comunicació al següent Ple.

 

Article 5. Infraccions

1. Son infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures i limitacions adoptades en aplicació d'aquesta ordenança.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.

a) Son infraccions lleus, les accions o omissions que vulnerin les mesures descrites en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable següents:

i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.

ii. Regar jardins i zones verdes, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.

iii. Rentar vehicles, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

iv. Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.

v. Utilitzar l'aigua per l'eliminació de pols i partícules en suspensió.

vi. Omplir estanys, basses i llacs artificials, fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.

vii. Incomplir les limitacions que apliquen a granges.

viii. El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.

ix. El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.

x. Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.

xi. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos, en alerta o excepcionalitat.

b) Son infraccions greus, les accions o omissions que vulnerin les mesures i limitacions descrites en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable següents:

i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.

ii. Regar jardins i zones verdes, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.

iii. Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua.

iv. Omplir estanys, basses i llacs artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.

v. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.

vi. El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat.

vii. Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a l'escomesa o a la xarxa de distribució d'aigua potable.

viii. No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.

ix. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau I.

c) Son infraccions molt greus, les accions o omissions que suposin una infracció descrita en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable següents:

i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.

ii. Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l'aigua.

iii. Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.

iv. Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.

v. Regar jardins i zones verdes, d'una superfície igual o superior a 500 metres quadrats.

vi. Omplir estanys, bases i llacs artificials d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.

vii. El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d'un 25% del llindar establert.

viii. El consum excessiu d'aigua potable de la xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d'un 25% del límit fixat.

ix. Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.

x. Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l'Alcaldia en relació a l'adopció de les mesures contemplades en aquesta Ordenança.

xi. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau II i III.

 

Article 6. Sancions i graduació.

Les infraccions previstes en aquesta normativa seran sancionades, conforme als límits establerts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, amb les multes següents:

a) Infraccions lleus: fins a 750 euros.

b) Infraccions greus: de 751 fins a 1.500 euros.

c) Infraccions molt greus: de 1.501 fins a 3.000 euros.

Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en compte els criteris següents, conforme l'Annex 2:

a) L'estat de sequera hidrològica concret declarat en el municipi (alerta, excepcionalitat o emergència).

b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat dels danys o de les pèrdues de recurs derivades de la infracció.

c) L'alteració causada i el grau d'afectació que aquesta infracció hagi tingut sobre el sistema d'abastament.

d) L'existència d'intencionalitat, així com el grau de participació en els fets de l'infractor i les seves circumstàncies particulars, la situació de greuge respecte d'altres usuaris i el benefici obtingut.

e) La reincidència, per la comissió en el termini d'un any de dues infraccions de la mateixa naturalesa, quan així s'hagi declarat per resolució ferma en via administrativa.

f) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.

En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides.

La imposició de sancions és independent de l'obligació exigible, en qualsevol moment, al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada a l'estat originari així com la indemnització pels danys i perjudicis causats al servei públic municipal.

 

Article 7. Procediment sancionador

Se sancionarà per les infraccions establertes en aquesta ordenança a les persones físiques o jurídiques que en resultin responsables, inclòs a títol de simple inobservança. En concret, es consideren responsables el titular del contracte de subministrament o, en el seu cas, el receptor o l'usuari del servei de l'abastament i la persona que executi o incompleixi les mesures establertes o que manipuli els elements d'abastament amb la finalitat d'eludir el compliment de les mesures establertes.

El procediment administratiu sancionador per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta ordenança s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic i del procediment administratiu comú i la normativa vigent de règim local.

Les infraccions i les sancions tipificades en aquesta ordenança prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic i del procediment administratiu comú i la normativa vigent de règim local.

L'Ajuntament d'acord amb la seva potestat de policia administrativa d'activitats procedirà a la inspecció i tramitació de l'expedient administratiu sancionador.

L'òrgan competent per la resolució dels expedients sancionadors, la imposició de multes i per adoptar les mesures cautelars en l'expedient sancionador, és l'Alcaldia.

El control i vigilància del compliment de les previsions d'aquesta norma es realitzarà per personal de l'Ajuntament, la Policia Local i també per part del personal tècnic dels ens gestors del subministrament d'aigua, en coordinació amb els cossos i forces de seguretat en els seus respectius àmbits competencials.

 

Article 8. Mesures provisionals.

Per garantir l'eficàcia de la resolució sancionadora que pugui recaure, i una vegada iniciat el procediment poden adoptar-se amb caràcter provisional i de forma motivada les mesures provisionals que resultin necessàries. En concret, es poden adoptar les mesures següents:

a) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus, es podrà accedir a l'escomesa i ordenar, a càrrec de l'usuari, la instal·lació de comptadors amb telemetria.

b) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus, per tal de garantir l'efectiu compliment de les dotacions establertes, es podrà accedir a l'escomesa i ordenar, a càrrec de l'usuari, la instal·lació d'equipaments de limitació del cabal o de la pressió, o també interrompre el subministrament durant determinades franges horàries,

c) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions molt greus, es podrà, a més de l'indicat en els apartats anteriors, suspendre temporalment el subministrament.

En tot cas, les mesures provisionals podran ser aixecades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de les circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seva adopció i s'extingiran quan tingui efectes la resolució administrativa que posi fi al procediment corresponent.

 

 

Disposició Final Única

Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament i publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província.

 

 

Annex 1. Mesures de col·laboració entre l'ens gestor del subministrament i les Autoritats locals.

 

Per tal de donar compliment a les mesures previstes en aquesta ordenança, a requeriment de l'Alcaldia, els ens gestors del servei de subministrament d'aigua han de:

1. Editar els documents de difusió i comunicar als usuaris les mesures d'estalvi domiciliàries.

2. Comunicar als usuaris, pels mitjans amb els quals usualment es relaciona amb ells, les restriccions i la resta de mesures que cal implantar.

3. Intensificar puntualment la periodicitat de la lectura de comptadors fins a nivell mensual.

4. Seguir els consums mensuals dels usuaris que requereixin un control més precís, identificant els excessius així com els incompliments dels llindars de consum establerts (de dotacions o de reducció).

5. Comunicar als usuaris la superació dels llindars de consum establerts.

6. Comunicar a l'Ajuntament la relació dels titulars dels comptadors amb consum excessiu o amb altres irregularitats, amb les dades necessàries per tal d'iniciar l'expedient sancionador que en el seu cas correspongui. Les incidències detectades es comunicaran en la forma que s'acordi entre l'entitat subministradora i l'Ajuntament.

7. Presentar a l'Ajuntament les estadístiques de consums per sectors, per barris, i altres que permetin identificar les zones de majors consums i ajustar les zones d'actuació.

8. Realitzar una auditoria de l'eficiència hidràulica de la xarxa, amb la determinació del rendiment de xarxa, detallant les pèrdues, subcomptatges, usos no domiciliaris, usos municipals i altres usos, en els termes establerts en la normativa vigent.

9. Instal·lar, a càrrec de l'usuari, comptadors en els casos que en manqui, que han de ser amb telemetria.

10. Instal·lar a càrrec de l'usuari, en compliment de les resolucions aprovades per l'Ajuntament per garantir l'eficàcia de la resolució sancionadora, equipaments de limitació del cabal o la pressió.

11. Instal·lar, a càrrec de l'usuari, comptadors amb telemetria per identificar els patrons de consum en usuaris amb consum excessiu i en grans consumidors.

12. Identificar les causes dels consums excessius, incloent-hi la inspecció domiciliaria de l'ús de l'aigua per part de l'Ajuntament amb l'assistència tècnica de l'entitat subministradora.

13. Intensificar la detecció de furts.

14. Intensificar la detecció de fuites a la xarxa de subministrament i la seva reparació.

15. Instal·lar reductors de pressió per evitar-ne d'excessives a les canonades i reduir pèrdues.

16. Preveure les actuacions necessàries pel subministrament a usuaris crítics determinats per l'Ajuntament, per tal de que es puguin executar un cop siguin aprovades per l'òrgan competent, amb camions cisterna o establint passadissos de servei en la xarxa, en cas de reduccions de pressions o talls del servei per sectors.

17. Aplicar les reduccions de pressions en la xarxa d'abastament d'aigua, sigui en franges horàries establertes o de forma continuada, aplicant les mesures que es requereixin per evitar el seu deteriorament, d'acord amb les resolucions dictades per l'òrgan competent.

18. Verificar el compliment de les condicions que apliquen als grans consumidors en el seu Pla de reducció de consums.

19. Verificar el compliment de les condicions dels Plans d'Estalvi.

20. Aplicar les mesures establertes per a l'Emergència, incloent-hi la suspensió temporal en la prestació del servei del servei d'abastament.

 

 

Annex 2. Criteris de graduació en funció del que preveu l'article 6 de l'Ordenança, en relació a:

 

Les infraccions lleus:

 

DESCRIPCIÓ

ART.

IMPORT ORDENANÇA

MÍNIM

1CA

2CA

3CA

4CA

5CA

6CA

i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.

5.2.a).i)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

ii. Regar jardins i zones verdes, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.

5.2.a).ii)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

iii. Rentar vehicles, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

5.2.a).iii)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

iv. Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.

5.2.a).iv)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

v. Utilitzar l'aigua per l'eliminació de pols i partícules en suspensió.

5.2.a).v)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

vi. Omplir estanys, basses i llacs artificials, fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.

5.2.a).vi)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

vii. Incomplir les limitacions que apliquen a granges.

5.2.a).vii)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

viii. El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.

5.2.a).viii)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

ix. El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.

5.2.a).ix)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

x. Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.

5.2.a).x)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

xi. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos, en alerta o excepcionalitat.

5.2.a).xi)

Fins a750 euros

150

250

350

450

550

650

750

 

Les infraccions greus:

 

DESCRIPCIÓ

ART.

IMPORT ORDENANÇA

MÍNIM

1CA

2CA

3CA

4CA

5CA

6CA

i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.

5.2.b).i)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

ii. Regar jardins i zones verdes, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.

5.2.b).ii)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

iii. Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua.

5.2.b).iii)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

iv. Omplir estanys, basses i llacs artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.

5.2.b).iv)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

v. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.

5.2.b).v)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

vi. El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat.

5.2.b).vi)

De 751 fins a 1.500 euros  

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

vii. Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a l'escomesa o a la xarxa de distribució d'aigua potable.

5.2.b).vii)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

viii. No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.

5.2.b).viii)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

ix. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan  s'activi                         l'escenari d'emergència grau I.

5.2.b).ix)

De 751 fins a 1.500 euros

751

876

1.001

1.126

1.251

1.376

1.500

 

Les infraccions molt greus:

 

DESCRIPCIÓ

ART.

IMPORT ORDENANÇA

MÍNIM

1CA

2CA

3CA

4CA

5CA

6CA

i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.

5.2.c).i)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

ii. Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l'aigua.

5.2.c).ii)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

iii. Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.

5.2.c).iii)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

iv. Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.

5.2.c).iv)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

v. Regar jardins i zones verdes, d'una superfície igual o superior a 500 metres quadrats.

5.2.c).v)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

vi. Omplir estanys, bases i llacs artificials d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.

5.2.c).vi)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

vii. El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d'un 25% del llindar establert.

5.2.c).vii)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

viii. El consum excessiu d'aigua potable de la xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d'un 25% del límit fixat.

5.2.c).viii)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

ix. Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.

5.2.c).ix)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

x. Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l'Alcaldia en relació a l'adopció de les mesures contemplades en aquesta Ordenança.

5.2.c).x)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

xi. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan                        s'activi            l'escenari d'emergència grau II i III.

5.2.c).xi)

De 1.501 fins a 3.000 euros

1.501

1.751

2.001

2.251

2.501

2.751

3.000

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
317314 {"title":"ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las medidas aplicables al abastecimiento de agua potable y a los usos del agua en situación de sequía.","published_date":"2024-07-11","region":"catalunya","region_text":"Cataluña","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-catalunya","id":"317314"} catalunya administración local,Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda,DOGC,DOGC 2024 nº 9202 https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/catalunya/boa/2024-07-11/317314-anuncio-aprobacion-definitiva-ordenanza-reguladora-medidas-aplicables-abastecimiento-agua-potable-usos-agua-situacion-sequia https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.